Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 360282-2022

Submission deadline has been amended by:  475809-2022
05/07/2022    S127

Poland-Rzeszów: Construction work for highways, roads

2022/S 127-360282

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Postal address: ul. Legionów 20
Town: Rzeszów
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Postal code: 35-959
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Sroczyk
E-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 178534071
Fax: +48 178623915
Internet address(es):
Main address: http://www.gddkia.gov.pl/
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik - Lutcza dł. ok. 5,25 km

Reference number: O.RZ.D-3.2410.5.2022
II.1.2)Main CPV code
45233100 Construction work for highways, roads
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik - Lutcza dł. ok. 5,25 km

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32570000 Communications equipment
34922100 Road markings
44423400 Signs and related items
45100000 Site preparation work
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111200 Site preparation and clearance work
45111300 Dismantling works
45112000 Excavating and earthmoving work
45112710 Landscaping work for green areas
45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
45231110 Pipelaying construction work
45231220 Construction work for gas pipelines
45231221 Gas supply mains construction work
45231223 Gas distribution ancillary work
45232130 Storm-water piping construction work
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232440 Construction work for sewage pipes
45232451 Drainage and surface works
45232452 Drainage works
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233120 Road construction works
45233140 Roadworks
45233200 Various surface works
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
71320000 Engineering design services
71330000 Miscellaneous engineering services
71332000 Geotechnical engineering services
45210000 Building construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL82 Podkarpackie
Main site or place of performance:

Makroregion wschodni, województwo podkarpackie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wybudować:

• drogę ekspresową o przekroju dwujezdniowym dł. ok. 5,25 km: Miejsce Obsługi Podróżnych MOP II Jawornik str. prawa, ( to znaczy MOP I z rezerwą terenu pod kategorię MOP II);

• Dwunawowy Tunel drogowy T-2;

• budynki techniczne przy tunelu wraz z wyposażeniem;

• drogowe obiekty inżynierskie;

• przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z trasą S19;

• dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy;

• utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania;

• drogi techniczne;

• infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów;

• urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt;

• ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe i przeciwwietrzne;

• infrastrukturę dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, przepompownie wody i ścieków, kanały technologiczne i inne;

• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej – wyburzenia budynków i budowli;

• oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

• system zarządzania ruchem na drodze i tunelu;

• kanały technologiczne;

• nasadzenia zieleni;

• budowę lub przebudowę zjazdów do działek;

• zabezpieczenie osuwisk i terenów predysponowanych osuwiskowo;

• inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym.

Powyżej 5 382 000 euro.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na elementy: Wyposażenie Tunelu, Wyposażenie Budynków Technicznych BT3, BT4 oraz instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na obiekty mostowe w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, wraz ich z wyposażeniem, tj. w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości na tunele oraz konstrukcje oporowe w tym portale tuneli w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, tj. w zakresie: obudowy wstępnej, obudowy ostatecznej, konstrukcji: płyty podjezdniowej, nisz, punktów alarmowych, przejść poprzecznych, przejazdów awaryjnych oraz schodów i pochylni, izolacji i ochrony przeciwwodnej, powłok ochronnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, urządzeń odwadniających oraz elementów konstrukcyjnych konstrukcji oporowych i portali tuneli / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 59
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.14)Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 400 000,00 PLN.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 1-10 % wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykazać określony poniżej średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”).

2. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w określonej poniżej wysokości.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków ekonomicznych i finansowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 410 000 000,00 PLN.

2. Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 120 000 000,00 PLN.

3. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:

- dla „przychodu” - według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego,

- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” - według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków określonych powyżej Wykonawcy wykazują łącznie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic, obiektów mostowych oraz tunelu – o określonych poniżej parametrach.

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, wskaże osoby które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające określone poniżej wymagania.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Okres 7 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.

b) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,

c) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,

d) budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.

e) budowy tunelu o długości co najmniej 500 m metodą górniczą lub tarczową (pełnoprzekrojową).

Uwagi:

Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku

z powyższych warunków.

Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376 ze zm.).

Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.).

2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca, na funkcje wymienione poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

a) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót budowalnych przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

Kierownika Budowy

lub

Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km

lub

Kierownika Robót Mostowych dla budowy lub przebudowy co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I oraz rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m

lub

Inżyniera Kontraktu

lub

Inżyniera Rezydenta.

b) osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Robót Mostowych budowy tunelu

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót tunelowych przy realizacji min. 1 zadania obejmującego budowę tunelu o długości min. 500 m metodą górniczą lub tarczową (pełnoprzekrojową) na stanowisku:

Kierownika Budowy

lub

Kierownika Robót Mostowych budowy tunelu.

c) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Tunelu

wymagana liczba osób: 1

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie przy opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego na budowę co najmniej 1 tunelu drogowego o długości min. 500 m wykonywanego metodą górniczą lub tarczową na stanowisku/stanowiskach:

Głównego Projektanta

lub

Projektanta Tunelu.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej spośród wymienionych funkcji.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na Platformie

https://gddkia.eb2b.com.pl/.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały

określone w SWZ w szczególności w Tomie II.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/08/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/08/2022
Local time: 11:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy. Wyk musi posiadać bezpłatne konto

na Platformie. Wymagania techniczne: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości

nie mniejszej niż 4/1mb/s; komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć RAM min8GB, procesor

dwurdzeniowy o taktowaniu min,2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych MS Windows, Mac OS,

Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerowane nie starsze niż 3 lata od daty

wszczęcia postępowania); dowolna przeglądarka internetowa sugerowane najnowsze wersje:

Chrome,Safari,Edge,Firefox,Opera; włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący

stosowane przez Wyk formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie „pdf”). Dokumentacja

postępowania dostępna jest na Platformie. Dodat. inf. znajdują się w pkt 14 Tomu I SWZ. 2.Zam. będzie

stosował proced., o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp.(tzw. proc. odwr). 3.Wyk zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą ośw. o

niepodl. wyk. i speł. warun. udziału w post. w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

(JEDZ). 4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk, JEDZ składa każdy z Wyk

Ośw. te potw. brak podst. wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu

w zakresie, w jakim każdy z Wyk wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5.W przypadku,

gdy Wyk polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ

dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wyk powołuje się na ich zasoby. 6.W zakresie„ części

IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wyk może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wyk

nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ. 7.Z postępowania o udzielenie zamówienia

wyklucza się Wyk, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108

ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnoszącym się do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp, a także

Wyk, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

8.Na wezwanie Zam Wyk zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa

w §2 ust.1 pkt 1)-7) rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zam od Wyk w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

wskazanych przez Zam w pkt. 7 powyżej. 9.Jeżeli Wyk ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §4 rozp., o którym

mowa w pkt. 8 powyżej. 10.Jeżeli Wyk polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby

zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z §5

rozp., o którym mowa w pkt. 8 powyżej. 11.Zam wymaga aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie 59 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (od 1 grudnia do 31 marca, liczone

jako cztery miesiące). 12.Zam przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1

pkt 7) Pzp w zakresie opisanym w SWZ. 13.Zam przewiduje możliwość unieważ. post. o udzielenie zamówienia na podstawie art.257 Pzp jeżeli środki, które Zam zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych –Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2022