Services - 35829-2022

21/01/2022    S15

Slovakia-Plavecký Štvrtok: Refuse and waste related services

2022/S 015-035829

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-656844)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Plavecký Štvrtok
National registration number: 00305049
Postal address: Plavecký Štvrtok
Town: Plavecký Štvrtok
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 90068
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Oreský Karol
E-mail: karol.oresky@obecplaveckystvrtok.sk
Telephone: +421 347793132
Internet address(es):
Main address: https://www.obecplaveckystvrtok.sk/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Plavecký Štvrtok

Reference number: PS-1VO
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Plavecký Štvrtok.

Ide najmä o tieto služby:

Predmetom zákazky je odvoz, likvidácia a zhodnotenie štyroch rôznych typov odpadu na obdobie 3 roky.

1)Zmesový komunálny odpad (20 03 01)

2)Objemný odpad (20 03 07)

3)Drobný stavebný odpad (20 03 08)

4)Biologicky rozložiteľný dopad (20 02 01)

Zákazka sa delí na 2 časti:

1. časť predmetu zákazky: Zmesový komunálny odpad

2. časť predmetu zákazky: Ostatný odpad (Objemný odpad, Drobný stavebný odpad, Biologicky rozložiteľný dopad)

Podrobná špecifikácia a ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch najmä v kapitole D - Opis predmetu zákazky.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-656844

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Dátum:
Instead of:
Date: 19/01/2022
Read:
Date: 25/01/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Dátum:
Instead of:
Date: 19/01/2022
Read:
Date: 25/01/2022
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Technická a odborná spôsobilosť , ods. 3)
Instead of:

(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, atď. detto viď III.1.1).

Read:

(3)Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 detto viď III.1.1).

VII.2)Other additional information: