Services - 35942-2022

21/01/2022    S15

Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Usługi związane z odpadami

2022/S 015-035942

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Adres pocztowy: ul. Zakroczymska 30
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobczyńska
E-mail: przetargi@nowydwormaz.pl
Tel.: +48 225122237
Faks: +48 225122101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.nowydwormaz.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Now

Numer referencyjny: WPI.271.1.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych w miesiącu lutym 2022 r. z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami przepisów prawa

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 770 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu

odpadów komunalnych w miesiącu lutym 2022 r. z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazanych do składowania, zgodnie z zapisami przepisów prawa

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Ze względu na brak wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, istnieje pilna konieczność zapewnienia ciągłości realizacji usługi na odbiór odpadów komunalnych, segregowanych i innych do czasu wyłonienia kolejnego wykonawcy. Skorzystanie z usługi firmy, której pojemniki obecnie znajdują się na terenie miasta, umożliwi uniknięcie wymiany pojemników na okres obowiązywania okresu przejściowego, gdyż wymiana kontenerów i pojemników wiązałaby się w tym krótkim okresie czasu z ogromnym przedsięwzięciem logistycznym oraz dodatkowymi kosztami. Utrzymanie ciągłości realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i innych ma przede wszystkim szczególne znaczenie ze względów sanitarno – epidemiologicznych. Niemożliwe jest bowiem wstrzymanie wytwarzania odpadów przez mieszkańców miasta do czasu wyłonienia nowego wykonawcy.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zarząd Budynków Komunalnych Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 7
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 770 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia/części/koncesji przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022