Supplies - 35748-2021

Submission deadline has been amended by:  229160-2021
25/01/2021    S16

Romania-Bucharest: Protective gear

2021/S 016-035748

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
National registration number: RO 4203997
Postal address: Str. Banu Dumitrache nr. 46
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032572
Country: Romania
Contact person: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telephone: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Internet address(es):
Main address: www.igsu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100111577
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipament special de protecție pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Reference number: 4203997/2020/TIIp4
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Echipament special de protecție pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD, constând în:

— lot 1 – combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD;

— lot 2 – șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD;

— lot 3 – șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD;

— lot 4 – ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 7 560 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul Inspectoratului

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 3. - Șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD

Cantități estimate Acord cadru: minim 800 buc. - maxim 15.000 buc.

Cantități estimate Contract subsecvent: minim 200 buc. - maxim 1.875 buc.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru: 1.875 buc. x 7,00 euro (fără TVA) = 13.125,00 euro (fără TVA)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garanție / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul Inspectoratului

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 4 - Ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Cantități estimate Acord cadru: minim 800 buc. - maxim 20.000 buc.

Cantități estimateContract subsecvent: minim 200 buc. - maxim 2.500 buc.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 2.500 buc. x 84,00 euro (fără TVA) = 210.000,00 euro (fără TVA)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: rezistență la vapori de apă / Weighting: 15
Quality criterion - Name: permeabilitate la vapori de apă / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 680 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul Inspectoratului

II.2.4)Description of the procurement:

Lot 1 - Combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD

Cantități estimate Acord cadru: maxim 2000 buc. - minim 30.000 buc

Cantități estimate Contract subsecvent: maxim 500 buc. - minim 3.750 buc

Valoarea celui mai mare contract subsecvent acre urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru: 3.750 buc x 188,00 euro (fără TVA) = 705.000,00 euro (fără TVA)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Compozitie fibroasa / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 640 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Main site or place of performance:

Sediul inspectoratului

II.2.4)Description of the procurement:

Șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD

Cantități estimate Acord cadru: minim 800 buc. - maxim 15.000 buc.

Cantități estimate Contract subsecvent: minim 200 buc. - maxim 1.875 buc.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent ce urmează a fi atribuit pe durata acordului cadru: 1.875 buc. x 9,00 euro (fără TVA) = 16.875 euro (fără TVA)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Garanție / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 135 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Ofertanții (inclusiv asociații / subcontractanții / terții susținători) au obligația completării si prezentării inițiale a DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații / subcontractanții / terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia (în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016)-dacă este cazul, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz,

— documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna,

— documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

IAMANDI Dan Paul - Inspector General

RADU Cristian - Prim adjunct al Inspectorului General

DAMIAN Cezar Mihai – (d) Adjunct al Inspectorului General

BALACI MIROIU Anda Camelia - Șef Direcția Financiară

STAN Aurel - (î) Șef Serviciu Achiziții Publice

CIOBANU Florin Cătălin - Șef Serviciu Juridic

COJOCARU Ana - Șef Serviciu Decontări Buget Propriu

DRĂGOLICI Antoniu Cristian - Șef Serviciu Intendență

VÎRBAN Carmen Mirela - Ofițer Serviciu Intendență

BUDRUGEAC George - Ofițer Serviciu Intendență

RADU Cristina Florentina – Ofițer Direcția Financiară

GRANCEA Daniela – Ofițer Serviciu Juridic

GHEORGHILĂ Magdalena – Ofițer Serviciu Achiziții Publice

MARIA Simona Alina Gabriela – Personal Contractual Serviciu Achiziții Publice

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune declarația privind conflictul de interese (conform modelului din Secţiunea IV – Formulare și modele documente aferentă documentației de atribuire) – se va depune odată cu DUAE. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări si/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului – cadru (corespondență între activitățile principale/secundare ale operatorului economic cu obiectul achiziției). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului - cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia (în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016) - dacă este cazul, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse in secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC (sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență), urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4 Cifra de afaceri anuala generala Nivelul minim al cifrei de afaceri generale (anuale) a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2017, 2018 și 2019 trebuie să fie cel puțin egală cu: Lot 1 - Combinezon special pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD – 705.000 euro Lot 2 - Șapcă completă pentru iarnă pentru personalul din cadrul SMURD – 16.875 euro Lot 3 - Șapcă completă pentru vară pentru personalul din cadrul SMURD – 13.125 euro Lot 4 - Ghete unice vară/iarnă pentru echipajele de pe ambulanțele SMURD – 210.000 euro Autoritatea contractantă nu va lua în considerare cifra de afaceri pentru mai mult de 3 ani. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a acordului - cadru cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4 Proportia de subcontractare Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model Formular nr. 5). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

A se consulta Ordinul ANAP nr. 1017/2019, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, emisa de ANAP in anul 2016 si Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice emisa de ANAP in 08.04.2019.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

4.INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

5.INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA ACORDULUI CADRU

Autoritatea contractantă va încheia acordul cadru cu ofertanții desemnați câștigători, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

În cazul în care ofertanții cărora li s-a atribuit acordul cadru au nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, aceștia au obligația de a prezenta la semnarea contractului subsecvent, contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta.

In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia acordul cadru cu unul din ofertanții a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa acordul cadru, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul următor, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

6. DEPARTAJAREA OFERTELOR CLASATE PE ACELAȘI LOC (ÎN VEDEREA ATRIBUIRII ACORDULUI CADRU):

Conform art. 139 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare ”În cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

7. INFORMAȚII PRIVIND ETAPA FINALĂ DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ, UTILIZATĂ LA RELUAREA COMPETIȚIEI DINTRE OPERATORII ECONOMICI SEMNATARI AI ACORDULUI CADRU, în vederea atribuirii contractelor subsecvente (a se vedea prevederile art. 20 alin. 9 din HGR nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare):

a) elementele ofertei care vor face obiectul licitaţiei electronice: PREȚUL UNITAR, în EURO fără TVA;

b) eventualele limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă din specificaţiile care definesc obiectul contractului: NU EXISTĂ LIMITE, cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute în caietului de sarcini și a propunerii tehnice;

c) informaţiile care vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor pe parcursul licitaţiei electronice:

c.1. Opțiuni pentru ofertanți in timpul rundei de licitație:

— Vizualizarea celei mai bune oferte: DA

— Vizualizarea numarului de ofertanti: DA

c.2. Opțiuni de oprire/prelungire a rundelor de licitație... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Cf. pr. L.101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Aut Contr, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o contestație în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Aut Contr considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC; fie pe cale judiciară la instanța de judecată.Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și Aut Contr

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2021