Help us improve the TED website by filling out our short survey!

Supplies - 360627-2019

Submission deadline has been amended by:  411911-2019
31/07/2019    S146    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jaworzno: Autobusy transportu publicznego

2019/S 146-360627

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 33
Miejscowość: Jaworzno
Kod NUTS: PL22
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Rosiak
E-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl
Tel.: +48 326181586
Faks: +48 326181501

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.jaworzno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.jaworzno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów

Numer referencyjny: BZ.271.1.16.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 20 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, z napędem elektrycznym (zwanych dalej autobusami) w podziale na 2 następujące części, zwane dalej zadaniami:

a) dostawa 5 sztuk autobusów niskopodłogowych, zwanych dalej „autobusami E 10” — zadanie nr 1;

b) dostawa 15 sztuk autobusów niskopodłogowych, zwanych dalej „autobusami E 12" — zadanie nr 2.

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) — zwanej dalej Pzp.

3. Postępowanie prowadzone jest z możliwością zastosowania — zgodnie z art. 24aa Pzp — tzw. procedury odwróconej.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 45 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 5 sztuk autobusów niskopodłogowych „E10”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jaworzno

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 sztuk autobusów niskopodłogowych (w rozumieniu Polskiej Normy PN-S-47010:1999 w aktualnym brzmieniu) o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 8±2 % metrów do 10,5±2 % metra, zwanych dalej „autobusami E 10”. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną autobusów E10. Autobusy napędzane mają być wyłącznie napędem elektrycznym. Szczegółowy opis określono w SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert: cena oferty 60 %, okres udzielonej gwarancji – 15 %, ocena techniczno-eksploatacyjna autobusu – 25 % (dot. sekcji II.2.5 ogłoszenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 650 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn.:„Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotąpojazdów” objęty umową o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0023/16-00 w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – EFS

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 15 sztuk autobusów niskopodłogowych „E12”

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jaworzno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 sztuk autobusów niskopodłogowych (w rozumieniu Polskiej Normy PN-S-47010:1999 w aktualnym brzmieniu) o długości całkowitej zawierającej się w przedziale od 11,8±2 % metra do 12,15±2 % metrów, zwanych dalej „autobusami E 12”. Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę gwarancyjną autobusów E12. Autobusy napędzane mają być wyłącznie napędem elektrycznym.Szczegółowy opis określono w SIWZ.

2. Kryteria oceny ofert: cena oferty 60 %, okres udzielonej gwarancji – 15 %, ocena techniczno-eksploatacyjna autobusu – 25 % (dot. sekcji II.2.5 ogłoszenia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 35 850 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn.:„Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotąpojazdów” objęty umową o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0023/16-00 w ramach działania 6.1 Rozwójpublicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportuzbiorowego miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – EFS

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust.4 Pzp) i art.24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp.

2. Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - zgodnie z uwagami sekcji VI.3) ogłoszenia.

3. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zamawiający wezwie do złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13,14 i 21 Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 Pzp,

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji, dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

5. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

a) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

b) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt b) składa dokument lub dokumenty wystawione wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

6. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w ust.5, zastępuje się go dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby,

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust.4 pkt a), składa dokument, o którym mowa w ust.5 pkt a) w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 Pzp; jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,

8. dokumenty, o którym mowa w ust.5-7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe albo zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

dla zadania nr 1: 8 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

dla zadania nr 2: 30 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej:

dla zadania nr 1: 7 500 000 PLN,

dla zadania nr 2: 15 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał co najmniej:

1) dla zadania nr 1: zadanie obejmujące swoim zakresem dostawę autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości brutto co najmniej 6 000 000 PLN,

2) dla zadania nr 2: zadanie obejmujące swoim zakresem dostawę autobusów miejskich elektrycznych o łącznej wartości brutto co najmniej 18 500 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

— wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania ipodmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykonawca może skorzystać ze wzoru wykazu dostaw stanowiącego załącznik do SIWZ.

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ponadto wykonawca ten będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów, potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego:

1) wyniki badań (potwierdzające spełnienie składnika T3), wykonanych przez certyfikowaną jednostkę według procedury badawczej PB-23 (wydanie drugie), opracowanej przez Instytut Pojazdów Szynowych TABOR lub według metodyki określonej przez UITP dla przeprowadzania testów zużycia energii elektrycznej w warunkach SORT-2, o ile taka metodyka zostanie opublikowana i wdrożona do badania zużycia energii autobusów elektrycznych,

2) homologacja (potwierdzająca spełnienie składnika T6) potwierdzająca spełnienie przez oferowany autobus wymogów wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich zgodnie Regulaminem nr 66-01 (lub nowszy) EKG ONZ,

3) rysunek/i ofertowy oferowanego autobusu określający parametry techniczne będące przedmiotem oceny (potwierdzające spełnienie składnika T9 i T10),

4) zakres udzielonej autoryzacji na wykonanie obsług, napraw mechanicznych i elektrycznych oferowanych autobusów-odpowiednio E10 i E12,

5) zakres udzielonej autoryzacji na wykonanie napraw powypadkowych oferowanych autobusów — odpowiednio E10 i E12,

6) wykaz oferowanych narzędzi i urządzeń specjalistycznych do naprawy i obsługi autobusów — odpowiednio E10i E12,

7) opis oferowanych autobusów-odpowiednio E10 i E12, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne i wyposażenie tych autobusów.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

1) dla części nr 1 — 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych),

2) dla części nr 2 — 350 000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z wzorami umów stanowiącymi załączniki do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez 2 lub więcej podmiotów, np. konsorcjum, spółka cywilna) pod następującymi warunkami:

a) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego — nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki,

b) dokumenty w postępowaniu wykonawcy składają zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Z wybranym w ramach poszczególnych zadań wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Zgodnie z art. 144 Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści umowy na warunkach określonych w SIWZ.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, sala 045b.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .odt (przy czym ze względów technicznych zaleca się stosowanie formatu .pdf.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@um.jaworzno.pl (zamawiający zaleca stosowanie tego sposobu) lub za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).

4. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca wyłącznie do składania/wycofywania i zmiany oferty odbywa się za pośrednictwem:

a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal

5. W przypadku gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców. Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

8. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio stosowny punkt w formularzu ofertowym oraz właściwą część JEDZ. W przypadku gdy wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli wykonawcy znane są firmy podwykonawców na etapie składania oferty, winien wskazać je w JEDZ.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego, na której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ (www.bip.jaworzno.pl), informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia w/w dokumentu dla wszystkich podmiotów.

10. Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, art. 36a ust. 2 Pzp, oferty wariantowe – nie mają zastosowania.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ, dostępnej wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.jaworzno.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z art. 179 Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej określone poniżej przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.

9. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:

a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy działu VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2019