Services - 35343-2022

21/01/2022    S15

Nederland-'s-Gravenhage: Verzekeringsdiensten

2022/S 015-035343

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjo Donker
E-mail: Marjo.Donker@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 650154243
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ubrijk.nl/his
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FIN - EA - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor Projectorganisatie Invest International

Referentienummer: 201865004.025.002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De projectorganisatie Invest International zoekt een verzekeraar voor het verzekeren van aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid van haar medewerkers. Dit betreft een WGA-hiaatverzekering (aanvullend inkomen tot de WIA-loongrens) en een WIA-excedentverzekering (aanvullend inkomen boven de WIA-loongrens). Uitgangspunt is dat beide verzekeringen worden ondergebracht bij één verzekeraar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 630 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000 Verzekeringsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De projectorganisatie Invest International zoekt een verzekeraar voor het verzekeren van aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid van haar medewerkers. Dit betreft een WGA-hiaatverzekering (aanvullend inkomen tot de WIA-loongrens) en een WIA-excedentverzekering (aanvullend inkomen boven de WIA-loongrens). Uitgangspunt is dat beide verzekeringen worden ondergebracht bij één verzekeraar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verzekeringsvoorwaarden / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Preventie en ondersteuning re-integratie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Administratie en communicatie / Weging: 15
Prijs - Weging: 35
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 023-055981
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

FIN - EA - Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor Projectorganisatie Invest International

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Robidus Risk Consulting B.V.
Nationaal identificatienummer: 34213881
Postadres: Ankersmidplein 2
Plaats: Zaandam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1506CK
Land: Nederland
E-mail: christel.maijer@robidus.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 630 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 630 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2022