TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 36247-2022

21/01/2022    S15

Hrvatska-Zagreb: Radovi na visokonaponskim instalacijama

2022/S 015-036247

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željka Cerjak
E-pošta: zeljka.cerjak@hep.hr
Telefon: +385 44558122
Telefaks: +385 44558205
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.,
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: danijela.stipanicev@hops.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
Adresa profila kupca: www.hops.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja TS 110_20 kV Petrinja-vraćanje u tehnički ispravno stanje

Referentni broj: 4018-V-5/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45315400 Radovi na visokonaponskim instalacijama
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja TS 110/20 kV Petrinja – vraćanje u tehnički ispravno stanje

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 58 583 968.49 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45315400 Radovi na visokonaponskim instalacijama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

TS 110/20 Petrinja

II.2.4)Opis nabave:

Transformatorska stanica TS 110/20 Petrinja znatno je oštećena uslijed katastrofalnog potresa koji se dogodio u prosincu 2020. god. U skladu s ugovorom o zajedničkoj nabavi između HOPS d.o.o. i HEP ODS d.o.o. br. 5/2021 o pripremi izgradnje, izgradnji, primopredaji i korištenju elektroenergetskog objekta TS 110/20 Petrinja, HEP ODS d.o.o. će provoditi postupak nabave.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku
  • Iznimna žurnost izazvana događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi
Objašnjenje:

Transformatorska stanica TS 110/20 Petrinja znatno je oštećena uslijed katastrofalnog potresa koji se dogodio u prosincu 2020. god. U skladu s ugovorom o zajedničkoj nabavi između HOPS d.o.o. i HEP ODS d.o.o. br. 5/2021 o pripremi izgradnje, izgradnji, primopredaji i korištenju elektroenergetskog objekta TS 110/20 Petrinja, HEP ODS d.o.o. će provoditi postupak nabave.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izgradnja TS 110_20 kV Petrinja-vraćanje u tehnički ispravno stanje

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/01/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.o.o. za proizvodnju i usluge
Nacionalni registracijski broj: 29898970552
Poštanska adresa: Fallerovo šetalište 22
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: javnanabava@koncar-ket.hr
Telefon: +385 13667502/0993112802
Telefaks: +385 13667515
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Dalekovod - projekt d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 30467839701
Poštanska adresa: Marijana Čavića 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 100000
Država: Hrvatska
E-pošta: dalekovod.projekt@dalekovod.hr
Telefon: +385 12411100
Telefaks: +385 12452-381
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 56 600 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 58 583 968.49 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 8 134 632.25 HRK
Dio: 14 %
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Dio stavki troškovnika B3, C3, D3 i E3

V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/01/2022