Services - 35806-2022

21/01/2022    S15

Slovenia-Ljubljana: Forestry services

2022/S 015-035806

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 255-675112)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
National registration number: 5268923000
Postal address: Vojkova cesta 55
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Ministrstvo za obrambo
E-mail: glavna.pisarna@mors.si
Telephone: +386 14712211
Internet address(es):
Main address: https://www.mo.gov.si/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

IZVEDBA GOZDARSKIH DEL V GOZDOVIH IN GOZDNATIH POVRŠINAH - SANITARNA SEČNJA

Reference number: MORS 408/2021-ODP; 430-467/2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

IZVEDBA GOZDARSKIH DEL V GOZDOVIH IN GOZDNATIH POVRŠINAH - SANITARNA SEČNJA

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 255-675112

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

V razpisni dokumentaciji se na 26. strani spremeni zadnji odstavek in v osnutku pogodbe se spremeni četrti odstavek 5. člena, in sicer se glasi:

"Pri izračunu cene odkupa gozdnih lesnih sortimentov ki niso zajeti v točki 2.1., 2.2. in 2.3., poglavja IV. Ocenjevanje ponudb ter za njih niso zbrane ponudbe za odkup od izvajalca, se bo upošteval Cenik cen gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) za potrebe dolgoročnih pogodb SiDG, sprejet 28. 9. 2021, številka dokumenta 100-300/2021/20, dostopen na naslovu: https://sidg.si/index.php/javna-narocila-objave/prodaja-lesa-in-logistika/ceniki-za-dolgorocne-pogodbe. Podlaga za oblikovanje Cenika je Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS št. 9/16) in vsakokratna Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih proizvodov, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu."

V razpisni dokumentaciji se v poglavje V.TEHNIČNE SPECIFIKACIJE doda peti odstavek iz 5. člena osnutka pogodbe:

"V primeru spremembe po ceniku SiDG za več kot 30% v času veljavnosti te pogodbe, se spremenijo tudi odkupne cene po pogodbi, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. V tem primeru se bo cena po pogodbi zvišala oz. znižala za 30% od pogodbene (ponudbene) cene.".

VII.2)Other additional information: