Supplies - 361042-2022

05/07/2022    S127

Bulgaria-Sofia: Electricity

2022/S 127-361042

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NATsIONALNA KOMPANIYa INDUSTRIALNI ZONI EAD
National registration number: 121706255
Postal address: ul. "Angel Kanchev" No.1, et.4
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Irina Nikolaeva Nikolova
E-mail: i.nikolova@nciz.bg
Internet address(es):
Main address: http://www.nciz.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/10663
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ ЕАД) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10.79 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG31 Северозападен / Severozapaden
NUTS code: BG4 Югозападна и Южна централна България / Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria
Main site or place of performance:

гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ 1, гр. София, ул. „Охридско езеро“ 3, гр. София, ул. Суходолска 2, гр. Божурище,

Индустриален парк София - Божурище, Соф. област..Прод. в раздел II. 2.14.)Доп. инф.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ ЕАД) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Прогнозна стойност на поръчката: 370 095 лв. без ДДС, от които 336 450 лв. без ДДС е прогнозна стойност на

доставката на ел. енергия и предвидена опция за срок от 12 месеца в размер на 33 645 лв. без ДДС. Възложителя

не се задължава да се възползва от опцията. За срока на договора възложителят има право да извършва

промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), за които ще се доставя нетна електрическа енергия на

средно и ниско напрежение, като си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или

отрицателна посока според възникналата необходимост, при условията на договора за възлагане на настоящата

обществена поръчка по предложените от изпълнителя цени, в рамките на стойността на договора и/или ако в

рамките на 10 календарни дни преди крайния срок за изпълнение на договора по настоящата обществена поръчка

няма сключен последващ договор за доставка на електрическа енергия с цел осигуряване на непрекъснатост на

доставката на ел. енергия. Условията на възлагането се регламентират със сключване на допълнително

споразумение за изменение на договора на основание чл. 116, ал. 1,т. 1 от ЗОП.

Прогнозното количество за доставка на електрическа енергия СрН и НН за срока на договора е 1070 MWh.

Количеството електроенергия е ориентировъчно и служи само за информация за целите на настоящата поръчка.

Прогнозното количество за потребление на електроенергия за срока на договора от 12 месеца по никакъв начин

не ангажира възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничава потреблението на възложителя в

неговите рамки, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие,

за месец и за целия период на договора.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Продължава от раздел II.2.4) Място на изпълнение: ...с. Телиш, област Плевен, гр. Китен, ул. "Атлиман" №46, гр.

Видин, Северна промишлена зона".

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 026-065558
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 49218
Title:

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/06/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Електрохолд Трейд ЕАД
National registration number: 113570147
Postal address: пл. Позитано №.2 ет.7, офис 7
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: trade@electrohold.bg
Telephone: +359 28959130
Fax: +359 29549382
Internet address: https://electrohold.bg/bg/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 370 095.00 BGN
Total value of the contract/lot: 10.79 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/06/2022