Szolgáltatások - 353751-2021

13/07/2021    S133

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2021/S 133-353751

Előzetes tájékoztató

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: 18237010243
Postai cím: Határőr utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758952021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000758952021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DTO kutatás 2020

Hivatkozási szám: EKR000758952021
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Digitális Távolléti Oktatás kutatás és a kutatás tapasztalataiból levonható következtetéseket összefoglaló szakmai tanulmány megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a tájékoztató II.2.4) pontjában foglaltak szerint.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Digitális Távolléti Oktatás kutatás (a COVID-19 járvány miatt megvalósult digitális távolléti oktatásról) és a kutatás tapasztalataiból levonható következtetéseket összefoglaló szakmai tanulmány megrendelése vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint:

1. Szakértői vélemények és a szereplők narrativája (interjús kutatás)

— Kvalitatív kutatás, mélyinterjús módszerrel, célcsoportonként legalább 5 mélyinterjú (összesen legalább 95 interjú)

2. Desk research (szakirodalmi áttekintés és korábbi Ifjúság kutatások másodelemzése, adatbázisok megvásárlása)

3. Kérdőíves kutatások

— Kérdőíves kutatás a pedagógusok körében (legalább 500 fő)

— Kérdőíves kutatás a diákok körében (legalább 1000 fő)

— Kérdőíves kutatás a lakosság körében (legalább 5000 fő)

— Kérdőíves kutatás a szülők körében (legalább 1000 fő)

4. Fókuszcsoportos kutatások

— Fókuszcsoportos kutatás a szülők körében (legalább 12 fókuszcsoport)

— Fókuszcsoportos kutatás pedagógusok körében (legalább 12 fókuszcsoport)

— Fókuszcsoportos kutatás diákok körében (legalább 12 fókuszcsoport)

— Fókuszcsoportos kreatív kutatás pedagógusok körében (legalább 3 kreatív csoport)

— Fókuszcsoportos kreatív kutatás szülők körében (legalább 2 kreatív csoport)

— Fókuszcsoportos kreatív kutatás a tanulók körében (legalább 3 alkalommal)

5. Social listening (tartalomelemzés)

— Social listening - Diskurzus a digitális oktatásról

6. Usability szemkamerás kutatás

— Usability vizsgálat szemkamera alkalmazásával (3 X 60 kutatás)

7. Összefoglaló tanulmány

— Tanulmány írása

Részletes mennyiségi adatok és további részletes elvárások az eljárás megindításakor kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban (azzal, hogy ajánlatkérő a tájékoztatóhoz egyéb közbeszerzési dokumentumokat nem készített/nem bocsát rendelkezésre).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő/alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. a)-o) pontjaiban, továbbá a (2) bek. a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt.74. § (1) bek.).

A Kbt. 62.§ (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre jelentkező/ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§ (4) bekezdés szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdés szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő a részvételi jelentkezés/ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha az előbbiek szerinti jogerős határozat kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, Ajánlatkérő mérlegelés nélkül elfogadja azt. A határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani [Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés]

Igazolási mód:A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1-16 §-a szerint.

Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kr. 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kr. 3. § (3) bekezdés szerint, a közös részvételre jelentkezők a Kr. 3. § (5) bekezdés szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek és adott esetben további részvételre jelentkező(k)nek/ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, Ajánlatkérő felhívása alapján a Kr. 1. §(2) bekezdésének megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10., 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Dokumentumok benyújtása tekintetében irányadó a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése.

Ajánlatkérő nem kéri az érintett gazdasági szereplő(k)től a Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

A Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Kr. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A részvételi jelentkezésben/ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt.67. § (4)]

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében (P1.) a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel és (P2.) a pénzintézeti számlán sorbaállítás tekintetében ír elő alkalmassági követelményt.

A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság körében (M1.) a korábbi teljesítésekre (referenciákra) és (M2.) szakemberekre vonatkozóan ír elő alkalmassági alkalmassági követelményeket.

A részletes alkalmassági követelményeket és azok igazolási módjait a közvetlen részvételi felhívás tartalmazza.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Részletes elvárások a közvetlen részvételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 20/07/2021
Helyi idő: 09:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.5)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
22/07/2021

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

2.Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a Kbt. 41/A-41/C. §-iban és a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.-ben.

3.A IV.2.2) pont szerinti határidőig benyújtandó szándéknyilatkozatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában.

4.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

5.Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan keretszámot nem határoz meg.

6.Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban kezdeményezni fogja az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezőkkel az ajánlattételi határidő lerövidítésére vonatkozó megállapodás kötését, megegyezés hiányában a határidőt a Kbt. 84. § (6) bek. szerint állapítja meg.

7.Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

8.A tárgyalásos eljárás a Kbt. 85. § (2) bek. a) pontján alapul, összhangban a 2014/24/EU (2014. II. 26.) irányelv preambulumában foglaltakkal (kutatási szolgáltatás).

9.Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bek. szerint fenntartja ennek a lehetőségét, az első ajánlat(ok) beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlat(ok) bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

10.Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban ajánlati biztosítékot fog előírni 1 000 000 Ft összegben.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését az alapvető fontosságú feladatok tekintetében.

12. Kiegészítés: a II.1.5) és II.2.6.) pontokhoz: a kitöltés azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatal felé.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/07/2021