Works - 36208-2022

Submission deadline has been amended by:  96645-2022
21/01/2022    S15

Sverige-Sollentuna: Betongarbeten

2022/S 015-036208

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sollentuna Energi & Miljö Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556091-5166
Postadress: Box 972
Ort: Sollentuna
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 191 29
Land: Sverige
Kontaktperson: Ida Meier
E-post: ida.meier@seom.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.seom.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftjnatcje&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftjnatcje&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fjärrvärme VP 500 Bagarbyvägen

Referensnummer: SE/2022/12
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45262300 Betongarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten, betongarbeten för utbyggnad av bef. kammare, samt nyförläggning av fjärrvärmeledningar samt mindre ombyggnationer av VA-anläggningar. Entreprenaden utförs i trafikmiljö utmed Bagarbyvägen i Sollentuna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45231300 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232140 Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar
45236000 Markanläggning
45332000 VA- och dräneringsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sollentuna

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten, betongarbeten för utbyggnad av bef. kammare, samt nyförläggning av fjärrvärmeledningar samt mindre ombyggnationer av VA-anläggningar. Entreprenaden utförs i trafikmiljö utmed Bagarbyvägen i Sollentuna.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 10/04/2022
Slut: 24/04/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/03/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/06/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/03/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2022