Services - 35563-2022

21/01/2022    S15

Poland-Kalisz Pomorski: Forestry services

2022/S 015-035563

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
Postal address: Al. prof. Leona Mroczkiewicza 1
Town: Kalisz Pomorski
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
Contact person: Zbigniew Jasiński, Paulina Stępień
E-mail: kalisz@pila.lasy.gov.pl
Telephone: +48 943616273
Fax: +48 943616511
Internet address(es):
Main address: http://www.kaliszpomorski.pila.lasy.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2022

Reference number: SA.270.2.1.2021_21
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów

wpisać 2 / 25 wykonawczych do PZP, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której

mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 091 412.15 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Pepłówek, Giżyno

Lot No: 01
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77100000 Agricultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Kalisz Pomorski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2022 w leśnictwach: Pępłówek, Giżyno, Cybowo, Dębsko, Wieniec, Studnica, Grzybów, Biały Zdrój i Makowary oraz szkółka leśna.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez

Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny

jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych

wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia

niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze

w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sumą zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 PZP w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego: 1 569 907,26 zł (wartość zamówienia podstawowego) + 313 981,45 zł (opcja) + 627 962,90 zł (zamówienia podobne)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Cybowo, Dębsko, obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77100000 Agricultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Kalisz Pomorski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2022 w leśnictwach: Pępłówek, Giżyno, Cybowo, Dębsko, Wieniec, Studnica, Grzybów, Biały Zdrój i Makowary oraz szkółka leśna.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez

Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich

zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia

zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych,

klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu

nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych

wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia

niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze

w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sumą zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 PZP w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.: 1 301 383,56 zł (wartość podstawowa) + 260 276,71 zł (opcja) + 520 553,42 zł (zamówienia podobne).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Wieniec, Grzybów, Studnica, szkółka leśna i nasiennictwo

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77100000 Agricultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Kalisz Pomorski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2022 w leśnictwach: Pępłówek, Giżyno, Cybowo, Dębsko, Wieniec, Studnica, Grzybów, Biały Zdrój i Makowary oraz szkółka leśna.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez

Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich

zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia

zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych,

klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu

nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych

wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia

niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze

w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sumą zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 PZP w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.: 1 951 598,81 zł zł (wartość podstawowa) + 390 319,76 zł zł (opcja) + 780 639,52 zł zł (zamówienia podobne).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Leśnictwa: Biały Zdrój, Mąkowary

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77100000 Agricultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Kalisz Pomorski

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2022 w leśnictwach: Pępłówek, Giżyno, Cybowo, Dębsko, Wieniec, Studnica, Grzybów, Biały Zdrój i Makowary oraz szkółka leśna.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez

Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich

zlecenie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia

zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych,

klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu

nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych

wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia

niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze

w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sumą zamówienia podstawowego zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20% i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7 PZP w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.:

1 183 450,20 zł (wartość podstawowa) + 236 690,04 zł zł (opcja) + 473 380,08 zł (zamówienia podobne).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553908
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 01
Title:

Leśnictwa: Pepłówek, Giżyno

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PPHU Piotr Młynarczyk – lider konsorcjum
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Giżyno 27/1
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: piotrmlynarczyk@outlook.com
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Teresa Garlikowska, ul. Dworcowa 37/22, 78-540 Kalisz Pomorski
Postal address: Dworcowa 37/22
Town: Kalisz Pomorski
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: teresa.garlikowska@op.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Wojciech Brodzik
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Biały Zdrój 39a
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: patka9610@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Dawid Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko 11
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Jacek Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko 11
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Wojciech Kołosowski
Postal address: Mirosławiec
Town: Łowicz Wałecki 48
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-650
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 511 851.61 PLN
Total value of the contract/lot: 1 621 396.40 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Leśnictwa: Cybowo, Dębsko, obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Teresa Garlikowska - lider konsorcjum
Town: Kalisz Pomorski
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: teresa.garlikowska@op.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Joanna Dąbrowska
Town: Drawno
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 73-220
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PPHU Piotr Młynarczyk
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Giżyno
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: piotrmlynarczyk@outlook.com
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Wojciech Brodzik
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Biały Zdrój
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: patka9610@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Dawid Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Jacek Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Wojciech Kołosowski
Postal address: Mirosławiec
Town: Łowicz Wałecki
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-650
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 082 213.69 PLN
Total value of the contract/lot: 1 287 301.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Leśnictwa: Wieniec, Grzybów, Studnica, szkółka leśna i nasiennictwo

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Wojciech Brodzik
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Biały Zdrój
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: patka9610@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Teresa Garlikowska
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Kalisz Pomorski
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: teresa.garlikowska@op.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Dawid Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Jacek Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko
NUTS code: PL426 Koszaliński
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 122 558.09 PLN
Total value of the contract/lot: 1 999 316.65 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Leśnictwa: Biały Zdrój, Mąkowary

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Dawid Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Teresa Garlikowska
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Kalisz Pomorski
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: teresa.garlikowska@op.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PPHU Piotr Młynarczyk
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Giżyno
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: piotrmlynarczyk@outlook.com
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Wojciech Brodzik
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Biały Zdrój
NUTS code: PL426 Koszaliński
Country: Poland
E-mail: patka9610@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Jacek Zalewski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Dębsko
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
E-mail: guma018@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Leśnych Wojciech Kołosowski
Postal address: Kalisz Pomorski
Town: Łowicz Wałecki
NUTS code: PL426 Koszaliński
Postal code: 78-540
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 893 520.32 PLN
Total value of the contract/lot: 1 183 397.30 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

(I) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących

przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia – miejscem ich realizacji będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kalisz Pomorski. (II) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1129 z późn.zm.). (III) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy eZamawiający – zamowienia.pila.lasy.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy eZamawiający. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na Platformie Zamawiającego. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z

Platformy, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ wraz z Instrukcją użytkownika Wykonawcy . Maksymalny rozmiar plików przesyłanych na Platformie za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB . Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie tj.: 1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS

Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4)włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie

.pdf. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony

25 / 25

prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i pkt. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022