Services - 35746-2022

21/01/2022    S15

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania

2022/S 015-035746

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 246-650507)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 899-24-41-331
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 186
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 53-139
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pelc
E-mail: apelc@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 713347378
Faks: +48 713347363
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach

Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.97.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sek. II.1.1)ogłoszenia, pełna nazwa zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach biurowych, socjalnych, magazynowych oraz utrzymanie porządku na terenach posesji GDDKiA Oddziału we Wrocławiu, Rejonach, Dróżniczówkach z podziałem na dziesięć części

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część I Rejon Głogów

Część II Rejon Kłodzko

Część III Rejon Legnicy

Część IV Rejon Lubań

Część V Rejon Oleśnica

Część VI Rejon Wałbrzych

Część VII Rejon Wołów

Część VIII Rejon Wrocław

Część IX Oddział Wrocław ul. Powstańców Śląskich, Oddział Wrocław Wydział Technologii Mokronos Dolny

Część X Oddział Wrocław, Ośrodek Socjalny w Piechowicach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 246-650507

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 26/01/2022
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: minimalny okres, w który, oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 19/04/2022
Powinno być:
Data: 25/04/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/01/2022
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: