Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 356430-2021

14/07/2021    S134

Slovakia-Prešov: Beds for medical use

2021/S 134-356430

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 112-291770)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
National registration number: 00610577
Postal address: Hollého
Town: Prešov
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 081 81
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Eva Ivančinová
E-mail: ivancinova@fnsppresov.sk
Telephone: +421 517011810
Fax: +421 517722247
Internet address(es):
Main address: http://www.fnsppresov.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Vybavenie lôžok

Reference number: 385/2021/VO
II.1.2)Main CPV code
33192100 Beds for medical use
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vybavenie lôžok potrebných na zabezpečenie starostlivosti pre pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19.

Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných ucelených častí:

Časť č. 1 Lôžko elektricky polohovateľné s antidekubitárnym matracom

Časť č. 2 Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom

Časť č. 3 Aktívne antidekubitárne matrace pre OAIM

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/07/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 112-291770

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 14/07/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 30/07/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 14/07/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 30/07/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: