There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 35270-2022

21/01/2022    S15

Poland-Bolesławiec: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2022/S 015-035270

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu
Postal address: Dolne Młyny 23
Town: Bolesławiec
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-700
Country: Poland
E-mail: i.smarzych@mzgm.boleslawiec.pl
Telephone: +48 756440924
Internet address(es):
Main address: http://www.mzgm.boleslawiec.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - II postępowanie

Reference number: 6.DEK.ZP.2021.IS
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. jest utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości poza sezonem zimowym wszystkich dróg i ulic, chodników, ciągów pieszych, parkingów, placów, przejść dla pieszych i zatoczek autobusowych, alejek parkowych i schodów terenowych na terenie miasta Bolesławiec, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 6 208 817.08 PLN / Highest offer: 6 208 817.08 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Bolesławiec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie miasta Bolesławiec w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. jest utrzymanie zimowe oraz utrzymanie czystości poza sezonem zimowym wszystkich dróg i ulic, chodników, ciągów pieszych, parkingów, placów, przejść dla pieszych i zatoczek autobusowych, alejek parkowych i schodów terenowych na terenie miasta Bolesławiec, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Bolesławiec

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60%
Cost criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 40%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

2) 90.00.00.00-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.

3) Przedmioty dodatkowe:

4) 90.61.00.00-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic.

5) 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania

6) 90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

7) 90.61.10.00-3 usługi sprzątania ulic,

8) 90.61.20.00-0 usługi zamiatania

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 228-600519
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
31/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu
National registration number: 6120004512
Postal address: ul. Staszica 6
Town: Bolesławiec
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-700
Country: Poland
E-mail: mzgk@mzgk.com.pl
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 208 817.08 PLN / Highest offer: 6 208 817.08 PLN taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Część akcji zimowego utrzymania oraz w zakresie ręcznego usuwania przerostów i darni

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022