Services - 35435-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Počítačové podporné služby a poradenstvo

2022/S 015-035435

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Vojenský historický ústav
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00802751
Poštová adresa: Krajná 27
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Juraj Tkáč
E-mail: info@creatioeu.sk
Telefón: +421 949096444
Fax: +421 248207719
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.vhu.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1902
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: historické vedy a výskum

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie činnosti DCAD a CVZP (opakovaná)

II.1.2)Hlavný kód CPV
72600000 Počítačové podporné služby a poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb pre systém Centrum výskumu zbierkových predmetov (ďalej len ako CVZP) a systém Digitalizačné centrum archívnych dokumentov (ďalej len ako DCAD) pre Vojenský historický ústav.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 466 160.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

sídlo verejného obstarávateľa - Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb pre systém Centrum výskumu zbierkových predmetov (ďalej len ako CVZP) a systém Digitalizačné centrum archívnych dokumentov (ďalej len ako DCAD) pre Vojenský historický ústav. Podrobný opis predmetu zákazky viď. v prílohe č. 8 súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 123-326338
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Zabezpečenie činnosti DCAD a CVZP (opakovaná)

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/10/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45650276
Poštová adresa: Pribinova 19/7828
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81109
Štát: Slovensko
E-mail: maria.janosovova@atos.net
Internetová adresa: http://www.atos.net
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 466 160.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 363 592.32 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2022