Supplies - 361254-2022

05/07/2022    S127

Nederland-Rotterdam: Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren

2022/S 127-361254

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: S.N. de Roo
E-mail: sn.deroo@Rotterdam.nl
Telefoon: +31 651566572
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=171285
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding Gereedschappen

Referentienummer: 9-L-03587-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44500000 Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, sluitingen, ketting en veren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht heeft samengevat betrekking op het contracteren van één Opdrachtnemer die binnen een raamovereenkomst op afroep en naar behoefte diverse gereedschappen aan de Gemeente kan leveren, waarbij de nadere opdracht verstrekt wordt door middel van een opdracht via de punch-out catalogus.

Onder de Opdracht vallen (niet-limitatief) de volgende categorieën elektrische en niet elektrische gereedschappen:

• Verspanende gereedschappen, zaag- en afkortgereedschappen;

• Installatie gereedschappen;

• Handgereedschappen;

• Hijs- en Hefmaterialen;

• Straatmakers gereedschap;

• Niet elektrische tuingereedschappen;

• Meet- en aftekengereedschappen;

• Schuur en slijpmiddelen;

• Onderhoud en verbruiksartikelen;

• Schildersmaterialen;

• Opbergmaterialen;

• Bouwplaats- en klimmaterialen;

• Elektrische handgereedschappen en toebehoren;

• Hangsloten (niet gecertificeerd).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
44510000 Gereedschap
44511000 Handgereedschap
44512000 Divers handgereedschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht heeft samengevat betrekking op het contracteren van één Opdrachtnemer die binnen een raamovereenkomst op afroep en naar behoefte diverse gereedschappen aan de Gemeente kan leveren, waarbij de nadere opdracht verstrekt wordt door middel van een opdracht via de punch-out catalogus.

Onder de Opdracht vallen (niet-limitatief) de volgende categorieën elektrische en niet elektrische gereedschappen:

• Verspanende gereedschappen, zaag- en afkortgereedschappen;

• Installatie gereedschappen;

• Handgereedschappen;

• Hijs- en Hefmaterialen;

• Straatmakers gereedschap;

• Niet elektrische tuingereedschappen;

• Meet- en aftekengereedschappen;

• Schuur en slijpmiddelen;

• Onderhoud en verbruiksartikelen;

• Schildersmaterialen;

• Opbergmaterialen;

• Bouwplaats- en klimmaterialen;

• Elektrische handgereedschappen en toebehoren;

• Hangsloten (niet gecertificeerd).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: zie bd / Weging: zie bd
Kostencriterium - Naam: zie bd / Weging: zie bd
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen kunnen gesteld worden via de inlichtingenrondes.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 240-630020
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1-L-03587-21
Benaming:

Aanbesteding Gereedschappen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Technisch bureau Magema B.V.
Plaats: Ter Aar
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen via de inlichtingenrondes

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/06/2022