Services - 358625-2017

13/09/2017    S175    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Slovakia-Sereď: Refuse collection services

2017/S 175-358625

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Mesto Sereď
00306169
Námestie republiky 1176/10
Sereď
926 01
Slovakia
Contact person: Bc. Branislav Koričanský
Telephone: +421 905335839
E-mail: branislav.koricansky@sered.sk
NUTS code: SK021

Internet address(es):

Main address: http://www.sered.sk

Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=&ico=306169&obec=&sort=ico&sort-dir=ASC

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov-4db.html?nazov=&ico=306169&obec=&sort=ico&sort-dir=ASC
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: verejná správa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komunálne služby v meste Sereď.

Reference number: 1/2017
II.1.2)Main CPV code
90511000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zber a odvoz komunálnych odpadov z domácností a prevádzok v meste Sereď.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 426 940.24 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021
Main site or place of performance:

Kataster mesta Sereď.

II.2.4)Description of the procurement:

Zber odpadu z nádob, zvoz veľkorozmerných kontajnerov. Podrobný popis v súťažných podkladoch.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 426 940.24 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2. Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti prostredníctvom elektronického výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov, dostupného na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (nie je potrebné predkladať žiadny doklad).

1.3. Uchádzač môže preukázať splnenie týchto podmienok účasti taktiež predložením všetkých dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.4. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukázať splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa osobného postavenia, musí každý člen skupiny dodávateľov.

1.5. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže postupovať aj v súlade s § 32 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

1.6. Splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súlade so zákonom.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti.

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:

2.1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a zákona o verejnom obstarávaní:

2.1.1. zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

2.1.1.1 bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia,

2.1.1.2 bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2.2 Podľa 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby.

2.2.1 Zoznamom technického vybavenia potvrdeným uchádzačom.

2.3 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

2.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

2.5 Splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom v súlade so zákonom.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2.1.2 V súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje pre minimálnu úroveň technickej spôsobilosti, aby zoznam podľa bodu 2.1.1 obsahoval úspešne poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky v minimálnej celkovej hodnote 400 000 EUR bez DPH, pričom aby aspoň jedna z nich bola realizovaná za zmluvnú cenu rovnakú alebo vyššiu ako 150 000 EUR bez DPH.

2.1.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.1 za účelom preukázania technickej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky ako dôkaz, že v predchádzajúcom období bol uchádzač schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná.

2.2.2 V súlade s § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje pre minimálnu úroveň technickej spôsobilosti podľa bodu 2.2 aby uchádzač v ponuke preukázal, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne využívať strojovú techniku a technické vybavenie v minimálnom zložení:

1. na zber komunálnych a triedených odpadov: 2 x zberové vozidlá na zber nádob 1 100 l a 110/120 l,

2. na zvoz veľkorozmerných kontajnerov: 1 x vozidlo na zvoz veľkorozmerných kontajnerov VOK,

3. na výsyp nádob na sklo: nákladné vozidlo s hydraulickou rukou,

4. na prenájom nádob: 1 100 l nádoby 250 ks.

2.2.3 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov podľa bodu 2.2 za účelom preukázania technickej spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky ako dôkaz, že v súčasnom období je uchádzač schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/01/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/10/2017
Local time: 14:00
Place:

Mestský úrad Sereď.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk Ostatné je neverejné, miesto a čas otvárania časti Kritériá verejný obstarávateľ včas oznámi všetkým uchádzačom čo predložili ponuky a neboli vylúčení a budú týmto oprávnení sa otvárania Kritérií zúčastniť.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Súťažné podklady budú elektronicky zverejnené ihneď po zverejnení výzvy v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 21 000 EUR. Podrobnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené vo, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2017