Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 355696-2021

14/07/2021    S134

Polska-Warszawa: Mundury wojskowe

2021/S 134-355696

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7010032784, REGON: 140679598
Adres pocztowy: ul. W. Oczki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Borys
E-mail: zamowienia@skw.gov.pl
Tel.: +48 261841209/ +48 261841119
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.skw.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa przedmiotów umundurowania

Numer referencyjny: ZP-16-SKW-2021
II.1.2)Główny kod CPV
35811300 Mundury wojskowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa przedmiotów umundurowania wyprodukowanych na podstawie Wojskowych Dokumentacji Techniczno – Technologicznych (WDTT) oraz Wymagań Techniczno – Użytkowych (WT-U) i zgodnych z aktualnymi wzorami przedmiotów, obowiązujących w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia wyprodukowane na podstawie WDTT i WT-U oraz aktualnych wzorów potwierdzonych przez Wojskowy Ośrodek Badawczo – Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi 90-613, ul. Gdańska 89 (WOBW SM) do produkcji seryjnej. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w WDTT, WT-U i dokumentach zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia – OPZ, stanowiący Załączniki nr 2a do 2o do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 792 682.93 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Czapka zimowa

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18443320 Czapki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Czapka zimowa w ilości 300 szt.

Zgodnie z WDTT- 420Z/MON stanowiącą załącznik nr 2a do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 317.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kominiarka koloru khaki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000 Akcesoria ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Kominiarka koloru khaki w ilości 500 szt.

Zgodnie z WDTT- 511T/MON stanowiącą załącznik nr 2b do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubranie ochronne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35811300 Mundury wojskowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Ubranie ochronne w ilości 205 kpl.

Zgodnie z WDTT- 128Z/MON stanowiącą załącznik nr 2c do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 333 333.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mundur polowy

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35811300 Mundury wojskowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Mundur polowy w ilości 285 kpl.

Zgodnie z WDTT- 124P/MON stanowiącą załącznik nr 2d do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 88 414.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mundur polowy letni

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35811300 Mundury wojskowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Mundur polowy letni w ilości 285 kpl.

Zgodnie z WDTT- 124L/MON stanowiącą załącznik nr 2e do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 88 414.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pas do munduru polowego

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18425000 Paski
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Pas do munduru polowego w ilości 1.000 szt.

Zgodnie z WT-U- 3/WOBWSM stanowiącą załącznik nr 2f do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice zimowe pięciopalcowe

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424000 Rękawice
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice zimowe pięciopalcowe w ilości 300 par

Zgodnie z WDTT- 615A/MON stanowiącą załącznik nr 2g do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 634.15 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Karimata

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
37414100 Materace do spania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Karimata w ilości 300 szt.

Zgodnie z WDTT- 730/MON stanowiącą załącznik nr 2h do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 414.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ.

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Śpiwór

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39522540 Śpiwory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Śpiwór w ilości 400 szt.

Zgodnie z WDTT- 729A/MON stanowiącą załącznik nr 2i do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 260 162.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zasobnik piechoty górskiej

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18931100 Plecaki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

— Zasobnik piechoty górskiej w ilości 300 szt.

Zgodnie z WDTT- 987B/MON stanowiącą załącznik nr 2j do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 512 195.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pas żołnierski

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18425000 Paski
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Pas żołnierski w ilości 100 szt.

Zgodnie z WDTT- 957/MON stanowiącą załącznik nr 2k do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 601.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kombinezon ćwiczebny letni WS

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35812000 Mundury bojowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Kombinezon ćwiczebny letni WS w ilości 400 kpl.

Zgodnie z WT-U- 118/DKWS stanowiącą załącznik nr 2l do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 201 626.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kurtka puchowa WS

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Kurtka puchowa WS w ilości 250 szt.

Zgodnie z WT-U- 103/DKWS stanowiącą załącznik nr 2ł do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 89 837.40 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Koszulobluza pod kamizelkę specjalną WS

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35113470 Ochronne koszule lub spodnie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Koszulobluza pod kamizelkę specjalną WS w ilości 400 szt.

Zgodnie z WT-U- 115/DKWS stanowiącą załącznik nr 2m do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 68 292.68 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice taktyczne

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18424000 Rękawice
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice taktyczne w ilości 600 par

Zgodnie z WDTT- 619/MON stanowiącą załącznik nr 2n do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 268.29 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Okulary gogle

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33735000 Gogle
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. W. Oczki 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Okulary gogle w ilości 600 szt.

Zgodnie z WDTT- 736/MON stanowiącą załącznik nr 2o do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z zapisami Rozdziału V SWZ

Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wprowadza warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i tym samym wymogu związanego z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz ewentualne przewidywane zmiany treści umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa wymagań związanych z wykonaniem zamówienia dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (zgodnie z art. 95 ustawy obowiązek ten dotyczy tylko zamówień na usługi i roboty budowlane).

Zamawiający nie określa także wymagań związanych z wykonaniem zamówienia w odniesieniu do aspektów gospodarczych, środowiskowych lub społecznych, związanych innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazywanych Wykonawcy w toku realizacji zamówienia zgodnie z art. 96 ust 1 ustawy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego przy ul. W. Oczki 1 w Warszawie.

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert nie jest publiczne. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie postępowania. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, zamieści na stronie postępowania informacje z otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie przewiduje się.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

Część nr 1 - 340,00 PLN;

Część nr 2 - 450,00 PLN;

Część nr 3 - 6.500,00 PLN;

Część nr 4 - 1.750,00 PLN;

Część nr 5 - 1.750,00 PLN;

Część nr 6 - 450,00 PLN;

Część nr 7 - 250,00 PLN;

Część nr 8 - 250,00 PLN;

Część nr 9 - 5.200,00 PLN;

Część nr 10 - 10.200,00 PLN;

Część nr 11 - 50,00 PLN;

Część nr 12 - 4.000,00 PLN;

Część nr 13 - 1.750,00 PLN;

Część nr 14 - 1.350,00 PLN;

Część nr 15 - 550,00 PLN;

Część nr 16 - 450,00 PLN.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej (art. 67 ustawy).

Zamawiający odstępuje częściowo od komunikacji elektronicznej z uwagi na wymagania przedstawienia próbek, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy). Wzory przedmiotów specjalnych, o których mowa w części 12,13,14 należy złożyć zgodnie z Rozdziałem X pkt. 8 SWZ.

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, że przetwarza dane osobowe na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 687).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawców z postępowania, o których mowa a art. 109 ust. 1 ustawy.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia:

Na brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Zamawiający, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 58 ustawy, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +42 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +42 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza - Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800/+48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021