Services - 35539-2022

21/01/2022    S15

Polska-Namysłów: Usługi leśnictwa

2022/S 015-035539

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów
Adres pocztowy: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A
Miejscowość: Namysłów
Kod NUTS: PL523 Nyski
Kod pocztowy: 46-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Oleszek
E-mail: namyslow@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 774190505
Faks: +48 774190506
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.namyslow.katowice.lasy.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna, leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2022

Numer referencyjny: Z.270.8.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa oraz melioracji wodnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Namysłów w roku 2022.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 505 253.80 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu: zagospodarowania lasu (hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż z obsługą punktu alarmowo dyspozycyjnego PAD), pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego i melioracji wodnych., w tym:

Pozyskanie i zrywkę drewna – 39 907 m3; Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki 90,00 H; Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni - 4,37 HA; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą - 97,24 HA; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą - 1,20 HA; Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) - 35,51 HA; Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym - 35,76 HA; Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym - 1,45 HA; Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm - 13,16 TSZT; Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm - 1,25 TSZT; Wykopy ziemne o różnych przekrojach - 202,00 M3; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha - 170,80 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) - 42,74 KMTR; Przygotowanie gleby pługofrezarką - 59,23 KMTR; Sadzenie 1-latek w jamkę - 5,94 TSZT; Sadzenie wielolatek w jamkę - 309,95 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym - 33,92 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach - 1,76 TSZT; Siew ciągły, przerywany lub kupkowy - 44,93 KMTR; Dowóz sadzonek - 350,74 TSZT; Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych - 437,71 HA; Czyszczenia wczesne - 63,83 HA; Czyszczenia póżne - 89,21 HA; Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów - 22,41 HA; Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. - 1 592,00 SZT; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 59,00 SZT; Próbne poszukiwania owadów w ściółce - 12,00 SZT; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - 116,00 HM; Przygotowanie słupków liściastych - 2 671,00 SZT; Przygotowanie słupków iglastych - 60,00 SZT; Demontaż (likwidacja) ogrodzeń - 144,80 HM; Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - 407,00 H; Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe - 100,00 M3P; Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych - 5,20 HA; Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych - 1,03 KMTR; Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk - 50,00 H; Koszenie trawy - 4,96 HA; Wykonanie bruzd z jednoczesnym naoraniem wałka w bruździe - 67,01 KMTR; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką, METODĄ SZYMISZOWSKĄ - 8,00 HM; Monitoring szkodników korzeni - dół o objętości 0,13 m3 - 58,00 SZT; Dyżurowanie w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym (Dyżur w punkcie alarm.-dysp.) - 1 700,00 H; Melioracje wodne - prace godzinowe 125,00 H; Prace godzinowe ręczne – 2117 H; Prace godzinowe ręczne z urządzeniem – 53 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 501 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. i 3.5 do SWZ mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
45340000 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu: zagospodarowania lasu (hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p-poż), pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego i melioracji wodnych., w tym:

Pozyskanie i zrywkę drewna – 36 829 m3; Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki 90,00 H; Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą – 55,52 HA; Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) – 34,91 HA; Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym – 30,49 HA; Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm – 3,99 TSZT; Wykopy ziemne o różnych przekrojach - 112,00 M3; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni do 0,50 ha (np. gniazda) – 2,50 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha – 182,15 KMTR; Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) – 31,44 KMTR; Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem – 24,50 KMTR; Przygotowanie gleby pługofrezarką – 5,71 KMTR; Sadzenie 1-latek w jamkę – 11,22 TSZT; Sadzenie wielolatek w jamkę – 231,50 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym – 49,68 TSZT; Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach - 0,55 TSZT; Siew ciągły, przerywany lub kupkowy – 2,50 KMTR; Dowóz sadzonek – 292,35 TSZT; Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach – 1,10 TSZT; Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych – 290,17 HA; Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym – 2,10 HA; Czyszczenia wczesne – 44,79 HA; Czyszczenia póżne – 84,30 HA; Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów – 30,01 HA; Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. - 544,00 SZT; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 14,00 SZT; Próbne poszukiwania owadów w ściółce - 12,00 SZT; Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką - 42,60 HM; Przygotowanie słupków liściastych - 900,00 SZT; Przygotowanie słupków iglastych - 90,00 SZT; Demontaż (likwidacja) ogrodzeń – 152,67 HM; Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych - 570,00 H; Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych – 9,00 HA; Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych - 1,10 KMTR; Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk - 53,00 H; Koszenie trawy – 16,47 HA; Wykonanie bruzd z jednoczesnym naoraniem wałka w bruździe – 32,65 KMTR; Monitoring szkodników korzeni - dół o objętości 0,13 m3 - 44,00 SZT; Dyżurowanie w punktach obserwacyjnych (dyżur na dostrzegalni p-poż.) - 40,00 H; Melioracje wodne - prace godzinowe 140,00 H; Prace godzinowe ręczne – 2648 H; Prace godzinowe ręczne z urządzeniem – 64 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 556 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. i 3.5 do SWZ mają charakter szacunkowy. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 - Usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211300 Usługi selekcji drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Szkółka leśna Młyńskie Stawy (w przypadku prac z zakresu nasiennictwa, lokalizacja prac zgodnie załącznikiem nr 3.1 do SWZ).

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa, w tym: wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych - 0,09 HA; Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 - 180,00 SZT; Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym - 3960,00 AR; Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcyjnym - 820,00 AR; Rozsiew kompostu rozrzutnikiem - 450,00 M3P; Załadunek kompostu na wozy lub przyczepy - 450,00 M3P; Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym – 52,96 HA; Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów - 1986,00 AR; Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów - 82,00 AR; Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi - 600,00 AR; Regulowanie położenia osłon - 300,00 AR; Pozyskanie pędów, cięcie zrzezów, liczenie, wiązanie i dołowanie - 0,30 TSZT; Szkółkowanie zrzezów lub wycinków korzeniowych - 0,30 TSZT; Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania - 5,00 TSZT; Wyjęcie 1-latek - 100,00 TSZT; Wyjęcie 2-3 latek - 700,00 TSZT; Żelowanie 1-latek - 50,00 TSZT; Żelowanie 2-latek - 200,00 TSZT; Siew nasion - 269,00 AR; Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie - 400,00 TSZT; Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych - 1 000,00 KG; Zbiór nasion brzozy - 5,00 KG; Zbiór nasion lipy - 10,00 KG; Zbiór nasion graba - 1,00 KG Zbiór nasion wiązu - 3,00 KG; Zbiór nasion pozostałych gatunków 40,00 KG; Transp. sadz. z obc. Szkółek - 680,00 KMTR; Zbiór nasiona klona zwyczajnego - 4,00 KG; Zbiór nasiona klona jawora -25,00 KG; Zbiór nasion olszy - 10,00 KG; Prace godzinowe ręczne – 1261,00 H; Prace godzinowe ciągnikowe – 446 H; Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach przedrębnych.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn, Komorzno i Starościn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach przedrębnych, w tym pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach wczesnych w ilości 493 m3; pozyskanie i zrywka drewna w trzebieżach późnych w ilości 17 675 m3. Usługa polega na wykonaniu zabiegu trzebieży wczesnej (TWP) lub późnej (TPP) przy użyciu harwestera przeznaczonego do pracy w trzebieżach oraz zrywki pozyskanego surowca (drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego). Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 5 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach rębnych.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000 Usługi leśnictwa
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523 Nyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Namysłów; Leśnictwa: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Ziemiełowice, Świty, Gola, Gręboszów, Siemysłów, Polkowskie, Wołczyn i Starościn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet obejmuje usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi w drzewostanach rębnych, w tym: pozyskanie i zrywka drewna w ilości 19 596,00 m3; wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) - 54,08 HA; Usługa polega na przygotowaniu powierzchni zrębowej poprzez wycięcie podszytów i podrostów, pozyskaniu przy użyciu maszyn wielooperacyjnych wyposażonych w głowice ścinkowo-okrzesujące drewna średnio- i wielkowymiarowego, krótkiego i długiego oraz zerwaniu pozyskanego surowca ciągnikiem nasiębiernym (forwarder) do miejsca składowania. Część drewna przewidziana jest do pozyskania w technologii ręcznej (załącznik nr 3.5 do SWZ). Sortymentacja drewna do pozyskania maszynowego, określona na podstawie szacunków brakarskich, została przedstawiona w załączniku nr 3.2 do SWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do SWZ. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w pkt. 3.2 SWZ. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt. 3.3 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 223-587272
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Z.270.8.2021
Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet 1 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Smogorzów, Podmiejskie, Niwki, Świty, Siemysłów i Wołczyn.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Z.270.8.2021
Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet 2 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach: Ziemiełowice, Gola, Gręboszów, Polkowskie, Komorzno i Starościn.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Z.270.8.2021
Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet 3 - Usługi z zakresu szkółkarstwa leśnego i nasiennictwa.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Z.270.8.2021
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet 4 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach przedrębnych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych "BÓR II" Anna Makówka
Adres pocztowy: 97-532 Żytno, Mała Wieś 31
Miejscowość: Mała Wieś
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-532
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 820 927.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Z.270.8.2021
Część nr: 5
Nazwa:

Pakiet 5 - Usługi z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna w drzewostanach rębnych.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Firma Handlowa "Złom-Max" Łukasz Bajer
Adres pocztowy: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 62a
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-220
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 684 326.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części 1, 2 i 3 na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022