Supplies - 356549-2020

Submission deadline has been amended by:  371333-2020
29/07/2020    S145

Poland-Rybnik: Antiseptics and disinfectants

2020/S 145-356549

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
National registration number: 272780323
Postal address: ul. Energetyków 46
Town: Rybnik
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-200
Country: Poland
Contact person: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291288, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telephone: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225

Internet address(es):

Main address: www.szpital.rybnik.pl

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital.rybnik.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup systemów zamgławiających i kompatybilnych środków dezynfekcyjnych

Reference number: DZPZ-450-PN/44-2020
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup systemów zamgławiających i kompatybilnych środków dezynfekcyjnych.

Specyfikację dostawy zawiera zał. nr 1 do SIWZ („Formularz oferty”), a szczegółową charakterystykę stanowi zał. nr 1.1 („Formularz cenowy”). Zał. k nr 1.2 do specyfikacji określa („Warunki gwarancji jakości i serwisu”).

Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety wymienione w zał. nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dwóch pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.

Zamówienie w ramach projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20

Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

System zamgławiający duży i środki dezynfekcyjne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

System zamgławiający duży i środki dezynfekcyjne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w ramach projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawa – parametr punktowany.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 1 500,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

System zamgławiający mały i środki dezynfekcyjne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

System zamgławiający mały i środki dezynfekcyjne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20,00
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie w ramach projektu: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”. Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20 Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

II.2.14)Additional information

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawa – parametr punktowany.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 1 200,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zam. mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wyklucz. z post., przy czym w nin. post. oprócz obligatoryjnych podstaw wyklucz. – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy, zam. przewiduje także wyklucz. wyk. w oparciu o podstawy wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1–4;

2. spełniają warunki udziału w post., przy czym w nin. post. zamawiający określa nast. warunki w zakresie:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadz. określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy nin. post., za wyjątkiem kompetencji na potw., że wyk. nie podlega wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy niniejszego postępowania – Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zastosowanie procedury o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp z uwagi na pilność postępowania wynikającą z przeprowadzania na bieżąco dezynfekcji w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, która winna być prowadzona w dużo większym zakresie niż dotychczas, a jej konieczność wynika bezpośrednio z trwającą epidemią Covid 19. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z zapotrzebowania związanego z epidemią koronawirusa i wprowadzonego reżimu sanitarnego w tym utworzeniu izolatorium dla pacjentów oczekujących na wynik badania w kierunku SARS-CoV-2, koniecznością dodatkowego, podwójnego zabezpieczania pobieranych w kierunku koronawirusa próbek oraz utworzeniem izolatorium dla pacjentów w stanie ciężkim na POP i związanej wysokiej dezynfekcji w każdym punkcie co jest związane z większymi obszarami koniecznymi do przeprowadzania dezynfekcji jak również częstszego wykonywania działań w tym zakresie.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/08/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/08/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Szczegółowe inf. dot. niniejszego zamówienia zawarte są w siwz (www.szpital.rybnik.pl).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w post. oraz spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z post.:

1.1. do oferty – należy dołączyć następujące jednolity europejski dokument zamówienia wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji;

1.2. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

1.3. na wezwanie (dot. wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona), dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:

1.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.3.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy:

2.1. do oferty – dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia – wypełniony w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

3. Dla potwierdzenia, że oferowany przedmiot zam. odpowiada wymaganiom zam. należy:

3.1. do oferty dołączyć – załącznik nr 1.1 („Formularz cenowy”) i 1.2 („Warunki gwarancji jakości i serwisu”) oraz następujące oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1

Dopuszczenia do obrotu i do używania oraz oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest gotów do udostępnienia tych dopuszczeń na wezwanie zamawiającego (przed rozstrzygnięciem). Oświadczenia, o których mowa powyżej zawierają się w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej specyfikacji;

3.2. na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):

3.2.1. przedłożyć deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asortymentu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) – dotyczy systemu zamgławiania (pakiet 1 poz. 1 i pakiet 2 poz. 1),

3.2.2. przedłożyć certyfikaty zgodności z dyrektywą medyczną dla całego zaoferowanego asortymentu wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I) – dotyczy systemu zamgławiania (pakiet 1 poz. 1 i pakiet 2 poz. 1).

Załącznikami do oferty są:

1. formularz oferty;

1.1. formularz cenowy;

1.2 Warunki gwarancji jakości i serwisu;

2. JEDZ;

3. pełnomocnictwo (jeśli wymagane).

Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dokumentów zawarte są w specyfikacji.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – zawarta jest w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dostępne pod adresem https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje

Odwołania przysługują:

1. każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Powyżej wskazany w pkt VI.4.1) e-mail nie służy do przesyłania odwołań oraz przystąpień do postępowania odwoławczego. Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UZP i KIO dostępnej ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Sekretariat Biura Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/07/2020