Supplies - 35654-2021

25/01/2021    S16

Poland-Opole: Medical breathing devices

2021/S 016-035654

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Postal address: al. W. Witosa 26
Town: Opole
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 45-401
Country: Poland
Contact person: Bernard Pancerz
E-mail: bernard.pancerz@usk.opole.pl
Telephone: +48 4520114
Fax: +48 4520121
Internet address(es):
Main address: www.usk.opole.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://usk-opole.logintrade.net
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://usk-opole.logintrade.net
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup, montaż i uruchomienie dwóch respiratorów do wentylacji konwencjonalnej dla pacjentów z masą ciała co najmniej 0,5 kg wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.

Reference number: DZP/2-23/233/05/2021
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakup, montaż i uruchomienie dwóch respiratorów do wentylacji konwencjonalnej dla pacjentów z masą ciała co najmniej 0,5 kg wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.

Warunki ogólne

Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu u noworodków i dzieci przy pomocy wentylacji konwencjonalnej.

Respirator dla dorosłych i dzieci o wadze ciała minimum od 0,5 do 250 kg.

Respirator zamocowany na wózku z blokadą wszystkich kół

Minimum 1 szuflada lub schowek na akcesoria w wózku respiratora. Szuflada/schowek nieprzezierny, chroniący od kurzu i płynów (nie dopuszcza się koszyków).

Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane

Zasilanie respiratora

Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2–6 bar.

Przewody zasilania gazowego o długości minimum 3 m do tlenu i powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej.

Układ mieszania gazów oddechowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole

II.2.4)Description of the procurement:

Rodzaje wentylacji:

17. Wentylacja z zadaną objętością Tak.

18. Wentylacja z zadanym ciśnieniem Tak.

19. Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem Tak.

20. Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym Tak.

21. Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC Tak.

Respitatory – rodzaje wentylacji:

— Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej.

— Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym.

— Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV ciśnieniowo kontrolowana.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy w godzinach od 7.30 do 14.00, Magazyn Zamawiającego.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy drogą telefoniczną pod numerem telefonu Zamawiającego: 4520-435.

3. Koszty opakowania przedmiotu umowa stanowi element wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony:

1) w opakowaniu zabezpieczającym przed dostępem osób trzecich, a także przed uszkodzeniem i zapewniającym prawidłowe warunki przechowywania oznakowanych informacją obejmującą:

a) miejsce przeznaczenia, to jest: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/02/2021
Local time: 11:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/02/2021
Local time: 12:00
Place:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust.1 pkt 4 Pzp.

a) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 1, 2, 4 Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b) Odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w zakresie określonym w art. 109 ust.1 pkt 4 Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Informacje dla Wykonawców zagranicznych

1.W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast:

— dokumentów, o których mowa w pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

— dokumentów, o których mowa w pkt b SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Al. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Al. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2021