Supplies - 355849-2021

14/07/2021    S134

Romania-Cluj-Napoca: Protective gear

2021/S 134-355849

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca
National registration number: 4617719
Postal address: Str. Moţilor nr. 19-21
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400001
Country: Romania
Contact person: Romina Roșu
E-mail: achizitii@institutulinimii.ro
Telephone: +40 264599577
Fax: +40 264599503
Internet address(es):
Main address: www.institutulinimii.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124148
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente de protecție – Mănuși examinare

Reference number: 6887
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente de protecție – mănuși examinare conform caietului de sarcini atașat.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 560 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Livrarea se va face in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 19-21.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare echipamente de protectie - Mănuși examinare conform caietului de sarcini atasat. Solicitarile de clarificari se depun cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu maxim 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul limita pentru pregatirea documentatiei. În cadrul etapei de evaluare tehnică, pentru produsele nou ofertate, care nu au mai fost achiziționate și utilizate anterior de către personalul medical, în vederea corelării conformității produsului cu specificațiile tehnice ofertate, respectiv cu fișa tehnică a produsului, comisia de evaluare poate solicita ofertantului eșantioane, înainte de finalizarea procesului de evaluare tehnică. Eșantioanele solicitate în vederea testării vor fi însoțite, obligatoriu, de declarația de conformitate a produsului. Eșantioanele vor fi etichetate cu numărul și denumirea lotului, astfel cum au fost denumite în caietul de sarcini. Specificațiile tehnice din caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dotarea Institutului Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” în contextul pandemiei COVID-19 – cod SMIS 140155. Menționăm că se vor achiziționa 200.000,00 bucăți Mănuși examinare din cadrul Proiectului Dotarea Institutului Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” în contextul pandemiei COVID-19 – cod SMIS 140155, i... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: SE VA COMPLETA DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în țara de rezidență, urmeză a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Operatorul economic (lider, asociat, tert susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzatoare în DUAE.

Documentul justificativ, respectiv Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 se depune de către toți participanții la procedura (operator economic care depune ofertă în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț susținător) odată cu DUAE până la data limită a depunerii ofertelor și raportată la termenul limită pentru primirea ofertelor din anunțul de participare. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

• Manager - Jr. Crișan Florin,

• Director Financiar Contabil - Ec. Luca Isabela,

• Director Medical – Conf. Dr. Molnar Adrian

• Șef Secție ATI – Dr. Ștef Adrian

• As. Med. Șef Unitate - As. Iuonuț Ana-Maria

• Compartiment Achiziții Publice - Ec. Lobodă Lucreția,

• Compartiment Achiziții Publice - Ec. Roșu Romina,

• Șef Birou Aprovizionare – Ec. Pentek Mariana,

• Consilier Juridic - Jr. Dan Ioana.

Declarația aferentă cerinței prev. la art. 60/legea 98/2016 va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta în original sau copie conform cu originalul. Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății privind activitatea de comercializare și distribuție pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/2006, art. 926, republicată și actualizată valabilă la momentul prezentării – modalitatea de îndeplinire – se va completa DUAE.

Toate documentele vor fi în limba română. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însotite de traducerea autorizată în limba româna. Documentele justificative, care probeaza cerinta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Proportia de subcontractare - Operatorul economic va prezenta DUAE în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei, urmând ca documentul justificativ să fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative: - Declaraţie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intenţia să le subcontracteze.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 10
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/08/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/08/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate elecronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv, in SICAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documetatie, clarificari si decizii” din cadrul Anuntului de participare simplificat. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea „Intrebari”)

Comisia de evaluare va analiza DUAE in corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.

Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Operatorii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), in format electronic semnate cu semnatura electronica.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale. Departajarea se va face exclusiv in functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici. In vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita depunerea in SICAP a unor noi oferte financiare pentru ofertantii clasati pe primul loc cu acelasi punctaj(procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice).Preturile noi ofertante nu pot depasi valoarea ofertata anterior.Pentru ofertantii care nu vor prezenta o noua oferta de pret pana la data stabilita de care comisia de evaluare se va lua in considerare valoarea din oferta anterioara.

Procesul de reofertare se va repeta pana cand ofertele vor avea pret diferit. Daca in urma reofertari preturile nu se pot departaja, comisia de evaluare va anula licitatia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Oficiul juridic al Institutului
Postal address: Calea Moților nr. 19-21, Cluj-Napoca
Town: Adamclisi
Postal code: 400001
Country: Romania
E-mail: office@institutulinimii.ro
Telephone: +40 264599505
Fax: +40 264599503
Internet address: www.e-licitatie.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2021