The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 355904-2021

14/07/2021    S134

България-София: Разни медикаменти

2021/S 134-355904

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 000664357
Пощенски адрес: бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 19
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1431
Държава: България
Лице за контакт: Анна Кръстомова Малечкова
Електронна поща: belodrobna_sbal@abv.bg
Телефон: +359 28054230
Факс: +359 28054344
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbalbb-sofia.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2298
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/130751
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/130751
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал за нуждите на „МБАЛББ „Света София“ ЕАД.

Референтен номер: 00600-2021-0004
II.1.2)Основен CPV код
33690000 Разни медикаменти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на:

1. Анестетици

2. Аналгетици, антипиретици, нестероидни противовъзпалителни средства

3. Противоалергични и лекарства за лечение на анафилаксия

4. Антиинфекциозни лекарствени средства

5. Лекарствени средства повлияващи кръвосъсирването

6. Кръвни продукти и плазмозаместители

7. Лекарства повлияващи сърдечносъдовата система

8. Лекарства прилагани при кардиогенен шок

9. Диуретици

10. Дерматологични средства

11. Храносмилателна система

12. Хормони, ендокринни средства и мускулни релаксанти

13. Офталмологични и оториноларингологични средства

14. Дихателна система

15. Ноотропни и антиепилептични средства, невролептици, анксиолитици

16. Разтвори коригиращи електролитните нарушения

17. Витамини и минерали

18. Вариа

19. Рентгеноконтрасни средства, антидоти, ваксини и серуми

20. Лечебни храни

21. Памперси

22. Превързочен материал

23. Други

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 164 791.76 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Анестетици

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661100 Упойващи средства
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Кетамин фл 50мг/10мл бр 30

Пропофол амп 1 % 20мл бр 800

Пропофол амп 1 % 50мл бр 500

Пропофол Липуро амп. 1 % носещ р-р 50:50 дълго и средноверижни триглицериди бр 200

Едомидат амп 20мг/10мл бр 20

Мидазолам амп 5мг/мл 5мл бр 3 000

Мидазолам амп 15мг/3мл бр 3 000

Севофлуран фл. 250 мл бр 500

Лидокаин амп 2 % 10мл бр 7 500

Лидокаин аерозол 10 % 38 гр. бр 200

Ропивакаин 5мг/мл амп. 10 мл бр 500

Ропивакаин 7.5мг/мл амп. 10 мл бр 500

Хлорхексидин + Лидокаин гел 12.5г бр 600

Проксиметакаин р-р 0,5 % - 15 мл бр 500

Атропин сулф. амп 01%1мл бр 700

Диазепам амп 10 мг/2мл бр 10 000

Морфин HCL амп 20 мг/1мл бр 200

Фентанил амп. 250мг 5мл бр 2000

Ремифентанил амп. 5 мг. / 10 мл. бр 4 000

Педитин амп 100мг/2мл бр 100

Фентанил амп. 250мг 2мл бр 2000

Охикодон хидрохлорид 10мг оп 1 000

Охикодон хидрохлорид 20мг оп 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 190 471.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Аналгетици, антипиретици, нестероидни противовъзпалителни средства

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33651000 Общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Метамизол амп 500мг/мл 2мл бр 25 000

Метамизал табл. 500мг бр 10 000

Парацетамол табл 500мг бр 10 000

Парацетамол сир 120мг/5мл-125мл бр 100

Парацетамол фл. 100мл бр 4 000

Ацидум ацетилсалициликум табл. 500 мг бр 100

Диклофенак табл 50 мг бр 500

Диклофенак комбинации инф. р-р 75мг/30мг 250мл бр 200

Ибопруфен сироп бр 200

Ибопруфен табл. 200мг бр 2 000

Декскетопрофен табл. 25мг бр 5 000

Kетопрофен амп. 50мг/мл бр 500

Декскетопрофен amp 50 мг/2мл бр 5 000

Нестероидно противовъзпалително средство, в готова за употреба интравенозна форма флакон 100мл бр 20

Супозитории с парацетамол 80мг бр 100

Супозитории с парацетамол 150мг бр 200

Трамадол амп 100мг 2мл бр 20 000

Трамадол капс. 50мг бр 30 000

Трамадол / парацетамол табл. бр 10 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39 939.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Противоалергични и лекарства за лечение на анафилаксия

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33675000 Антихистамини за системна употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Метилпреднизолон амп 8 мг 2мл + р-л бр 500

Метилпреднизолон амп 15,78 мг 2мл + р-л бр 20 000

Метилпреднизолон амп 40 мг 2мл + р-л бр 30 000

Метилпреднизолон табл. 4 мг бр 1 000

Преднизолон табл. 5мг бр 20 000

Хлорпирамин амп 10 мг 2мл бр 1 000

Адреналин амп 0,1 % 1мл бр 1 500

Лоратадин табл 10мг бр 5 000

Деслоратадин сир. 5мг/5мл – 120мл бр 500

Диметинден флакон фл 50

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 316.05 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Антиинфекциозни лекарствени средства

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33621100 Антибиотици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Амоксицилин+клавуланова к-на фл 1,2г бр 25 000

Амоксицилин+клавуланова к-на сусп. 312мг/5мл-100мл бр 300

Амоксицилин+клавуланова к-на табл. 1.0гр бр 15 000

Амоксицилин таб. 1 000мг бр 10 000

Амоксицилин гран. 250мг/5мл-60мл бр 100

Тигециклин 50мг флакон бр 100

Пиперацилин + тазобактам фл.4,5 гр. бр 500

Колистин метат содиум 1милион бр 1 000

Ампицилин със Сулбактам фл. 1.0 + 0.5 бр 500

Ампицилин прах за инжекции 1 гр. бр 300

БензилПеницилин 5 000 000 IU прах за инжекции бр 300

Цефтазидим 1.0гр бр 1 000

Цефуроксим табл. 500 мг аксетил бр 1 000

Цефтриаксон фл 1г бр 50 000

Цефтриаксон фл 2г бр 50 000

Цефиксим табл. 400 мг бр 300

Цефоперазон фл. 1.0 гр бр 5 000

Цефоперазон фл. 2.0 гр бр 10 000

Цефоперазон + сулбактам фл. 2.0 гр бр 10 000

Цефепим фл. 1.0 гр бр 1 000

Хлорамфеникол табл. 250мг бр 2 000

Кларитромицин табл 500мг бр 20 000

Кларитромицин табл 250мг бр 20 000

Кларитромицин гранули 125мг/5мл-60мл бр 100

Кларитромицин гранули 250мг/5мл-60мл бр 100

Азитромицин капс. 250мг бр 5 000

Азитромицин капс. 500мг бр 5 000

Азитромицин фл. 500 мг бр 2 000

Гентамицин амп. 80мг 2мл бр 15 000

Гентамицин амп. 40мг 2мл бр 1 500

Амикацин амп. 250 мг 2мл бр 2 000

Амикацин амп. 500 мг 2мл бр 5 000

Доксициклин капс. 100мг бр 1 000

Меропенем фл. 1 гр бр 5 000

Имипенем + циластатин фл. 1г бр 3 000

Ванкомицин фл 1г бр 500

Тейкопланин флакон 400мг + р-л бр 100

Ципрофлоксацин табл 500мг бр 20 000

Ципрофлоксацин амп. 100мг 10мл бр 20 000

Ципрофлоксацин флакони 200мг/100мл бр 20 000

Ципрофлоксацин флакони 400мг/200мл бр 20 000

Моксифлоксацин табл. 400 мг бр 4 000

Моксифлоксацин фл. 400 мг бр 500

Левофлоксацин филмтабл. 500 мг бр 5 000

Левофлоксацин фл. 500 мг стъкло бр 5 000

Левофлоксацин фл. 500 мг пластмаса бр 10 000

Линезолид флакон 2мг/мл 300мл бр 300

Метронидазол табл 250мг бр 1 500

Метронидазол фл 500мг 100мл пластмасови бр 10 000

Метронидазол фл 500мг 100мл стъкло бр 10 000

Клиндамицин амп. 600 мг / 4 мл бр 5 000

Клиндамицин капс. 600 мг бр 500

Линкомицин амп. 600мг / 2мл бр 3 000

Сулфаметоксазол + триметоприм таб. 480 мг бр 100

Сулфаметоксазол + триметоприм амп. 480 мл бр 2 000

Нистатин табл. 500,000 IU бр 1 000

Флуконазол капс. 100мг бр 5 000

Флуконазол капс. 150мг бр 5 000

Флуконазол фл. 2мг/мл 100мл бр 2 000

Вориконазол табл.50мг бр 200

Вориконазол флакони бр 200

Клотримазол крем бр 10

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 918 158.55 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарствени средства повлияващи кръвосъсирването

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33620000 Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Актилизе фл. 50 мг бр 30

Хепарин натриум фл.25,000 IU/5мл бр 15 000

Хепарин унгвент бр 1 500

Аценокумарол таб. 4 мг бр 8 000

Надропарин шприц амп. 0,3 мл бр 5 000

Надропарин шприц амп. 0,4 мл бр 15 000

Надропарин шприц амп. 0,6 мл бр 10 000

Фондапаринукс амп. 2.5мг/0.5мл бр 200

Фондапаринукс амп. 7.5мг/0.6мл бр 200

Еноксапарин амп. 60 мг/0,6 мл бр 10 000

Еноксапарин амп. 40 мг/0,4 мл бр 10 000

Далтепарин содиум 5 000 Xa IU / 0.2мл бр 2 000

Бемипарин содиум шприц 2500 IU бр 2 000

Бемипарин содиум шприц 3500 IU бр 2 000

Етамсилат таб. 250 мг бр 100

Етамсилат амп.200мг 2мл бр 4 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 306 629.86 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Кръвни продукти и плазмозаместители

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33620000 Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Желатин агент фл. 4 % 500мл бр 500

Албумин 20 % 100ml бр 1000

Албумин 20 % 50ml бр 500

Хетастарч 10 % 500 мл бр 500

Хетастарч 6 % 500мл бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 106 422.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарства повлияващи сърдечно-съдовата система

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33622000 Медикаменти за сърдечносъдовата система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Глицерилтринитрат фл. 50мг /50мл бр 500

Верапамил амп. 5мг 2мл бр 1 000

Верапамил табл. 80мг бр 5 000

Тораземид амп.10мг/мл бр 1 000

Тораземид табл.5мг бр 100

Тораземид табл.10мг бр 100

Изосорбит динитрат шпрей 1.25мг/доза бр 20

Дипиридамол табл. 25 мг бр 10 000

Амиодарон табл. 200мг бр 2 500

Амиодарон амп 150 мг 3мл бр 2 000

Пропафенон табл. 150 мг бр 500

Пропафенон амп. 3.5 мг/10мл бр 200

Еналаприл табл. 10мг бр 10 000

Клонидин амп. 0,15 мг 1мл бр 2 000

Клонидин табл. 0.15мг бр 4 000

Бизопролол 5мг табл бр 1 000

Пентоксифилин амп. 100мг 5мл бр 500

Метопролол табл. 50 мг бр 1 000

Лизиноприл табл. 10мг бр 500

Фелодинпин табл. 10 мг бр 500

Дигоксин амп. 025мг 2мл бр 1 000

Дигоксин табл. 025 мг бр 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 662.76 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лекарства прилагани при кардиогенен шок

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33622000 Медикаменти за сърдечносъдовата система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Допамин амп. 200мг 5мл бр 3 000

Ефедринум хидрохлорикум амп. 5 % 1мл бр 100

Етилефрин амп. 10мг 1мл бр 500

Добутамин амп. 250мг бр 1 000

Норепинефрин амп. 1мг/4мл бр 100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 167.49 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Диуретици

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33622300 Диуретици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Фуроземид амп. 20мг 2мл бр 5 000

Фуроземид табл. 40 мг бр 3 000

Триамтерен + хидрохлоротиазид 25 мг/ 12,4 мг бр 5 000

Спиронолактон др. 25 мг.. бр 6 000

Манитол сол. инф. 15 % 500мл бр 2 000

Хидрохлоротиазид табл.. 25мг бр 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 003.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дерматологични средства

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33631000 Медикаменти, използвани в дерматологията
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поливидонум кум йодо лик. 100мл бр 1 000

Поливидонум кум йодо лик. 1000мл бр 1 000

Поливидонум кум йодо унг. 100 г бр 1 000

Гентамицин унг. 15 г бр 20

Неомицин + Бацитрацин пулв. спрей 200г 150мл бр 30

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 576.50 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Храносмилателна система

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33610000 Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ранитидин табл. 150мг бр 10 000

Фамотидин табл. 40мг бр 20 000

Фамотидин табл. 20мг бр 30 000

Фамотидин амп. 20мг бр 10 000

Омепразол амп. 40 мг/15мл бр 10 000

Омепразол табл. 20мг бр 25 000

Омепразол табл. 40мг бр 10 000

Пантопразол фл. 40мг бр 1 000

Адеметионин амп. 10мл бр 1 000

Адеметионин табл. 500мг бр 3 000

Силимарин табл. 90мг бр 2 000

Метоклопрамид амп. 10мг 2мл бр 3 000

Метоклопрамид табл. 10мг бр 1 000

Антиеметик, готов за употреба, в пластмасова бутилка от полиетилен с ниска плътност /LDPE/ бр 50

Хиосцин бутилбромид амп. 2 % 1мл бр 1 000

Хиосцин бутилбромид др. 10мг бр 1 000

Дротаверин амп .бр 500

Дротаверин табл. бр 1 000

Папаверин хидрохл. амп. 2 % 1мл бр 1 000

Спазмалгон амп. 2 % 2мл бр 500

Спазмалгон табл. бр 1 000

Лоперамид капсули 2мг бр 2 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 59 332.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Хормони, ендокринни средства и мускулни релаксанти

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33642000 Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дексаметазон амп. 4мг 1мл бр 5 000

Бързодействащ инсулин флакон.40Е/мл/10мл бр 100

Human Insulin sol inj. 100 IU/ml 3ml за венозно приложение бързодействащ бр 100

Инсулин с бавно настъпващ ефект флакон. 40IE / 10мл бр 100

Инсулин 100 IU/ml 3ml бавнодействащ бр 100

Терлипресин амп. 0,2 мг / 2 мл бр 500

Суксаметоний хлоридум амп.50мг 5мл бр 3 000

Галантамин амп. 1 % 1мл бр 3 000

Галантамин амп. 0.5 % 1мл бр 500

Атракуриум амп. 50 мг 5мл бр 500

Пипекорониум бромид амп. 4 мг бр. 10 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44 055.07 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Офталмологични и Оториноларингологични средства

Обособена позиция №: 13
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33662000 Медикаменти за сетивните органи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дексаметазон тобрамицин колир очен 5 мл бр 20

Гаразон колир 5мл бр 20

Ксилометазолин р-р 0,05 % 10мл бр 100

Фуроталгин фл. 5 мл бр 50

Ефизол табл. бр 2 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 621.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Дихателна система

Обособена позиция №: 14
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33670000 Медикаменти за дихателната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Аминофилин амп. 240мг 10мл бр 5 000

Теофилин таб. 300 мг бр 3 000

Салбутамол сол инх. 20мл бр 1 000

Салбутамол PMDI аерозол 10 мл бр 50

Бромхексин амп. 2мг/мл 2мл бр 20 000

Амброксол табл. 30мг бр 68 000

Ацетилцистеин гран. 100 мг. бр 3 000

Ацетилцистеин гран. 200 мг. бр 6 000

Бронхолитин сир. 125мл бр 300

Билков сироп за кашлица 100мл бр 700

Димекс сир. 125мл бр 700

Тавипек капс. бр 50 000

Анисол капсули бр 50 000

Тусавит сироп 125 мл бр 1 000

Амброксол сироп 15мг/5мл 100мл бр 500

Ердостеин капс. 300. мг бр 4 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 94 185.81 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ноотропни и Антиепилептични средства, Невролептици, Анксиолитици

Обособена позиция №: 15
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33661000 Медикаменти за нервната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Хлорпромазин хидрохлорид амп.50мг/5мл бр 200

Халоперидол амп. 5 мг / 1 мл бр 200

Диазепам табл. 5мг бр 1 000

Бромазепам табл. 3мг бр 1 000

Фенобарбитал амп. 10 % 2мл бр 500

Пирацетам амп. 3гр 15 мл бр 2 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 774.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Разтвори коригиращи електролитните нарушения

Обособена позиция №: 16
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33692000 Медикаментозни разтвори
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Глюкоза сол инф. 5 % 500мл банка пластмасова бр 5 000

Глюкоза сол инф. 5 % 500мл двупътен сак бр 5 000

Глюкоза сол инф. 10 % 500мл банка бр 3 000

Серум глюкозе сол инф. 5 % 500мл банка бр 5 000

Серум глюкозе сол инф. 5 % 500мл двупътен сак бр 5 000

Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 500мл банка стъкло бр 2 000

Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 500мл банка пластмасова бр 30 000

Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 500мл двупътен сак бр 10 000

Натриум хлоратум инф. р-р 0,9 % 250мл банка пластмасова бр 8 000

Натриум хлоратум 0.9 % 100мл банка пластмасова бр 25 000

Натриум хлоратум амп. 0.9 % 10мл бр 15 000

Рингер сол. Инф. 500 мл. Банка стъкло бр 20 000

Рингер сол. Инф. 500 мл. Банка пластмаса бр 10 000

Рингер сол. Инф. 500 мл. двупътен сак бр 10 000

Рингер лактат 500мл бр 500

Калиум хлоратум амп. 15 % 10мл бр 5 000

Калинор –еферв.табл. 1 гр. бр 1 000

Содиум хидроген карбонатамп. 8,4 % 20мл бр 1 000

Калий Аспартас + Магнезий Аспартас табл. бр 500

Аква дестилата 500мл банка бр 3 000

Аква редестилата амп. 10мл бр 15 000

Магнезий Аспартат табл. 500мг бр 3 000

Магнезиев сулфат амп. 40 % бр 500

Магнезиев сулфат амп. 20 % бр 500

Amino acid 10 % + Glukose 11 % + Purified soybean oil 20 % + Omega 3 1250ml периферен или централен венозен източник бр 200

Amino acid 10 % + Glukose 11 % + Purified soybean oil 20 % + Omega 3 1875ml периферен или централен венозен източник бр 200

Плазма лайт 1000мл бр 500

Маслена емулсия 20 % аминокиселини 7 % глюкоза 25 % инф 1250мл за централен венозен източник бр 200

Маслена емулсия 20 % аминокиселини 10 % глюкоза 40 % инф 1875мл за централен венозен източник бр 200

Аминокиселини 14,4 % липиди 20 % глюкоза 36 % инф бр 200

Разтвор за ентерално хранене 500мл Белтъчини 19гр, Въглехидрати 69гр, Мазнини 16гр, Омега 3 бр 50

Разтвор за ентерално хранене 500мл Белтъчини 19гр, Въглехидрати 69гр, Мазнини 16гр, Омега 3 + фибри бр 100

Разтвор за ентерално хранене 200мл Белтъчини 12гр, Въглехидрати 37гр, Мазнини 10гр, фибри зеленчуков бр 150

Разтвор за ентерално хранене 200мл Белтъчини 12гр, Въглехидрати 37гр, Мазнини 10гр, фибри пилешки бр 150

Комбинация от мултивитамини за перентерално хранене, съдържащ водноразтворими и мастноразтворими витамини и витамин К бр 20

Аминокиселинни разтвори 10 % с електролити 500мл бр 1 000

Аминокиселинни разтвори 10 % 500мл бр 1 000

Аминокиселинни разтвори Н-Хепа 8 % 500мл бр 50

Маслени емулсии 10 % 500мл бр 1 000

Маслени емулсии 20 % 500мл бр 500

Амп. 10мл комбин. от 9 микроелемента за парентерално хранене бр 200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 195 149.20 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Витамини и минерали

Обособена позиция №: 17
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33616000 Витамини
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Калциум глюконикум амп. 10 % 10мл бр 500

Аскорбинова киселина амп. 10 % 5мл бр 1 000

Аскорбинова киселина табл. 100мг бр 500

Витамин Д сол 10мл бр 20

Геритамин капс. бр 1 000

Вит. В 6 дражета бр 10 000

Поливитаминен сир. 230мл бр 500

Невробекс табл. бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 597.95 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вариа

Обособена позиция №: 18
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000 Разни медикаменти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Ацетонум л 10

Олеум вазелини л 50

Глицерин л 50

Сол. йоди спиритуоза 5 % л 30

Спиритус вини 95 % л 1 000

Спиритус вини 70 % л 1 000

Перхидрол 30 % л 1 000

Натриев хлорид пулв. кг 10

Риванол пулв. кг 0,100

Риванол солуцио л 1000

Талк пулв. кг 4

Натриев цитрат пулв. кг 1

Йод бензин л 50

Олиум рицини л 50

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17 646.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Рентгеноконтрасни средства, Антидоти, Ваксини и серуми

Обособена позиция №: 19
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696000 Реактиви и контрастни вещества
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Бариев сулфат прах 100 гр. бр 100

Натрий амидотризоас и меглуминии амидотризоас амп. 76 %- 20 мл бр 80

Йодни контрастни материи за венозно приложение при образни изследвания

Флакон концентрация 400мг/мл 100мл бр 500

Флумазенил амп. 0.5мг 5мл бр 5

Протамин амп. 5мл бр 5

Налоксон амп. бр 5

ППД – Туберкулин флакон 1ml бр 500

Имуновенин – Интакт амп. 250мг 5мл бр 500

Ваксина противотуберкулозна БЦЖ бр 200

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 29 652.24 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Лечебни храни

Обособена позиция №: 20
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15880000 Специални хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Лечебна хумана прах 350г бр 50

Соев протеин 82 % 250г бр 100

Фрезубин НР енержи флакон 500мл бр 50

Фрезубин шоко флакон 200мл бр 500

Мляко адаптирано прах 400г бр 60

Високоенергийна ентерална храна - висококалорична 1.5кКал/мл, банка 500мл бр 200

Ентерална храна за пациенти със заболявания на черния дроб банка 500мл бр 50

Ентерална храна с имуномодулиращо действие 200мл бр 100

Електолитен разтвор за възстановяване на загуби на екстрацелуларни течности, изотоничен с напълно балансиран електролитен състав с буфер натриев ацетат бр 1 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 928.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Памперси

Обособена позиция №: 21
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33751000 Пелени за еднократна употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

4÷10 кг бр 2 000

9÷18 кг бр 1 000

12÷25 кг бр 15 000

50÷100 кг бр 2 000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 220.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Превързочен материал

Обособена позиция №: 22
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33141110 Превръзки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Бинтове, марлени 10м/10см бр 5 000

Лигнин марка Б кг 1 500

Марля на метър м 20 000

Марлени ленти бр 4 000

Марлени ленти с рентгеноконтрастна нишка бр 6 000

Бобчета марлени с рентгеноконтрастна нишка №3 бр 5 000

Памук – естествен, медицински, хигроскопичен кг 300

Памук – естествен, медицински, хигроскопичен оп. 80гр оп 10 000

Санпласт 5/5 бр 5 000

Цитопласт ТЕКСТИЛЕН 100/6 бр 200

Марлени компреси 5/5см – 8дипли/бр. х100 оп .400

Марлени компреси 7,5/7,5см – 8дипли/бр. х100 оп 500

Марлени компреси 7,5/7,5см 16дипли/бр. х100 оп 7 000

Марлени компреси с рентгеноконтрастна нишка 7,5/7,5см – 16дипли/бр. х100 оп 5 000

Марлени компреси 10/10см - 8 дипли/бр. х100 оп 500

Марлени компреси 10/10см - 16 дипли/бр. х100 оп 2 000

Марлени компреси с рентгеноконтрастна нишка 10/10см - 16 дипли/бр. х100 оп 2 000

Превързочни компреси /лапаротомични кърпи/ 45/45см бр 15 000

Превързочни компреси /лапаротомични кърпи/ 45/45см с рентгеноконтрастна нишка СГЪНАТИ бр 15 000

Антидекубитални лепенки бр 50

Прозрачна лепенка за абокат без прорез бр 500

Прозрачна лепенка за абокат с прорез бр 500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 541.30 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Други

Обособена позиция №: 23
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33690000 Разни медикаменти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Препарат за обезпаразитяване /против въшки/ оп 50

Хидрасек пулвис 30 мг бр 300

Лактулоза флакони 200 мл бр 50

Nanipruss флакон бр 10

Параформалдехид табл. бр 1 000

Айрон хидроксидеполималтозе комплекс сир.10мг/мл 150мл бр 10

Детска бананова каша бр 50

Детска млечна каша бр 50

Дефламол унгвент бр 300

Препарат против краста / лосион бр 20

Противоалергичен крем /Хлоромпирамин/ бр 50

Готов разтвор за клизма бр 100

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 740.42 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Всеки участник може да оферира една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в процедурата следва да притежават: валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ. В случай че участникът оферира лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП, то той следва да притежава лицензия, издадена по реда на ЗКНВП. Участници, офериращи превързочен материал и/или консумативи, следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника да не са налице основанията за задължително отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и основанието, посочено от възложителя на основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Основание за отстраняване от процедурата е и оферта, която не е окомплектована и структурирана, съгласно изискванията на ЗОП и документацията на Възложителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/08/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/08/2021
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП: жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/07/2021