We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 356760-2021

Submission deadline has been amended by:  410604-2021
14/07/2021    S134

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2021/S 134-356760

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-41/21
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części (grupy):

— część 1: grupa programistów, analityków, Project Managers,

— część 2: grupa architektów.

3. Zamawiający będzie udzielać Wykonawcy zamówień wykonawczych do umowy na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), odpowiednio dla części I stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia części I obejmuje świadczenie usługi z grupy programistów, analityków, Project Managers.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność Konsultantów / Waga: 60.00
Cena - Waga: 40.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Części II (grupa architektów)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej, określającej warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, których przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Ramowy zakres usług, które Zamawiający przewiduje nabyć po podpisaniu umowy, został wskazany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), odpowiednio dla części II stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy ramowej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia części II obejmuje świadczenie usługi z grupy architektów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępność Konsultantów / Waga: 60.00
Cena - Waga: 40.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część I (grupa programistów, analityków, Project Managers):

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują:

a) co najmniej trzy usługi polegające na zapewnieniu zasobów ludzkich w branży IT tj. wynajem Konsultantów świadczących usługi informatyczne – z których każda obejmowała przynajmniej jedną ze specjalności: programista, analityk, Project Manager i których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 450 000,00 PLN brutto; lub

b) co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego, w którego realizację zaangażowane były zasoby ludzkie branży IT Wykonawcy, w co najmniej następujących specjalnościach: programista i analityk lub programista i Project Manager, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 50 000,00 PLN brutto; lub

c) co najmniej jedną usługę określoną w punkcie a) o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jedną usługę określoną w punkcie b).

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi określonej w pkt a) została wykonana na kwotę co najmniej 150 000,00 PLN brutto, a w pkt b) na kwotę co najmniej 50 000 PLN brutto.

Części II (grupa architektów):

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują:

a) co najmniej trzy usługi polegające na zapewnieniu zasobów ludzkich w branży IT tj. wynajem Konsultantów świadczących usługi informatyczne – z których każda obejmowała co najmniej specjalność architekta i których łączna wartość wynosiła nie mniej niż 400 000,00 zł brutto; lub

b) co najmniej 2 usługi polegające na wdrożeniu systemu informatycznego, w którego realizację zaangażowane były zasoby ludzkie branży IT Wykonawcy w specjalności architekta, a wartość każdej z tych usług wynosiła co najmniej 35 000,00 PLN brutto; lub

c) co najmniej jedną usługę określoną w punkcie a) o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto oraz co najmniej jedną usługę określoną w punkcie b).

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi określonej w pkt a) została wykonana na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN brutto, a w pkt b) na kwotę co najmniej 50 000,00 PLN brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy ramowej, które zostaną wprowadzone do jej treści, zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy ramowej (z załącznikami).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 10
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 12:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Złożenie oferty odbywa się poprzez:

a) wypełnienie zdefiniowanego przez zamawiającego w systemie formularza oferty – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę w systemie został określony w pkt 23 i 25 SWZ;

b) załączenie do oferty w systemie oświadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – zakres danych wypełnianych przez wykonawcę jest możliwy do pobrania z systemu w sposób

Określony w instrukcji, o której mowa w pkt 5.2 SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w pkt 15 SWZ;

c) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty w systemie:

— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego podmiotu,

— zobowiązania każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzającego, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określającego w szczególności:

• zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

• sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, załączenie do oferty w systemie:

— oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w lit. b, dotyczącego każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

— oświadczenia z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ).

2. Załączenie do oferty w systemie następujących podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń i dokumentów innych niż wymienionych wyżej:

2.1. Podmiotowe środki dowodowe

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych środków dowodowych.

2.2. Przedmiotowe środki dowodowe

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2.3. Inne oświadczenia lub dokumenty:

a) w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy – dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

b) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt 19. SWZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.

13.1. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) dowody, że wykazane w oświadczeniu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane,

— oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

b) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:

— informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego podmiotu.

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:

— informacje, o których mowa w lit. a), dotyczące każdego wykonawcy.

d) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.

4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania, w tym SWZ wraz z załącznikami, można uzyskać również pod adresem (http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021