Services - 35819-2022

21/01/2022    S15

Poland-Katowice: Cleaning services

2022/S 015-035819

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 002-003196)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Katowice
Postal address: ul. Młyńska 4
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-098
Country: Poland
E-mail: bzp@katowice.eu
Internet address(es):
Main address: http://www.katowice.eu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługa sprzątania, mycia okien w budynkach Urzędu Miasta Katowice - zamówienie w 2 częściach

Reference number: BZP.271.1.105.2021
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia stanowi: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, magazynowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, mycie okien od wewnątrz, zewnątrz, parapetów, oraz dostarczanie środków higienicznych do pomieszczeń sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta Katowice, zamówienie w 2 częściach:

część I – sprzątanie i mycie okien w budynkach w Katowicach przy ul. Francuskiej 70, Rynek 1 oraz mycie okien w budynkach w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, 4a, 2, Pocztowej 5, 7, Rynek 13,

część II - sprzątanie i mycie okien w budynkach w Katowicach przy ul. Warszawskiej 4/Teatralnej 7, 3-go Maja 7, Teatralnej 17a oraz w siedzibach Rad Jednostek Pomocniczych, sprzątanie podwórza i odśnieżanie wokół budynków przy ul. Warszawskiej 4/Teatralnej 7, Teatralnej 17a.

2. Szczegółowy zakres prac określa:

a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik do SWZ

b) Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) – załącznik do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 002-003196

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.2
Instead of:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Read:

W celu potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z podmiotem zamówienia na sumę: - dla części I min. 1 000 000 PLN - dla części II min. 500 000 PLN. Wykonawcy składający ofertę na obie części winni wykazać się ubezpieczeniem na sumę min. 1 500 000 PLN.

Section number: III.1.3
Instead of:

W przypadku gdy na część I i/lub część drugą ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek dla każdej z części zamówienia (na którą składają ofertę) winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum.

Read:

W przypadku gdy :

a) na część I i/lub część drugą ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunek dla każdej z części zamówienia (na którą składają ofertę) winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum.

b) w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego dla części I i/lub część drugiej wykonawca będzie polegał na zasobie innego podmiotu, to warunek ten w całości winien spełnić ten podmiot.

VII.2)Other additional information: