Services - 36012-2022

21/01/2022    S15

Poland-Krakow: Financial analysis and accounting software development services

2022/S 015-036012

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Postal address: ul. Basztowa 22
Town: Kraków
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 31-156
Country: Poland
Contact person: Marta Pietruszka, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Inwestycji Strategicznych, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
E-mail: inwestycje.strategiczne@umwm.malopolska.pl
Telephone: +48 126160651
Internet address(es):
Main address: http://www.malopolska.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umwm/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości...

Reference number: IS-I.272.13.2019
II.1.2)Main CPV code
72212440 Financial analysis and accounting software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
48211000 Platform interconnectivity software package
48443000 Accounting software package
48810000 Information systems
72230000 Custom software development services
72240000 Systems analysis and programming services
72250000 System and support services
72260000 Software-related services
72330000 Content or data standardization and classification services
80533100 Computer training services
48440000 Financial analysis and accounting software package
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Kraków

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości („system”) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w wojewódzkich samorządowych jednostkach

organizacyjnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w treści zamówienia wraz z zainstalowaniem go na Infrastrukturze Zamawiającego, z dostawą niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju w związku z realizacją projektu pn.

„Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie województwem małopolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie

2.1.1 Elektroniczna administracja. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM).

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących etapach:

1) etap 0: organizacja projektu;

2) etap I: analiza i projekt techniczny;

3) etap II: dostarczenie oprogramowania;

4) etap III: wdrożenie;

5) etap IV: szkolenia dla administratorów i użytkowników;

6) etap V: przygotowanie startu produkcyjnego systemu;

7) etap VI: start produkcyjny i świadczenie asysty powdrożeniowej.

8) serwis utrzymaniowy.

9) usługi rozwoju.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 84
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Wraz z umową budowy i wdrożenia planowane jest świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisu utrzymaniowego (60 miesięcy), asysty powdrożeniowej (6 miesięcy) oraz usług rozwoju w wymiarze 4000 roboczogodzin. Usługa ta jest świadczeniem ciągłym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego systemu informatycznego.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM). Nr projektu RPMP.02.01.01-12-0135/18

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 005-007112

Section V: Award of contract/concession

Contract No: IS-I.272.13.2019
Title:

Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości...

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
04/01/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Rekord SI sp. z o.o
Postal address: Kasprowicza 5
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 9 915 000.00 PLN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Przepisy dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale IX ustawy.

4. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

5. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
72212440 Financial analysis and accounting software development services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
48211000 Platform interconnectivity software package
48443000 Accounting software package
48810000 Information systems
72230000 Custom software development services
72240000 Systems analysis and programming services
72250000 System and support services
72260000 Software-related services
72330000 Content or data standardization and classification services
80533100 Computer training services
48440000 Financial analysis and accounting software package
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Main site or place of performance:

Kraków

VII.1.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości („system”) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w treści zamówienia wraz z zainstalowaniem go na Infrastrukturze Zamawiającego, z dostawą niezbędnego oprogramowania wraz z licencjami oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie województwem małopolskim” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie

2.1.1 Elektroniczna administracja. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO WM).

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w następujących etapach:

1) etap 0: organizacja projektu;

2) etap I: analiza i projekt techniczny;

3) etap II: dostarczenie oprogramowania;

4) etap III: wdrożenie;

5) etap IV: szkolenia dla administratorów i użytkowników;

6) etap V: przygotowanie startu produkcyjnego systemu;

7) etap VI: start produkcyjny i świadczenie asysty powdrożeniowej.

8) serwis utrzymaniowy.

9) usługi rozwoju.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 84
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Wraz z umową budowy i wdrożenia planowane jest świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisu utrzymaniowego (60 miesięcy), asysty powdrożeniowej (6 miesięcy) oraz usług rozwoju w wymiarze 4000 roboczogodzin. Usługa ta jest świadczeniem ciągłym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego systemu informatycznego.

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 9 915 000.00 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Rekord SI sp. z o.o.
Postal address: Kasprowicza 5
Town: Bielsko - Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Podział wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego za realizację Etapu II, na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) ustawy pzp, na Etapy II a oraz II b, w proporcji 40% przypadające na Etap II, płatne po odbiorze Etapu II a oraz 60% przypadające na na Etap II, płatne po odbiorze Etapu II b.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Podział Etapu II nastąpił w związku z koniecznością dostosowania parametrów infrastruktury Zamawiającego do wymagań systemu oraz do standardów serwerowni. Natomiast istotnym aspektem było dopasowanie modelu licencjonowania środowiska systemowego do parametrów infrastruktury w związku ze zmianą modelu licencjonowania dostawcy infrastruktury, której zmiany Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania (informacje na stronie dostawcy pojawiły się w połowie 2021 r., zatem już po podpisaniu Umowy z Wykonawcą. Zmiana nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 9 915 000.00 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 9 915 000.00 PLN