Services - 36033-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2022/S 015-036033

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: České dráhy, a.s.
Postal address: Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1
Town: Praha
NUTS code: CZ0 Česko
Postal code: 10015
Country: Czechia
Contact person: Ing. Eva Čokrtová
E-mail: Cokrtova@gr.cd.cz
Telephone: +420 702095552
Internet address(es):
Main address: https://www.cd.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/CD

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Projektová dokumentace pro výstavbu hal pro údržbu kolejových vozidel v SÚ Cheb a SÚ České Budějovice

II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Cheb a České Budějovice

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Jedná se o zpracování projektových dokumentací pro územní a stavební řízení, vyřízení vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr (v podobě pro použití při veřejné zakázce na realizaci stavby) a provedení autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro dvě investiční akce.

Projektová dokumentace pro výstavbu haly v SÚ Cheb

Projektová dokumentace pro výstavbu haly v SÚ České Budějovice

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 13
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 015-034746

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 58433/2020
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
11/01/2021
V.2.2)Information about tenders
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 Česko
Main site or place of performance:

Cheb a České Budějovice

VII.1.4)Description of the procurement:

edná se o zpracování projektových dokumentací pro územní a stavební řízení, vyřízení vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr (v podobě pro použití při veřejné zakázce na realizaci stavby) a provedení autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost pro dvě investiční akce.

Projektová dokumentace pro výstavbu haly v SÚ Cheb

Projektová dokumentace pro výstavbu haly v SÚ České Budějovice

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 15
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Dodatek č. 1 k SoD - stanovení a odsouhlasení poddodavatelů.

Dodatek č. 2 k SoD - dodatečné stavební práce - navýšení ceny a prodloužení doby plnění o 1 měsíc

Dodatek č. 3 k SoD - prodloužení doby plnění o další dva měsíce

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Nejedná se o změnu, jež by byla ve prospěch zhotovitele, jelikož zhotovitel má fakticky na provedení požadovaných prací stejnou lhůtu jako ve smlouvě ve znění předchozích dodatků, jelikož posunutí termínu plnění odpovídá prodlení zadavatele s poskytnutím potřebných podkladů zhotoviteli. Zadavatelovo prodlení spojené s poskytnutím podkladů pak bylo způsobeno potřebou zohlednit sloučení dokumentace pro územní a stavební řízení. Zadavatel je nucen dodatek č. 3 uzavřít, aby bylo docíleno záměru ČD, kdy potřeba víceprací uvedených v dodatku č. 2 vyvstala až v průběhu trvání smlouvy a z důvodu nutnosti úpravy víceprací dle dodatku č. 2 a jejich zapracování ze strany zadavatele do požadavků na sloučenou dokumentaci pro územní a stavební řízení.

VII.2.3)Increase in price