Services - 35584-2022

21/01/2022    S15

Poland-Lisewo: Refuse and waste related services

2022/S 015-035584

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Lisewo
National registration number: REGON 871118514
Postal address: ul. Chełmińska 2
Town: Lisewo
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 86-230
Country: Poland
Contact person: Pawel Kowal
E-mail: p.kowal@lisewo.com
Telephone: +48 566768614
Internet address(es):
Main address: www.bip.lisewo.com
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Reference number: RGiI.271.4.2021.PK
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych wszystkich rodzajów do odbioru i zagospodarowania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 488,80 Mg. Ilość ta jest średnią ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2019 oraz 2020 - zgodnie z tabelą przedstawioną w Cz. III pkt 6 SWZ. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w latach 2019 oraz 2020 przedstawia tabela w Cz. III pkt 6 SWZ – ilości te należy dodatkowo wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

2. Dodatkowy - Szczeg. opis przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z zał. stan. integralną część SWZ.

SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.lisewo.com/przetargi/23

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 228 260.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90511200 Household-refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

Teren Gminy Lisewo – zgodnie z SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych wszystkich rodzajów do odbioru i zagospodarowania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 1 488,80 Mg. Ilość ta jest średnią ilości odebranych odpadów komunalnych w latach 2019 oraz 2020 - zgodnie z tabelą przedstawioną w Cz. III pkt 6 SWZ. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych w latach 2019 oraz 2020 przedstawia tabela w Cz. III pkt 6 SWZ – ilości te należy dodatkowo wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Świadczenie usługi winno odbywać się zgodnie z:

1) Zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

2) Zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

3) Wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 (Uchwała Nr XXX/545/17 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r.) dla regionu 2.

4) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo (Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie Gminy Lisewo), regulamin stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ.

5) Uchwałą Nr XX/126/2020 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.

2. Dodatkowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ.

SWZ wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część SWZ jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.lisewo.com/przetargi/23

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności (Liczba punktów w kryterium termin płatności zostanie przyznana w oparciu o zadeklarowany w Formularzu ofertowym wykonawcy termin płatności od daty wpływu faktury do zamawiającego) / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI poniżej wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-537724
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 108/2021
Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lisewo w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.
National registration number: 875-10-03-368
Postal address: ul. Przemysłowa 8
Town: Chełmno
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 86-200
Country: Poland
E-mail: zumchelmno@wp.pl
Telephone: +48 566860739
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 228 260.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz przy użyciu poczty elektronicznej-adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com

2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowal, tel. 534512717, adres poczty elektronicznej:p.kowal@lisewo.com

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP

ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„ Formularza do komunikacji”.

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania

z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7) Zamawiający na pierwszej stronie SWZ zamieszcza link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal). Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się:numerem ogłoszenia w TED lub ID postępowania (nr wygenerowany przez miniPortal) lub Nr.sprawy-umieszczonymi na pierwszej stronie SWZ.

3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej-adres poczty elektronicznej: p.kowal@lisewo.com

4) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.2415).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://bip.lisewo.com/przetargi/23,na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat m.in. terminów składania odwołań zawarto w Cz. XVIII SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.lisewo.com/przetargi/23

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022