Services - 35800-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Čistiace a sanitárne služby

2022/S 015-035800

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 240-631766)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národný ústav detských chorôb
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00607231
Poštová adresa: Limbová
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83340
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Erik Zagyi
E-mail: vo.nudch@gmail.com
Telefón: +421 259371659
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nudch.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1321

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upratovacie a čistiace služby

Referenčné číslo: NZ/2/2021 - opr1
II.1.2)Hlavný kód CPV
90900000 Čistiace a sanitárne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky sú pravidelné upratovacie a čistiace služby, vrátane dezinfekcie priestorov, a ostatných upratovacích a čistiacich služieb zabezpečovaných v priestoroch verejného obstarávateľa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/01/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 240-631766

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 24/01/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 31/01/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 24/01/2022
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 31/01/2022
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: