Supplies - 353649-2020

28/07/2020    S144

Romania-Constanța: Oxygen mask

2020/S 144-353649

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Apărării – UM 02175 Constanța
National registration number: 4301383
Postal address: Str. Mamaia nr. 96
Town: Constanța
NUTS code: RO223 Constanţa
Postal code: 900527
Country: Romania
Contact person: Bianca Iordache
E-mail: marketing@smuct.ro
Telephone: +40 241695366
Fax: +40 241695366

Internet address(es):

Main address: www.mapn.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100270
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Canule traheale

Reference number: 4301383-2020-6
II.1.2)Main CPV code
33157110 Oxygen mask
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Canule traheale conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Contractul/le de achizitie publica de produse vor avea durata pana la 31.12.2020.

Autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a sasea zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: noua zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 25 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Oferta se poate depune pentru fiecare lot in parte, pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Canule traheale flexibile cu balonaș anatomic și mandren nr. 8

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157110 Oxygen mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 96 – farmacia spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Canule traheale flexibile cu balonas anatomic si mandren nr. 8 conform specificatiilor din caietul de sarcini, cantitate 30 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Canule traheale flexibile cu balonaș anatomic și mandren nr. 9

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157110 Oxygen mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 96 – farmacia spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Canule traheale flexibile cu balonas anatomic si mandren nr. 9 conform specificatiilor din caietul de sarcini, cantitate 30 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Canule traheale flexibile cu balonaș anatomic și mandren nr. 7

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157110 Oxygen mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 96 – farmacia spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Canule traheale flexibile cu balonas anatomic si mandren nr. 7, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cantitate 10 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Canule traheale flexibile cu balonaș anatomic și mandren nr. 10

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157110 Oxygen mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO223 Constanţa
Main site or place of performance:

Constanta, Bulevardul Mamaia nr. 96 – farmacia spitalului.

II.2.4)Description of the procurement:

Canule traheale flexibile cu balonas anatomic si mandren nr. 10, conform specificatiilor din caietul de sarcini, cantitate 30 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 500.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există. Fiecare operator economic care va participa la procedură va depune o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contractul care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art.193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1. certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), pentru sediul social al operatorului economic, la momentul prezentării;

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. după caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

4. după caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților, în vederea respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Nota:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se vor depune, impreuna cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz. Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante, în sensul prevederilor art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare:

— comandant – col. dr. Trana Aurel;

— director financiar-contabil – lt. col. Preda Ovidiu;

— consilier juridic – lt. col. just. mil. Damian Constantin-Alin;

— ec. Iordache Bianca – rezerva presedinte comisie de evaluare;

— farm. şef Şerbănescu Ludmila – membru comisie evaluare;

— dr. Mocanu Carmen – membru comisie evaluare;

— col. dr. Minea Laurentiu – membru de rezerva;

— dr. Tataru Dana – memrbu de rezerva;

— Craciun Andreea – membru de rezerva.

Se vor depune, odata cu DUAE o declaraţie pe propria răspundere în conformitate cu art. 60 din Legea 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP;

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina aviz emis de MS privind activitatile de comercializare pentru produsele ofertate conform art. 927 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE de catre toti operatorii economici, urmând ca documentul justificativ, respectiv avizul emis de MS sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conf. art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/09/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/12/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/09/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020