Services - 35994-2022

21/01/2022    S15

Poland-Dzierżoniów: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2022/S 015-035994

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejska Dzierżoniów
National registration number: 890717830
Postal address: Rynek 1
Town: Dzierżoniów
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 58-200
Country: Poland
E-mail: przetargi@um.dzierzoniow.pl
Telephone: +48 746450882
Fax: +48 746450801
Internet address(es):
Main address: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa.

Reference number: OR-P.271.48.2019
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Dzierżoniów

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków, i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa, którego zakres obejmuje:1) mechaniczne i ręczne utrzymanie w ciągłej czystości dróg i placów wraz z elementami do nich przyległymi, tj chodnikami, parkingami, zatokami przystankowymi, poboczami, rowami, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych;2) codzienne opróżnianie koszy na śmieci, utrzymywanie ich w czystości (mycie i dezynfekcja wewnętrznych i zewnętrznych części kosza) i należytym stanie technicznym a w razie potrzeby ich wymiana;3) grabienie i wywożenie w ciągu 48 godzin zgrabionych liści i traw; 4) usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów wraz z przekazaniem odpadów do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska;5) usuwanie samosiejek z rzeki Piławy (kontrola następuje 1 dnia kwietnia, lipca i października); 6) w sytuacjach nagłych usuwanie nieczystości wynikających ze zdarzeń losowych na drogach w ciągu godzin/y, które wskaże Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ; 7) ręczne usuwanie odpadów z tafli wody rzeki Piławy ilość raz/y w miesiącu wskaże Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Kontrola przypada w środę po wskazanym w ofercie terminie. 2. W zakresie letniego utrzymania będą wykonywane przez Wykonawcę następujące czynności: 1) utrzymanie poboczy, przydrożnych pasów zieleni, rowów przy drogach oraz terenów zielonych w parkach oraz terenów osiedlowych w czystości i w stanie wolnym od zachwaszczenia, cykliczne koszenie trawy w okresie wegetacyjnym, wraz z odsłonięciem krawężników (obrzeży trawnikowych), przy czym ilość i terminy koszeń należy dostosować do wymogu, by wysokość porostu nie przekraczała 20 cm; 2) mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie chodników i ciągów pieszych i rowerowych; 3) dwukrotne w ciągu roku cięcia formujące żywopłotów (do 15 czerwca i do 15 września) w celu zachowania wymiarów określonych w załączniku nr 11 do SIWZ.

3. W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane przez Wykonawcę następujące czynności: 1) mechaniczne i ręczne utrzymanie w ciągłej przejezdności dróg i placów wraz z elementami do nich przyległymi, to jest chodnikami, schodami, podjazdami, parkingami, zatokami przystankowymi oraz ciągów pieszych i rowerowych, będących w zarządzie Zamawiającego, a w tym: a) odśnieżanie w dniach występowania opadów; b) usuwanie nadmiaru zgromadzonego śniegu i błota pośniegowego; c) zwalczanie występującej śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy przy zastosowaniu materiału szorstkiego (piasku); dopuszcza się na ciągach utwardzonych stosowanie chlorku sodu w stosunku 1 objętość chlorku sodu na 8 objętości piasku; d) usuwanie zużytego materiału szorstkiego w częstotliwości zależnej od warunków pogodowych i potrzeb Zamawiającego;e) oczyszczanie i udrażnianie wlotów wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej polegające na usuwaniu liści, gałęzi, piasku oraz wszelkich nieczystości; 2) ustawianie na uzgodnionych z Zamawiającym ciągach komunikacyjnych pojemników na piasek i zaopatrzenie ich w odpowiednią ilość materiału (piasku). Pojemniki na piasek zapewnia Wykonawca; 3) utrzymanie stałej gotowości do zimowego utrzymania w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, gdy nie będą występowały opady śniegu i/lub gołoledź, poprzez: a) ciągłe śledzenie prognozy pogody; b) stałą całodobową gotowość personelu i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji zimowej; c) zapewnienie materiału do zimowego utrzymania;4) w sytuacjach nagłych w okresie od 1 maja do 31 października zapewnienie przystąpienia do odśnieżania w ciągu godzin/y, które wskaże Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz jej załącznikach.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2019
End: 30/06/2022
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 128-313856

Section V: Award of contract/concession

Contract No: OR-P.271.48.2019
Title:

Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa.

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
12/06/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
National registration number: 890476495
Postal address: ul. Bielawska 15B
Town: Dzierżoniów
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 58-200
Country: Poland
E-mail: pk-dzierzoniow1@wp.pl
Telephone: +48 748313318
Fax: +48 748313318
Internet address: http://www.pk-dzierzoniow.pl/
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 9 966 600.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu Wykonawcy oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje prawo do wniesienia odwołania (art. 180 - 198), a także pozostałe środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy w postaci skargi do sądu (art. 198 a - 198 g). 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej/Platformie Zakupowej Zamawiającego, c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze i źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587800 Adres internetowy: www.uzp.gov.pl Faks: +48 224587803

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Main site or place of performance:

Dzierżoniów

VII.1.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków, i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa, którego zakres obejmuje:

1) mechaniczne i ręczne utrzymanie w ciągłej czystości dróg i placów wraz z elementami do nich przyległymi, tj. chodnikami, parkingami, zatokami przystankowymi, poboczami, rowami, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych;

2) codzienne opróżnianie koszy na śmieci, utrzymywanie ich w czystości (mycie i dezynfekcja wewnętrznych i zewnętrznych części kosza) i należytym stanie technicznym a w razie potrzeby ich wymiana;

3) grabienie i wywożenie w ciągu 48 godzin zgrabionych liści i traw;

4) usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów wraz z przekazaniem odpadów do utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska;

5) usuwanie samosiejek z rzeki Piławy (kontrola następuje 1 dnia kwietnia, lipca i października);

6) w sytuacjach nagłych usuwanie nieczystości wynikających ze zdarzeń losowych na drogach w ciągu godzin/y, które wskaże Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ;

7) ręczne usuwanie odpadów z tafli wody rzeki Piławy ilość raz/y w miesiącu wskaże Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Kontrola przypada w środę po wskazanym w ofercie terminie.

2. W zakresie letniego utrzymania będą wykonywane przez Wykonawcę następujące czynności:

1) utrzymanie poboczy, przydrożnych pasów zieleni, rowów przy drogach oraz terenów zielonych w parkach oraz terenów osiedlowych w czystości i w stanie wolnym od zachwaszczenia, cykliczne koszenie trawy w okresie wegetacyjnym, wraz z odsłonięciem krawężników (obrzeży trawnikowych), przy czym ilość i terminy koszeń należy dostosować do wymogu, by wysokość porostu nie przekraczała 20 cm;

2) mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie chodników i ciągów pieszych i rowerowych;

3) dwukrotne w ciągu roku cięcia formujące żywopłotów (do 15 czerwca i do 15 września) w celu zachowania wymiarów określonych w załączniku nr 11 do SIWZ;

3. W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane przez Wykonawcę następujące czynności:

1) mechaniczne i ręczne utrzymanie w ciągłej przejezdności dróg i placów wraz z elementami do nich przyległymi, to jest chodnikami, schodami, podjazdami, parkingami, zatokami przystankowymi oraz ciągów pieszych i rowerowych, będących w zarządzie Zamawiającego, a w tym:

a) odśnieżanie w dniach występowania opadów;

b) usuwanie nadmiaru zgromadzonego śniegu i błota pośniegowego;

c) zwalczanie występującej śliskości pośniegowej, gołoledzi i lodowicy przy zastosowaniu materiału szorstkiego (piasku); dopuszcza się na ciągach utwardzonych stosowanie chlorku sodu w stosunku 1 objętość chlorku sodu na 8 objętości piasku;

d) usuwanie zużytego materiału szorstkiego w częstotliwości zależnej od warunków pogodowych i potrzeb Zamawiającego;

e) oczyszczanie i udrażnianie wlotów wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej polegające na usuwaniu liści, gałęzi, piasku oraz wszelkich nieczystości;

2) ustawianie na uzgodnionych z Zamawiającym ciągach komunikacyjnych pojemników na piasek i zaopatrzenie ich w odpowiednią ilość materiału (piasku). Pojemniki na piasek zapewnia Wykonawca;

3) utrzymanie stałej gotowości do zimowego utrzymania w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia, gdy nie będą występowały opady śniegu i/lub gołoledź, poprzez:

a) ciągłe śledzenie prognozy pogody;

b) stałą całodobową gotowość personelu i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji zimowej;

c) zapewnienie materiału do zimowego utrzymania;

4) w sytuacjach nagłych w okresie od 1 maja do 31 października zapewnienie przystąpienia do odśnieżania w ciągu godzin/y, które wskaże Wykonawca w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ oraz jej załącznikach.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/07/2019
End: 30/06/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 966 600.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
National registration number: 890476495
Postal address: ul. Bielawska 15B
Town: Dzierżoniów
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 58-200
Country: Poland
E-mail: pk-dzierzoniow1@wp.pl
Telephone: +48 748313318
Fax: +48 748313318
Internet address: http://www.pk-dzierzoniow.pl/
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Zawarty w dn. 31.12.2021r. aneks na podstawie § 11 ust 2 pkt 2 umowy nr ZK.272.6.2019 z dnia 12.06.2019 r. na wykonanie usług w ramach realizacji zadania, pn.: „Całoroczne utrzymanie dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa”, w związku z podwyższeniem z dniem 01.01.2022 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększa się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy usługi o kwotę 8.874,30 zł brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł 30/100), w tym wynagrodzenie za utrzymanie dróg wojewódzkich 1.365,31 zł brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć zł 31/100), wprowadza się zmianę w § 8 ust 1 umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, przy uwzględnieniu stawki podatku VAT 8%, w wysokości: 332.289,71 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 71/100) brutto miesięcznie, w tym wynagrodzenie za utrzymanie dróg wojewódzkich w wysokości: 51.122,70 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa zł 70/100)”.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

W związku z podwyższeniem z dniem 1.1.2022 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę uległo podwyższeniu wynagrodzenie Wykonawcy, który realizuje usługi. Zmiana została przewidziała w dokumentacji zamówienia - klauzule waloryzacyjne, które obejmują umowy wieloletnie, a taka umowa występuje w niniejszym zamówieniu publicznym.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 10 552 501.86 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 10 601 803.56 PLN