Árubeszerzések - 361078-2017

14/09/2017    S176

Magyarország-Budapest: Csuklós buszok

2017/S 176-361078

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schifner Marianna, beszerzési főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Együttműködési megállapodás.

Hivatkozási szám: BKV Zrt. KB-370/17.
II.1.2)Fő CPV-kód
34121200 Csuklós buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A VOLÁNBUSZ Zrt. és a BKV Zrt. közötti a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója miatt szükséges metró felszíni pótlás megvalósítása érdekében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 587 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pont szerinti kivételi kör

Felek a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója miatt szükséges metró felszíni pótlás megvalósítása érdekében a következők szerint működnek együtt:

— együttműködés a gyártásközi minőségellenőrzési feladatokban (közös részvétel a gyártásközi ellenőrzésben; tanácsadás a gyártási folyamat felügyeletében; a gyártásközi ellenőrzések közös összegyűjtése, visszacsatolása),

— együttműködés a közösségi közlekedési szolgáltatás humán-erőforrásigényének kezelésében (a BKV Zrt. saját erőforrásainak hatékonyabb kiaknázása és optimálása mellett a VOLÁNBUSZ Zrt. humánerőforrás igényének csökkenése várható; a fluktuáció mértékének csökkentése, a hatékony vállalatirányítás, humán stratégia érdekében a premizálási rendszerek egységesítésének lehetőségének vizsgálata),

— az új autóbuszok rendelkezésre-állásáról, meghibásodási statisztikáiról gyűjtött adatok kölcsönös megosztása, a nem-gyártói beszerzési forrásokra vonatkozó információk megosztása,

— egy uniós, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés részleges átruházása történik, mely változatlan feltételekkel kerül átruházásra egy másik közszolgáltató részére, a Volánbusz Zrt. részleges szerződés-átruházását követően 30 db autóbuszra vonatkozóan a vevői jogok és kötelezettségek a BKV Zrt.-t jogosítják, illetőleg terhelik,

— a VOLÁNBUSZ Zrt. elővárosi-városi közszolgáltatását az M3-as metró felújítása következtében túlzott forgalomnövekedéssel járó, nagy többletforrást igénylő feladatok elkerülése érdekében a BKV Zrt. a tudomására jutott forgalomszervezési intézkedésekről a VOLÁNBUSZ Zrt-t folyamatosan tájékoztatja, a tervezett intézkedésekről előzetesen konzultálnak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
Magyarázat:

A Budapesti M3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója a Főváros kiemelt nemzetgazdasági szinten is jelentős projektje, a felújítás időtartama alatt elengedhetetlen a járműpótlás biztosítása.

A VOLÁNBUSZ Zrt. az Európai Unió Hivatalos Lapjában 27.10.2016. napján megjelent 2016/S 208-376892. sz hirdetménnyel „180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított. A VOLÁNBUSZ Zrt. a közbeszerzési eljárás eredményeként 16.1.2017-án szerződést kötött az Ikarus Egyedi Kft-vel.

A BKV Zrt. kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy míg a korábbi koncepció szerint az M3 metró pótlásához szükséges kapacitást a BKK Zrt. szolgáltatás-megrendelés útján biztosította volna, a 1424/2016.(X.26.) Főv. Kgy. határozat szerint az M3-as metró felszíni pótlásáról a BKV Zrt.-nek és a BKK Zrt.-nek kell gondoskodnia: a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának forgalom-szervezési átcsoportosításával, illetve a rendelkezésére álló beruházási források igénybevétele mellett járművásárlással és -felújítással, továbbá a BKK Zrt. a jelenleg már megkötött, érvényes és hatályos szolgáltatás beszerzési szerződések opcióinak kihasználásával.

A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottság 17.7.2017-i határozata szerint a közbeszerzésen elnyert 180 db csuklós autóbuszra vonatkozó VOLÁNBUSZ Zrt. szerződésből a BKV 30 db autóbuszt átvesz, a fennmaradó 150 db autóbusz a VOLÁNBUSZ Zrt. állományába kerül.

Az együttműködés keretében egy uniós, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés részleges átruházása történik, változatlan feltételekkel.

Mindezek alapján a BKV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. a Kbt. 9.§ (1) bek j.) pontjában foglaltak szerint a M3 metróvonal rekonstrukciója miatt szükséges metró felszíni pótlás megvalósítása érdekében együttműködnek.

— Felek mindketten a Kbt. 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti ajánlatkérők és az együttműködéssel érintett tevékenységük – városi vasúti-,- villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások-, legfeljebb 20 %-a származik a nyílt piacról.

— Felek a kölcsönös előnyök, az erőforrás-allokáció optimalizálása, a hatékonyság növelése, illetve a költségek csökkentése érdekében közösen biztosítják közszolgáltatásaikat.

— Az együttműködés a piaci versenyre nincs kihatással, a versenyt nem torzítja, a megállapodás magánszektorbeli szolgáltatóra nincs kihatással, így megkötésével magánszektorbeli gazdasági szereplő a versenytársainál előnyösebb helyzetbe nem kerül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: BKV Zrt. KB-370/17.
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK08487
Postai cím: Üllői út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: info@volanbusz.hu
Telefon: +36 12198000
Fax: +36 14557919
Internetcím: http://www.volanbusz.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 2 587 800 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 587 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kh.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kh.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2017