Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 356430-2021

14/07/2021    S134

Slovensko-Prešov: Lôžka na zdravotnícke účely

2021/S 134-356430

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 112-291770)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00610577
Poštová adresa: Hollého
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 081 81
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Ivančinová
E-mail: ivancinova@fnsppresov.sk
Telefón: +421 517011810
Fax: +421 517722247
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.fnsppresov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Vybavenie lôžok

Referenčné číslo: 385/2021/VO
II.1.2)Hlavný kód CPV
33192100 Lôžka na zdravotnícke účely
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vybavenie lôžok potrebných na zabezpečenie starostlivosti pre pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19.

Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných ucelených častí:

Časť č. 1 Lôžko elektricky polohovateľné s antidekubitárnym matracom

Časť č. 2 Lôžko intenzivistické s laterálnym náklonom a integrovanými váhami a aktívnym antidekubitárnym matracom

Časť č. 3 Aktívne antidekubitárne matrace pre OAIM

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/07/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 112-291770

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 14/07/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 30/07/2021
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 14/07/2021
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 30/07/2021
Miestny čas: 13:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: