Works - 358136-2021

Submission deadline has been amended by:  448412-2021
15/07/2021    S135

România-Arad: Lucrări de construcţii de drumuri

2021/S 135-358136

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Arad
Număr naţional de înregistrare: 3519925
Adresă: Str. Revoluției nr. 75
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310025
Țară: România
Persoană de contact: Petru Stelian Adam
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaarad.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100124187
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și Str. Ștefan cel Mare

Număr de referinţă: L1/V2/2021
II.1.2)Cod CPV principal
45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Str. Stefan cel Mare, finanţat conform contractul de finanțare încheiat între Municipiul Arad și ADR Vest, în cadrul POR 2014-2020, Axa 4, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, cod SMIS 127811, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic. Descrierea detaliata a activităţilor ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseşte în documentaţia tehnică anexată.

Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) (20 de zile) cu 11 zile înainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 160-161 din Legea 98/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziţionate este de 154 291 622,08 RON, fără TVA.

Valoarea estimată a lucrărilor cuprinde:

1. „Cheltuieli pentru amenajarea terenului”: 700 209,91 RON;

1.1. „Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială”: 224 135,74 RON;

1.2. „Plantarea de aliniamente de arboriși arbuști pe traseul propus”: 476 074,17 RON;

2. „Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului”: 344 238,25 RON. (Din care costuri de execuție pentru realizarea instalației de racordare – valoare ATR – componentă TR – 98 435 RON);

3. „Cheltuieli pentru investiția de bază”: 151 431 110,29 RON;

— lucrări de modernizare traseu transport public de calatori cu autobuzul: 15 566 945,95 RON;

— lucrări de iluminat drumuri: 1 133 973,99 RON;

— lucrări de canalizare pluvială drumuri: 1 985 963,39 RON;

— lucrări sens giratoriu: 471 978,54 RON;

— modernizare și extindere sistem de semnalizare și semaforizare: 8 624 814,95 RON;

— stații încărcare electrică: 1 886 846,55 RON;

— construire și modernizare stații autobuz: 1 409 876,42 RON;

— piste pentru biciclete: 1 634 313,79 RON;

— construire pod hobanat peste râul Mureș: 115 008 090,10;

— centru de comandă: 3 708 306,61 RON;

4. „Cheltuieli cu organizarea de șantier și cheltuieli conexe organizării de șantier”: 1 666 063,63 RON;

5. „Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste”: 150 000 RON.

Total general fără TVA: 154 291 622,08 RON.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 154 291 622.08 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45221110 Lucrări de construcţii de poduri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Municipiul Arad

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări de amenajare traseu de transport public de calatori cu autobuzul, care sa asigure legatura pe arterele urbane intre zona UTA si Strada Stefan cel Mare, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a proiectului tehnic.

Necesitatea realizării acestui proiect a fost identificată atât în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 cât și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă unde, în cadrul Domeniilor de acțiune, a fost definit ca prioritate pentru municipiu.

Municipiul Arad are un grad intens de motorizare de 450 de vehicule/1000 de locuitori, utilizarea masinilor personale pentru deplasarea pe drumurile urbane contribuind in mare masura la cresterea emisiilor de dioxid de carbon.

Proiectul are ca scop reducerea emisiilor de carbon rezultat din transportul urban in Municipiul Arad, prin transferul unei parti din cota modala a transportului individual cu autoturisme catre modalitati mai ecologice de transport, respectiv transportul public si deplasarea cu bicicleta.

Una din sursele generatoare de emisii de dioxid de carbon este transportul urban din ce in ce mai aglomerat. Majoritatea deplasarilor cetatenilor pe teritoriul orasului se fac cu mijloace de transport individuale (circa 42 %) ceea ce duce la cresterea numarului de autoturisme care circula pentru a transporta un numar redus de persoane. Daca o parte dintre acesti utilizatori ar apela la transportul public s-ar reduce numarul autoturismelor, si implicit al emisiilor de CO2 provocate de acestea.

Obiectivul general al proiectului este reducerea transportului cu autotursimele individuale in municipiul Arad. Pentru a determina o parte din utilizatorii de autoturisme individuale să apeleze la mijloacele de transport public sau alte forme de transport ecologic (bicicleta), este necesară crearea unor conditii cat mai atractive pentru aceste modalitati de transport.

Proiectul are in vedere imbunatatirea transportui public cu autobuze intre zona UTA si cartierul Aradul Nou, pe un traseu nou, cu autobuze electrice noi si concomitent facilitarea deplasarilor cu bicicleta.

Prin investitiile propuse prin proiect se va asigura cresterea calitatii serviciilor de transport public cu autobuzele ca urmare a confortului oferit de mijloacele de transport in comun si siguranta calatorilor. Reproiectarea traseului autobuzelor pe zona vizata de proiect va conduce la imbunatatirea conditiilor de deplasare a autobuzelor, prin modernizarea infrastructurii rutiere si construirea unui pod nou peste Mures. De asemenea, modernizarea statiilor de autobuze si realizarea de statii noi alături de un managemeant de trafic eficient va face mai atractiv transportul în comun..

Opţiunile locuitorilor în privinţa mijloacelor de transport se îndreaptă într-o direcţie greşită, fiind preferate autoturismele personale în detrimentul tramvaielor, autobuzelor, a bicicletelor şi a mersului pe jos.

În general, putem spune că rezultatele așteptate vor determina influențe favorabile din punct de vedere economic, social și de mediu.

Oportunitatea realizării acestui proiect a fost susținută de posibilitatea de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investitii 4E, conform Contactului de finanțare nr. 4896/20.11.2019, Cod SMIS 127811.

Execuţia lucrărilor de Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare în conformitate cu Proiectul Tehnic nr. 035IF-ADPRAR_PR/2021 elaborat de SC ADURO IMPEX SRL și pus la dispoziția operatorului economic de către autoritatea contractantă.

Amenajarea traseului UTA–Str. Stefan cel Mare, constă in realizarea de lucrări de construire si modernizare a infrastructurii rutiere care va contribui la imbunatatirea trasportului cu autobuzele, pe traseul de la UTA-Piața Spitalului-Str. Andrei Șaguna - Calea Timișorii pâna la intersecția cu Str.Stefan cel Mare, cu traversarea Mureșului pe un pod nou si care va facilita accesul spre și dinspre cartierul Aradul Nou.

Traseul propus deservește o serie de puncte de interes public, care in prezent sunt accesibile cu mjloace de transport în comun numai prin schimbarea mai multor autobuze si sau tramvaie. Amenajarea va asigura creșterea calității serviciului de transport public si prin modernizarea stațiilor de autobuz existente si realizarea de stații noi, modernizarea si extinderea sistemelor de semnalizare si semaforizare adaptiva si sincronizată care vor asigura acordarea de prioritate transportului public cu autobuze, plantarea de aliniamente de arbori si arbuști pe traseul propus precum si extinderea pistelor pentru biciclete si a traseelor pietonale. Se vor realiza două statii de incarcare rapida, la capetele traseului propus, pentru a asigura autonomia de deplasare pentru autobuzele electrice.

Acest obiectiv va contribui la creșterea atractivității transportului public cu autobuze, oferind o deplasare în condiții mai bune, pe un traseu mai eficient ca si zona de acoperire cu servicii de transport public si cu un timp mai scurt de deplasare decât in prezent.

Plantarea arborilor si arbuștilor pe aliniamente, precum si intensificarea utilizării bicicletelor în deplasările urbane vor contribui la reducerea emisiilor de CO2. Acest obiectiv specific va contribui la realizarea obiectivului general și a scopului proiectului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 28
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POR 2014 - 2020, Axa 4, Obiectivul Specific 4.1 – ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri europene, bugetul local și împrumut bancar

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire: dl. Laurențiu Călin BIBARȚ, primar; Viceprimar: FAUR Lazăr, consilieri locali: Levente - Grigorie Bognar, ILIONI Florin, KORODI Dan-Andrei, WASS Liliana-Viorica, MARIȘ Florin, FORDON Decebal-Ciprian, SZABO Mihai Iosif, NAAJI Antoanela-Luciana, BARB Petru Nistor, CHIFA Ioan, SĂBĂU Daniela-Arieta, VLAD Codrin-Dacian, COSTEA Ioan-Cătălin, CURCANU Dorian-Florin, MAYER Siegfried-Emeric, STANA Florin-Sebastian, CHEȘA Ilie, BURUC Cosmin-Alexandru, AUR Csilla, GALEA Cristian-Aurel, VORNICU Dorina-Stela, GĂMAN Ioan; BOCA Bogdan – Vlad, Administrator Public; dna. Grozavu Claudia, Director Economic; dna. Radu Carmen, Sef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna Rusu Dorina, Șef Birou, dna. Stoica Olimpia Ileana, Sef Serviciul Buget; dna. Miculita Daniela, Consilier; dna. Burza Han Camelia, Consilier şi membru al comisiei de evaluare; Kraus Gertrude Ramona, Şef Birou; dna. Elena Portaru, Director Executiv; dl. Puie Ciprian, consilier juridic; dna. Ples Ramona, consilier juridic; dl. Fatol Alin, consilier juridic; dna. Giurgiu Lucia Smaranda, Manager de proiect; dl. Szuchanszki Ștefan, Asistent Manager în cadrul proiectului și membru de rezevă al comisiei de evaluare; dna. Florentina Mihaela Nagy, responsabil achiziții în cadrul proiectului și membru în comisia de evaluare; dl. Adam Petru Stelian, responsabil achiziții în cadrul proiectului și preşedinte al comisiei de evaluare cu drept de vot; dl. Puia Adrian responsabil tehnic în cadrul proiectului și membru comisie de evaluare; dna. Vinter Lavinia, responsabil financiar în cadrul proiectului și membru al comisiei de evaluare; dna. Matzek Magda, responsabil financiar în cadrul proiectului și membru al comisiei de evaluare; dl. Țuca Eugen, responsabil tehnic în cadrul proiectului și membru al comisiei de evaluare; dna. Iucu Clementina, responsabil tehnic în cadrul proiectului și membru al comisiei de evaluare; dl. Deac Paul, responsabil tehnic în cadrul proiectului și membru al comisiei de evaluare; dl. Laza Gheorghe, responsabil tehnic în cadrul proiectului și membru al comisiei de evaluare; dna. Toma Alina Daniela, responsabil tehnic în cadrul proiectului și membru de rezevă al comisiei de evaluare. Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016.

Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

DUAE se va completa in SEAP. Documentele emise într-o altă limbă vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Ofertanţii/asociaţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat • Operatorii economici ce depun oferta, trebuie să dovedească experienţa similară prin prezentarea unei liste privind principalele lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 5 ani (se considerã ultimii 5 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor) din care să reiasă că au fost executate lucrări similare: lucrări de construcție/modernizare/reabilitare pod rutier/pod de transport feroviar/viaduct/pasaj, indiferent de tipul constructiv, în valoare de minim 115.000.000 RON fără TVA. lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, în valoare de cel puțin 15.000.000 RON fără TVA. Prin infrastructuri de transport rutier sau infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității se înțeleg lucrări de construcție/modernizare/reabilitare/aferente unor străzi în localități urbane și/sau drumuri judetene şi/sau drumuri naţionale şi/sau drumuri expres şi/sau variante de ocolire şi/sau autostrăzi. lucrări în domeniul modernizare/realizare/extindere sistem de semnalizare și semaforizare/ management de trafic în valoare de cel puțin 2.000.000 RON fară TVA. Prin lucrări aferente sistemelor de semnalizare/semaforizare/management de trafic se înțeleg lucrări de modernizare/realizare/ extindere aferente unor străzi în localități urbane și/sau drumuri judetene şi/sau drumuri naţionale şi/sau drumuri expres şi/sau variante de ocolire şi/sau autostrăzi. Un operator economic care nu face dovada realizării unor astfel de lucrări în domeniul lucrărilor de transport rutier sau în domeniul lucrărilor de infrastructuri similare din punctul de vedere al complexității și/sau utilității, în valoare de cel puţin 15.000.000 RON, fără TVA, și în domeniul modernizare/realizare/extindere sistem de semnalizare și semaforizare/management de trafic în valoare de cel puțin 2.000.000 RON fară TVA, alături de realizarea de lucrări de construcție/ modernizare/reparație capitală/reabilitare pod rutier/pod de transport feroviar/viaduct/pasaj, în valoare de cel puțin 115.000.000 RON în cadrul contractelor prezentate este susceptibil de nerealizarea lucrărilor în termenele propuse de către autoritatea contractantă. Dacă ofertantul a avut calitatea de subcontractant, se vor prezenta informaţii şi/sau documente din care să reiasă partea din contract pe care a executat-o, prezentând concret procentul și valoarea lucrărilor executate. Autoritatea contractantă a avut în vedere în primul rând, complexitatea proiectului, considerandu-se ca astfel ofertantul face dovada existentei unor contracte prin care să îi demonstreze acesteia ca este în măsura a face faţă tuturor cerintelor tehnico-financiare si organizatorice, dar care sa asigure totodata participarea unui numar suficient de ridicat de operatori economici la procedura de licitatie, asigurandu-se astfel concurența între operatorii economici, concurență care este in beneficiul exclusiv al autorității contractante

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE în SEAP de către operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE-ului, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertantul declarat castigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum şi a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, aşa cum rezultă din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentării; documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.

La nivelul DUAE operatorii economici trebuie să precizeze informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: copii ale contractelor, note/procese verbale de recepţie finală/parțială şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din L 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. S-au impus aceaste cerinţe ţinând cont de categoria şi specificul lucrărilor şi de complexitatea acestora, astfel încât autoritatea contractantă să fie sigură că ofertantul are experinţă necesară şi poate îndeplini contractul supus achiziţiei. • Informaţii privind asociatii si subcontractantii. Ofertanţii/asociaţii, terţii suşţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu completarea DUAE direct în SICAP, ofertantii vor prezenta şi angajamentul terţului (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terţ/terţii sustinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora)/acordul de asociere/ acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează cele asumate prin acorduri/angajamente vor fi prezentate de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/08/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/02/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/08/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeaşi valoare ofertată, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.

Conform art 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

DUAE-ul/urile va/vor fi completat/completate direct în SICAP de către toti participantii la procedura. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţei majore sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului care transmite respectiva ofertă, conform prev. art. 125 din HG 395/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Arad, Serviciul juridic contencios
Adresă: Bulevardul Revoluției nr. 75
Localitate: Arad
Cod poștal: 310403
Țară: România
E-mail: pma@primariaarad.ro
Telefon: +40 257281850-134
Adresă internet: www.primariaarad.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/07/2021