Services - 36023-2022

21/01/2022    S15

Slovensko-Bratislava: Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

2022/S 015-036023

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35919001
Poštová adresa: Dúbravská cesta 14
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 84104
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Monika Kovačková
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
Telefón: +421 258311394
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.ndsas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia

Referenčné číslo: 60303-36/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy,

miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných

podkladov.

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 235-576532

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: ZM/2019/0406
Časť č.: DZM/2019/0406/0001
Názov:

Rámcová dohoda pre časť 3 Región Liptov "Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia"

V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
13/11/2019
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: HAKOM, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36000124
Poštová adresa: Československej armády 18
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 03601
Štát: Slovensko
E-mail: hakom@hakom.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: TICHÝ , s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45535426
Poštová adresa: Záhumnie 813/47
Mesto/obec: Varín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01303
Štát: Slovensko
E-mail: marcel@varin.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: CESTPROJEKT, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35937467
Poštová adresa: Černyševského 26
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: braunova@cestprojekt.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 128 996.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1/ K bodu V.2.3) Názov a adresa dodávateľa k bodu VII.1.7) Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie:

Skupina dodávateľov "HTC projekty" v zložení:

Hlavný člen: HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin

2. člen: TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, 013 03 Varín

3. člen: CESTPROJEKT, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/01/2022

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
71311220 Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

VII.1.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy,

miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných

podkladov.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 48
VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 141 882.70 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: HAKOM, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36000124
Poštová adresa: Československej armády 18
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 03601
Štát: Slovensko
E-mail: hakom@hakom.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: TICHÝ , s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45535426
Poštová adresa: Záhumnie 813/47
Mesto/obec: Varín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01303
Štát: Slovensko
E-mail: marcel@varin.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: CESTPROJEKT, spol. s r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35937467
Poštová adresa: Černyševského 26
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 85101
Štát: Slovensko
E-mail: braunova@cestprojekt.sk
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: áno
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny v úvodných ustanoveniach Rámcovej dohody na strane objednávateľa a zhotoviteľa

a navýšenie celkovej ceny Rámcovej dohody o 9,99 % hodnoty Rámcovej dohody.

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Sú potrebné dodatočné práce, služby alebo tovary zo strany pôvodného dodávateľa/držiteľa koncesie [článok 43 ods. 1 písm. b) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. b) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. b) smernice 2014/25/EÚ]
Opis ekonomických a technických dôvodov a nevýhodnosť či znásobenie nákladov, ktoré bránia zmene dodávateľa:

Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 bolo zabezpečiť plnenie predmetu zákazky na prechodné obdobie medzi

uzatvorením novej zmluvy/Rámcovej dohody na vypracovanie projektových dokumentácií (PD) dopravného značenia a

platnou Rámcovou dohodou, ktorej zmluvná cena bude vyčerpaná pravdepodobne v 1.Q 2022. Zabezpečenie PD

dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení vyplýva z potreby zákonom stanovej povinnosti

správcu, najmä pre opravy a údržbu vozoviek, resp. opravy mostov, a tiež z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej

premávky na základe podnetov MDV SR, MV SR - PPZ, OÚ SR, KDI ako aj podľa § 3 ods. 8) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, STN 736101, STN 018020 a ďalších platných súvisiacich noriem v danej oblasti predmetu zákazky a príslušných platných technických podmienok a TKP schválenými MDV SR.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 128 996.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 141 882.70 EUR