Services - 35990-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-035990

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Středočeský kraj
National registration number: 70891095
Postal address: Zborovská 11
Town: Praha 5
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Country: Czechia
E-mail: hnatova@kr-s.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.kr-stredocesky.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rámcová smlouva na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

II/331 Dvorce Lysá nad Labem, rekonstrukce PD

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Projektové práce včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

IROP MMR

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 023-049145

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 4
Title:

Projektové práce včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
18/09/2017
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SUDOP PRAHA a.s.
National registration number: 25793349
Postal address: Olšanská 2643/1a
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 13000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 720 184.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
VII.1.4)Description of the procurement:

Projektové práce včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 48
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 100 000.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: SUDOP PRAHA a.s.
National registration number: 25793349
Postal address: Olšanská 2643/1a
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 13000
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Vzhledem k problémům při řešení majetkových poměrů vzniklých při digitalizaci

katastrálních podkladů a při pozemkových úpravách byl pro urychlení procesu získání

Stavebního povolení upuštěno od žádosti o Územní rozhodnutí a upravena struktura

projektové dokumentace a žádostí.

Byla tak namísto DSP vypracována DÚSP a po projednání zažádáno o společné ÚR a SP.

Došlo tak ke změnám termínů plnění jednotlivých úkonů Zhotovitele.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

Vzhledem k výše uvedenému se po dohodě Smluvních stran mění tyto části Smlouvy:

Odstavec č.1 článku I Předmět smlouvy, který je dostupný na Profilu zadavatele. https://zakazky.kr-stredocesky.cz/

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 720 184.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 820 184.00 CZK