Works - 36259-2022

21/01/2022    S15

Poland-Chrzanów: Sewage-treatment plant construction work

2022/S 015-036259

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 245-647861)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jagiellońska 8
Town: Chrzanów
NUTS code: PL21A Oświęcimski
Postal code: 32-500
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Głodek
E-mail: zamowienia@wodociagi.chrzanowskie.pl
Telephone: +48 326233232
Internet address(es):
Main address: www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa oczyszczalni ścieków Libiąż A

Reference number: PP-226/67/21
II.1.2)Main CPV code
45252100 Sewage-treatment plant construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń, związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Libiąż A” oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przebudowanej oczyszczalni.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa Dokumentacja Projektowa zawarta w III części SWZ, stanowiąca Opis Przedmiotu Zamówienia, na którą składają się następujące dokumenty:

Projekt budowlany,

Projekty wykonawcze

Projekt rozruchu

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie wodno-prawne

Sprostowanie do pozwolenia wodno-prawnego

Przedmiar robót

Szczegółowy opis zawarto w SWZ

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 245-647861

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 20/03/2022
Read:
Date: 02/04/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 20/01/2022
Local time: 11:30
Read:
Date: 02/02/2022
Local time: 11:30
VII.2)Other additional information: