Services - 35316-2022

21/01/2022    S15

Poland-Warsaw: Software maintenance and repair services

2022/S 015-035316

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Postal address: al. Jana Pawła II 13
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-828
Country: Poland
Contact person: Seweryn Morgiewicz
E-mail: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl
Telephone: +48 225055494
Internet address(es):
Main address: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Fundusz celowy
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

Reference number: ZP/17/21
II.1.2)Main CPV code
72267000 Software maintenance and repair services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

- Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR

- Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 129 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72250000 System and support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie:

1.1. Usługi Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu SODIR przez okres 12 miesięcy, od dnia 27.09.2022 r. do dnia 26.09.2023 r.

1.2. Usługi Modyfikacji i Rozwoju Systemu SODIR od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 26.09.2023 r. w ramach maksymalnego limitu 91 200 Roboczogodzin.

2. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się także:

2.1. udzielić Zamawiającemu gwarancji, na warunkach szczegółowo opisanych w Umowie;

2.2. przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wytworzonych lub dostarczonych podczas realizacji niniejszego zamówienia Produktów na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w Umowie;

2.3. zapewnić Zamawiającemu licencje na korzystanie z Produktów wskazanych w Umowie, na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w Umowie;

2.4. wykonać inne zobowiązania na rzecz Zamawiającego określone w Umowie.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 194-472300
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP/17/21
Title:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SOFTIQ Sp. z o.o.
Postal address: ul. Robotnicza 2
Town: Gliwice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 44-100
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SOFTMAN S.A.
Postal address: ul. Gen. Leopolda Okulickiego 5F
Town: Piaseczno
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 05-500
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 129 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uzasadnienie wyboru trybu postępowania

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:

(podać uzasadnienie faktyczne i prawne)

W celu zapewnienia asysty technicznej i konserwacji, a także modyfikacji i rozwoju SODiR zostało przeprowadzone w 2018 roku postępowanie o udzielenie zamówienia o numerze ZP/24/18 zakończone zawarciem umowy nr 2019/09/942 z dnia 27.09.2019 r.

W postępowaniu ZP/24/18, Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) tj. do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia podstawowego było:

• świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu SODiR;

• realizacja usług modyfikacji i rozwoju systemu SODiR.

Informacja o możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp powyższym została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 139-317812 w DUUE opublikowanym w dniu 19.09.2018 r. oraz w pkt 6 Rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji – nr postępowania ZP/24/18.

Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 27.09.2019 r. na podstawie umowy nr 2019/09/942 zawartej z Konsorcjum firm tj. firmą SOFTIQ Sp. z o.o. (lider konsorcjum) z siedzibą w Gliwicach, ul. Robotnicza 2 (44-100 Gliwice) oraz firmą SOFTMAN S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 5F, (05-500 Piaseczno). Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 17 886 178, 86 zł netto, natomiast zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostało ustalone na kwotę 8 943 089,43 zł netto (50% wartości zamówienia podstawowego) i została uwzględniona w łącznej wartości szacunkowej udzielanego zamówienia, tj. w kwocie 26 829 268,29 zł netto.

2. Przesłanka wskazana w pkt 1 powyżej odnosi się do przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki przewidzianej w dzisiaj nieobowiązującej już ustawie Prawo zamówień publicznych. Jednak z uwagi na:

− informację zawartą na stronie internetowej (https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/jezeli-zamawiajacy-wszczal-postepowanie-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-przed-01.01.2021-r.,-a-w-siwz-przewidzial-zamowienia,-o-ktorych-mowa-w-art.-67-ust.-1-pkt-6,-przewidzial-je-rowniez-przy-szacowaniu-wartosci,-czy-moze-skorzystac-z-prawa-do-i ) Urzędu Zamówień Publicznych o treści: „Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej zwanej: „nową ustawą Pzp”, znajdują zastosowanie w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczynanych po dniu 31 grudnia 2020 r., w tym także w trybie zamówienia z wolnej ręki. W przypadku zatem postępowań wszczynanych po dniu wejścia w życie nowej ustawy Pzp, zamawiający będzie uprawniony do udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, o ile spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Stosownie do treści tego przepisu zamawiający może skorzystać z możliwości udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Powyższy przepis znajdzie zastosowanie również w odniesieniu do sytuacji, w których postępowanie obejmujące zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 92 ust.2 przepisów wprowadzających ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. "Do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dział IX Środki Ochrony prawnej).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-828
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022