The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 35246-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krzyżanowice: Refuse and waste related services

2022/S 015-035246

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Krzyżanowice
Postal address: ul. Główna 5
Town: Krzyżanowice
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 47-450
Country: Poland
E-mail: zamowienia1@krzyzanowice.pl
Telephone: +48 324194213
Fax: +48 324194234
Internet address(es):
Main address: http://www.bip.krzyzanowice.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”

Reference number: Gp-Zp.271.9.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”. Opis zamówienia zawarto w SWZ wraz z załącznikami.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 208 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Gmina Krzyżanowice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”, obejmujący m.in.:

a) Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzyżanowice w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016 - 2022, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

b) Zakup i dystrybucję worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej - o ile wspólnota wybierze segregację w workach,

c) Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Krzyżanowice punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spełniając wymogi określone przepisami prawa w zakresie zlokalizowania na nieruchomości, do której Wykonawca posiada tytuł prawny.

d) Zapewnienie pojemników do zbiórki tekstyliów oraz zużytej odzieży na terenie PSZOK.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

1. Prognozowana łączna ilość odpadów komunalnych objętych zamówieniem wyniesie 5 300 [Mg] odpadów/rocznie. W związku z tym za cały okres realizacji umowy (w latach 2022 i 2023 )prognozowana ilość odpadów wyniesie 10 600 [Mg] odpadów.

2. Wykonawca wyraża gotowość do realizacji i ciągłego doskonalenia działań proekologicznych zgodnie z Polityką Środowiskową Gminy Krzyżanowice, tj. Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice i jego aktualizacjami oraz Strategią Rozwoju Gminy Krzyżanowice.

3. Zastosowanie materiałów i technologii przyjaznych dla środowiska; maksymalne zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze – (minimalizacja spalin, wycieków oleju, hałasu). Minimalizacja użycia ciężkiego sprzętu, oraz minimalizacja pracy sprzętu mechanicznego tj. realizację zadania przy użyciu sprzętów dostosowanych gabarytowo i wagowo do istniejącej infrastruktury drogowej gminy, niepowodujących uszkodzeń w tej infrastrukturze.

4. Zestawienie miejscowości z wykazem punktów adresowych stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji reklamacji dotyczącej odbioru nieodebranych odpadów / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 203-530708
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2021/S 203-530708
Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krzyżanowice w latach 2022-2023”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EKOLAND Mariola Studnic
Postal address: ul. Długa 19
Town: Zabełków
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 47-460
Country: Poland
E-mail: ekoland.zabelkow@gmail.com
Telephone: +48 324196032
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 112 600.00 EUR
Total value of the contract/lot: 7 208 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022