Services - 356348-2022

01/07/2022    S125

Nederland-Rotterdam: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2022/S 125-356348

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 252-636824)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Daniel Beek
E-mail: d.beek@rotterdam.nl
Telefoon: +31 0622311783
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=162399

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4-D-21858-20: Advies en ingenieursdiensen zeef 2 , inpassing oeververbinding & OV

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie korte beschrijving selectieleidraad

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/06/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 252-636824

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

De Opdracht zal in totaal met 250.000 euro wijzigen. Deze wijziging bestaat uit meerdere opdrachten. Voor elk van de opdrachten is gekeken naar of deze voldoen aan de uitzondering van artikel 2.163 d AW. Hierbij heeft Aanbestedende Dienst geconcludeerd dat deze uitzondering voor elk van de opdrachten van toepassing is.

- deze aanvullende diensten zijn noodzakelijk;

- deze aanvullende diensten waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken waren

opgenomen;

- een verandering van opdrachtnemer was niet mogelijk is om economische of technische redenen

en tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de aanbestedende dienst ; mits

- de verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de

oorspronkelijke opdracht. (250.000 is 41% van de oorspronkelijke waarde)

Middels deze publicatie heeft Aanbestedende Dienst aan alle vereisten voldaan van artikel 2.163 D AW.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: