Services - 35995-2022

21/01/2022    S15

Bulgaria-Sofia: Archaeological services

2022/S 015-035995

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Agentsiya Patna infrastruktura
National registration number: 000695089
Postal address: bul. Makedoniya No. 3
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1606
Country: Bulgaria
Contact person: Svetlomira Nikolova
E-mail: sv.nikolova@api.bg
Telephone: +359 29173215
Fax: +359 29522563
Internet address(es):
Main address: www.api.bg
Address of the buyer profile: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Извършване на археологическо проучване на Обекти № 1, № 3 и новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“

II.1.2)Main CPV code
71351914 Archaeological services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Извършване на археологическо проучване на Обекти № 1, № 3 и новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“

II.2.2)Additional CPV code(s)
71351914 Archaeological services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG311 Видин / Vidin
Main site or place of performance:

области Благоевград, Перник, Кюстендил и София

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с полагането на хоризонталната маркировка по републиканските пътища, отговарящи на изискванията на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно:

- доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации маркировъчни материали и/или продукти за пътна маркировка:

• основни материали: акрилатна боя; студен спрей пластик; спрей термопластик; структурен пластик (релефна шумна маркировка със студен пластик);

- добавъчни материали: светлоотразителни стъклени перли; добавки за повишаване на сцеплението или смеси от тях;

- подготовка на маркировъчните материали за полагане;

- подготовка на пътното покритие преди полагане на маркировка;

- очертаване осите на отделните линии на пътната маркировка чрез точкуване;

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 235
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 178-464114

Section V: Award of contract/concession

Contract No: РД-37-11
Title:

Югозападен район, включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
25/08/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Национален Археологически Институт с Музей - БАН
National registration number: 000670919
Postal address: ул. Съборна 2
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: naim@naim.bg
Telephone: +359 29882406
Fax: +359 29882405
Internet address: www.naim.bg
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 688 834.00 BGN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71351914 Archaeological services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG311 Видин / Vidin
Main site or place of performance:

област Видин

VII.1.4)Description of the procurement:

Извършване на археологическо проучване на Обекти № 1, № 3 и новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: „Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 332
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 688 834.00 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Национален Археологически Институт с Музей - БАН
National registration number: 000670919
Postal address: ул. Съборна 2
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: naim@naim.bg
Telephone: +359 29882406
Fax: +359 29882405
Internet address: www.naim.bg
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

чл. 1. Удължава се срокът на археологичното проучване на новооткрит обект между км 39+240 до км 39+460 по трасето на проект: Модернизация на Път I-1(Е79) "Видин - Ботевград", като в чл. 4, трето тире от договор РД -37-11/25.08.2021 г. думите 120(сто и двадесет) календарни дни се заменят с думите 217(двеста и седемнадесет) календарни дни.

чл. 2 Всички останали клаузи на Договор РД-37-11 от 25.08.2021 г. остават непроменени.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

С писмо № 33-00-198/07.12.2021 г. Изпълнителя уведомява Възложителя, че от страна на Министерство на културата е съставен Протокол № 33-00-791/06.12.2021г., с който е прието решение проучването да продължи през 2022 г., за освободения участък от 39+240 до км 39+300 да се осигури археологично наблюдение. За изпълнение на описаните дейности, Изпълнителя отправя искане за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора с 97 календарни дни.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 1 688 834.00 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 688 834.00 BGN