Services - 35851-2022

21/01/2022    S15

Poland-Wrocław: Systems support services

2022/S 015-035851

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 248-656687)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Zamawiającego prowadzi Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska
National registration number: Z-2502-51/21
Postal address: ul.Energetyczna 4
Town: Wrocław
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 53-330
Country: Poland
Contact person: Wojciech Sobejko
E-mail: przetarg@cwik.pl
Telephone: +48 227451400
Internet address(es):
Main address: https://cwik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie oraz modyfikacje systemu Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

II.1.2)Main CPV code
72253200 Systems support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania systemu Portal Informacyjny Sądów Powszechnych przez okres 48 miesięcy wraz z jego modyfikacjami w liczbie 40 000 roboczobogodzin. Szczegółowy opis przedmiotu jest załącznikiem do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 248-656687

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna wskazany warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr tszy – w tym okresie), zrealizował (wykonał) lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - nadal realizuje (wykonuje) w spos b należyty co najmniej:

1) jedną usługę obejmującą stworzenie lub modernizację, instalację i wdrożenie systemu informatycznego w minimum 50 (pięćdziesięciu) lokalizacjach (o r żnych adresach pocztowych), wykonanym w technologii webowej, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milion w złotych) brutto. Przez technologie webowe Zamawiający rozumie program komputerowy, kt ry pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z komputerem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika.

2) jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 24 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), kt rego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na pozostawaniu w gotowości serwisowej

i gwarantowanego SLA dla błęd w oraz obsługi za pomocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błęd w oraz skutk w błęd w, rozpoznawaniu skutk w awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu teleinformatycznego:

a) posiadającego co najmniej: 5 000 użytkowników wewnętrznych, 100 000 użytkownik w zewnętrznych, 50 000 000 dokument w (plik w dowolnego typu),

b) działającego w części lub w całości w sieci Internet,

c) posiadającego publiczne API,

d) działającego w trybie HA (wysoka dostępność).

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie warunk w opisanych w pkt. 1-2 powyżej Wykonawca wykazał się realizacją jednej, tej samej usługi/jednego tego samego zam wienia, o ile usługa ta / zam wienie to potwierdza każdy z wymog w postawionych przez Zamawiającego.

II. Warunek dot. potencjału osób skierowanych do wykonania zam wienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do wykonania zam wienia, osobami wskazanymi w SWZ.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna wskazany warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował (wykonał) lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - nadal realizuje (wykonuje) w spos b należyty co najmniej:

1) jedną usługę obejmującą stworzenie lub modernizację, instalację i wdrożenie systemu informatycznego w minimum 50 (pięćdziesięciu) lokalizacjach (o różnych adresach pocztowych), wykonanym w technologii webowej, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milion w złotych) brutto. Przez technologie webowe Zamawiający rozumie program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z komputerem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika.

2) jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 24 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na pozostawaniu w gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za pomocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów, rozpoznawaniu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu teleinformatycznego, posiadającego co najmniej:

i. 5 000 aktywnych użytkowników wewnętrznych logujących się do systemu za pomocą unikalnego identyfikatora oraz

ii. 100 000 aktywnych użytkowników zewnętrznych logujących się do systemu za pomocą unikalnego identyfikatora,

oraz posiadającego co najmniej 1 z 3 wymienionych poniżej cech z punktów iii-v:

iii. co najmniej 50 000 000 dokumentów (plików dowolnego typu),

iv. co najmniej 300 000 komunikatów na dobę (przetwarzanych i zapisywanych z oznaczeniem czasu i daty) liczonych jako średnia dobowa z 6 następujących po sobie miesiącach kalendarzowych, rozumianych jako spersonalizowana dla użytkownika informacja wysłana przez system do aktywnego użytkownika końcowego posiadającego unikalny login w systemie drogą elektroniczną,

v. co najmniej 1 000 000 miesięcznego przyrostu zapisów w systemie rozumianych jako nowy wpis informacji biznesowej do repozytorium danych systemu (informacji kompletnej z punku widzenia biznesowego, nie pojedynczej krotki, nie zdarzenia systemowego)

a także:

vi. działającego w części lub w całości w sieci Internet oraz

vii. posiadającego publiczne API oraz

viii. działającego w trybie HA (wysoka dostępność).

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie warunk w opisanych w pkt. 1-2 powyżej Wykonawca wykazał się realizacją jednej, tej samej usługi/jednego tego samego zamówienia, o ile usługa ta / zamówienie to potwierdza każdy z wymogów postawionych przez Zamawiającego.

II. Warunek dot. potencjału osób skierowanych do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w składzie zespołu projektowego, wyznaczonego do wykonania zam wienia, osobami wskazanymi w SWZ.

VII.2)Other additional information: