Services - 358811-2017

13/09/2017    S175    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Haskovo: Snow-clearing services

2017/S 175-358811

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Kmet na Obshtina Haskovo
000903946
pl. „Obshtinski“ No. 1
Haskovo
6300
Bulgaria
Contact person: Mihaila Dimcheva
Telephone: +359 38603376
E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg
Fax: +359 38664110
NUTS code: BG422

Internet address(es):

Main address: www.haskovo.bg

Address of the buyer profile: http://profil.haskovo.bg:1111/d/56bbb0829aaf2ecfa96b04aa9c439f8d

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://profil.haskovo.bg:1111/d/56bbb0829aaf2ecfa96b04aa9c439f8d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в Община Хасково и улиците в населените места на Община Хасково през сезон 2017-2018 година по обособени позиции“.

II.1.2)Main CPV code
90620000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Зимното поддържане на общинската пътна мрежа и на улиците в населените места на територията на Община Хасково има за цел да премахне и ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. За реализиране на поръчката се планира възлагането на дейности по следните обособени позиции:

— Първа обособена позиция — „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улиците в селата от Община Хасково“;

— Втора обособена позиция — „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“;

— Трета обособена позиция — „Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък “Б“.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 540 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улиците в селата от Община Хасково“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
45233141
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422
Main site or place of performance:

Територията на Община Хасково.

II.2.4)Description of the procurement:

За Първа обособена позиция се предвиждат извършване на следните видове работи:

— зимното поддържане — състоящо се в изкърпване на образували се опасни дълбоки дупки в асфалтовата настилка по общинските пътища с дълбочина от 4 до 6 см. Този вид работа се възлага от възложителя при нужда, като предварително се замерва квадратурата на пътища, по които е необходимо спешно да се възстанови безопасното движение на пътни превозни средства при зимни условия. Изкърпването може да се извърши със студени и/или топли асфалтови смеси;

— снегопочистване включващо почистване от снежна покривка на общинските пътища и улици в села от Община Хасково — механизирано почистване от сняг на пътните и уличните платна, която ще се извършва със специализирана техника, която да не допуска затрупване на странични пътища и улици. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност, а също така и схема за разполагане на техниката на определени места от обслужваната територия с оглед по-бърза реакция при силни снеговалежи. Снегопочистването да се извършва с автомобили с прикачени предни гребла с гума за почистване на сняг; трактори и булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие /гребла с гума, предназначени за почистване на сняг/, подходяща механизация за почистване на тесни улици по селата; съоръжения с изхвърлящо действие /роторни снегорини/. Не се допуска наличие на сняг на кръстовищата, както и ограничаване на видимостта от купчини сняг. При снегопочистването не се допуска стесняване на пътя. Всички машини трябва да бъдат оборудвани с GPS и сигнализация за работа при лоши метеорологични условия.

— опесъчаване, извършващо се на опасните и затрудняващи движението участъци от общинските пътища — механизирано опесъчаване и обработка на заледени участъци от пътната мрежа с пясъко-солени смеси. Изпълнителят е длъжен да представи в офертата вида и броя на специализираната техника, необходима за изпълнение на тази по вид дейност. В борбата със зимната хлъзгавост по пътищата да се използват следните материали за пясъко-солена смес: промишлена сол (натриев хлорид) и пясък. Пясъкът (промит и пресят) за пясъко-солената смес трябва да отговаря на следните изисквания за качество: формата на зърната „кубична“; максимален размер на зърната 4 мм; съдържание на бучки глини и ронливи зърна — не се допуска; съдържание на отмиваеми частици по малко от 5 %. Пясъкът и солта предварително се смесват, като съотношението е 150-200 кг сол на 1 м3 пясък. Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата ширина на платното за движение.

Участниците трябва да имат на разположение необходимата складово-снабдителна база (материално-техническа база) със съответните количества минерални материали, съобразно поддържания маршрут.

Определеният за изпълнител участник изготвя и при сключване на договора представя в Община Хасково Оперативен план за зимно поддържане за периода на изпълнение на договора.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Време за реакция / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513000
45233141
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422
Main site or place of performance:

Територията на град Хасково.

II.2.4)Description of the procurement:

Втора обособена позиция-„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „А“ — снегопочистване и опесъчаване на улиците в град Хасково, намиращи се в следните квартали: Орфей І“, „Орфей ІІ“, „Република“, „Изгрев“, „Възраждане“, „Дружба І“, „Дружба ІІ“, „Куба“, „Ручока“, „Градска градина“, „Бадема“ и „Кенана“ (частично) — това са кварталите, намиращи се на север от река Хасковска с изключение на булевардите, попадащи в участъка и улиците в квартал „Център“ и Източна индустриална зона, които ще снегопочистват и опесъчават от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Време за реакция / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „Б“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513000
45233141
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG422
Main site or place of performance:

Територията на град Хасково.

II.2.4)Description of the procurement:

Трета обособена позиция-„Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на град Хасково, попадащи в участък „Б“ — снегопочистване и опесъчаване на улиците в град Хасково, намиращи се в следните квартали: „Овчарски“, „Тракийски“, „Македонски“, „Хисаря”, „Младежки хълм“, „Воеводски”, „Училищни”, „Каменни” и „Болярово”- това са кварталите, намиращи се на юг от река Хасковска с изключение на булевардите, попадащи в участъка, които ще снегопочистват и опесъчават от Общинско предприятие „Екопрогрес“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Време за реакция / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 180 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Неприложимо.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

*Забележка: Услуга „сходна“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Услуги по снегопочистване и/или опесъчаване на пътища и/или улици.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3. Участниците трябва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

При подаване на офертата участниците декларират съответствие с поставените изисквания единствено чрез попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата; Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът трябва да е изпълнили точно и добросъвестно, съобразно нормативните изисквания, в уговорените срокове и с грижата на добър стопанин минимум 1 услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти.

2. Участниците трябва да разполагат най-малко със следните персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:

— Технически ръководител — 1 бр.

— Оперативен дежурен — 1 бр.

— Машинисти и шофьори — 18 бр.

Забележка: 1 лице не може да съвместява 2 или повече позиции.

3. Участниците трябва да разполагат най-малко със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:

3.1. За обособена позиция № 1:

—Специални снегоринни съоръжения или пътно-строителни машини с общо предназначение и автомобили, оборудвани за снегопочистване и опесъчаване, GPS, както и с необходимата светлинна сигнализация / маяк / — мин. 15 бр.;

—Товарачна техника — 2 бр.;

—Оборудване за полагане на асфалтова смес:

— фугорезка -1 бр.;

— транспортни средства-1 бр.;

— валяк-1 бр.;

— Складово-снабдителна база (материално-техническа база) със съответното количество минерални материали, съобразно поддържания маршрут — 1 бр.

3.2. За Обособени позиции № 2 и № 3:

— Специални снегоринни съоръжения или пътно-строителни машини с общо предназначение и автомобили, оборудвани за снегопочистване и опесъчаване, GPS, както и с необходимата светлинна сигнализация /маяк /-мин. 15 бр.;

— Товарни автомобили — мин. 2 бр.;

— Товарачна техника -1 бр.;

— Складово-снабдителна база (материално-техническа база) за престой на машините — мин.1 бр.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1.1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от максималната стойност на договора. Гаранцията се представя при подписване на договора за обществената поръчка.

1.2. Гаранция, покриваща пълния размер на стойността на аванса — 30 % от общата стойност по договора, която се представя преди превеждане на аванса.

2. Гаранциите може да се представят в 1 от следните форми:

2.1. Парична сума;

2.2. Банкова гаранция;

2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Условията и реда за задържане и освобождаване на гаранцията са определени в проекта на договор.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/10/2017
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ет. 2, заседателна зала.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

— Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 6 и 7 от ЗОП, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от ЗОП както и участник за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон.

— Всяко транспортно средство трябва да бъде снабдено със система за наблюдение и контрол чрез GPS устройства. Системата трябва да позволява дистанционно наблюдение на текущото местоположение и състояние, изминатите маршрути в реално време на снегопочистващата техниката, ангажирана с Договора, както и получаване на комплексна справка за точния маршрут, времето на движение, изминатия пробег и други.

Изпълнителят трябва да осигури на възложителя достъп в реално време за движението и местоположението на всяко транспортно средство, както и да предоставя при поискване справки относно движението и местоположението на всяко транспортно средство, генерирани от системата за проследяване.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/09/2017