Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 363029-2021

Submission deadline has been amended by:  27772-2022
16/07/2021    S136

Slovakia-Bratislava: Track construction works

2021/S 136-363029

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Železnice Slovenskej republiky
National registration number: 31364501
Postal address: Klemensova 8
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 813 61
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Jana Kubáni Jurigová
E-mail: kubanijurigova.jana@zsr.sk
Telephone: +421 220292892
Internet address(es):
Main address: http://www.zsr.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432737
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432737
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2

Reference number: 32264/2020/O220
II.1.2)Main CPV code
45234116 Track construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2".

2.2. Obsahovou náplňou stavby je komplexná rekonštrukcia traťových koľají č.1 a č.2 v úseku trate Nové Zámky - Palárikovo, nástupíšť na zastávke Ľudovítov a súvisiacej infraštruktúry.

2.3. Účelom stavby je dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:

— traťová rýchlosť sa zvýši na 140 km/h,

— jestvujúce obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie typu UAB s úpravou vonkajších prvkov, vyvolanou komplexnou rekonštrukciou žel. zvršku a spodku,

— dodržaná jestvujúca zábrzdná vzdialenosť 1000 m,

— jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km 139,083 bude nahradené novým 3. kat. PZS 3Z - reléovým s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návestidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre v = 140 km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi,

— osová vzdialenosť koľají na šírej trati 4,10 m,

— sklonové pomery s max. sklonom do 2,5 promile, smerové pomery vyhovujúce v=160 km/h,

— nový materiál žel. zvršku koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch pre systém upevnenia W14 s rozdelením u, bezpodkladnicovým pružným upevnením W14, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na železničnom moste min. zdvih nivelety (hr. lôžka min. 241 mm) na výhybkových betónových podvaloch, na moste podpodvalové podložky,

— žel. spodok únosnosť 50 MPa na pláni telesa žel. spodku, šíra trať - pláň telesa žel. spodku v šírke 3,20 m a sklone 5 %, sklon podkladnej vrstvy 5 %, sklon svahu 1:1,5,

— nové nástupište zast. Ľudovítov o dĺžke 200 m, výške 550 mm a šírke 3,5 m situované symetricky od priecestia smer Palárikovo, cestujúci (aj imobilní) s prístupom bezpečne pred závorou PZZ, úprava prístrešku pri koľ. č. 1, vytvorenie plochy pre budúce osadenie pri koľ. č. 2, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa výbojkové, sklopné 12 m stožiare, ovládanie automaticky fotobunkou,

— káblová plastová chráničková trasa pri koľ. č. 1, multikanál pri prechode nástupišťom a priecestím,

— výmena výstroja dráhy,

— izolácia nosnej konštrukcie žel. mosta v km 143,696, sanácia krídel, oprava krytov dilatačných spár medzi nosníkmi, úprava trhlín,

— komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava S,

— preložka kabelizácie 6 kV v dotknutých úsekoch medzi TS,

— preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO,

— preložky kabelizácie zab. zariadenia.

2.4. Cieľom stavby je dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. V rámci stavby bude riešená aj rekonštrukcia TV a ukoľajnenia, rekonštrukcia zastávky Ľudovítov (nástupištia, plochy pre cestujúcich, vonkajšie osvetlenie), rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia). V celom úseku bude riešené aj odstránenie náletovej zelene ohrozujúcej bezpečnosť dopravy.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 27 781 004.20 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45311000 Electrical wiring and fitting work
45316100 Installation of outdoor illumination equipment
45234115 Railway signalling works
45232150 Works related to water-distribution pipelines
45232400 Sewer construction work
45232130 Storm-water piping construction work
45112700 Landscaping work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Úsek trate Nové Zámky - Palárikovo

II.2.4)Description of the procurement:

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2".

2.2. Obsahovou náplňou stavby je komplexná rekonštrukcia traťových koľají č.1 a č.2 v úseku trate Nové Zámky - Palárikovo, nástupíšť na zastávke Ľudovítov a súvisiacej infraštruktúry.

2.3. Účelom stavby je dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:

— traťová rýchlosť sa zvýši na 140 km/h,

— jestvujúce obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie typu UAB s úpravou vonkajších prvkov, vyvolanou komplexnou rekonštrukciou žel. zvršku a spodku,

— dodržaná jestvujúca zábrzdná vzdialenosť 1000 m,

— jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km 139,083 bude nahradené novým 3. kat. PZS 3Z - reléovým s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návestidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre v = 140 km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi,

— osová vzdialenosť koľají na šírej trati 4,10 m,

— sklonové pomery s max. sklonom do 2,5 promile, smerové pomery vyhovujúce v=160 km/h,

— nový materiál žel. zvršku koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch pre systém upevnenia W14 s rozdelením u, bezpodkladnicovým pružným upevnením W14, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na železničnom moste min. zdvih nivelety (hr. lôžka min. 241 mm) na výhybkových betónových podvaloch, na moste podpodvalové podložky,

— žel. spodok únosnosť 50 MPa na pláni telesa žel. spodku, šíra trať - pláň telesa žel. spodku v šírke 3,20 m a sklone 5 %, sklon podkladnej vrstvy 5 %, sklon svahu 1:1,5,

— nové nástupište zast. Ľudovítov o dĺžke 200 m, výške 550 mm a šírke 3,5 m situované symetricky od priecestia smer Palárikovo, cestujúci (aj imobilní) s prístupom bezpečne pred závorou PZZ, úprava prístrešku pri koľ. č. 1, vytvorenie plochy pre budúce osadenie pri koľ. č. 2, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa výbojkové, sklopné 12 m stožiare, ovládanie automaticky fotobunkou,

— káblová plastová chráničková trasa pri koľ. č. 1, multikanál pri prechode nástupišťom a priecestím,

— výmena výstroja dráhy,

— izolácia nosnej konštrukcie žel. mosta v km 143,696, sanácia krídel, oprava krytov dilatačných spár medzi nosníkmi, úprava trhlín,

— komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava S,

— preložka kabelizácie 6 kV v dotknutých úsekoch medzi TS,

— preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO,

— preložky kabelizácie zab. zariadenia.

2.4. Cieľom stavby je dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. V rámci stavby bude riešená aj rekonštrukcia TV a ukoľajnenia, rekonštrukcia zastávky Ľudovítov (nástupištia, plochy pre cestujúcich, vonkajšie osvetlenie), rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia). V celom úseku bude riešené aj odstránenie náletovej zelene ohrozujúcej bezpečnosť dopravy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 781 004.20 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 10
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

OPII 2014-2020, Prioritná os 5, projekt: ŽST Nové Zámky ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2

II.2.14)Additional information

1) Obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 500 000 EUR (päťstotisíc).

Spôsob zloženia zábezpeky:

— zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa a/alebo

— poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo

— poskytnutím poistenia záruky.

V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa § 46 ods. 9 ZVO, obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky najneskôr v lehote na predkladanie ponúk na adresu obstarávateľa Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka", označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením "Neotvárať". Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenia záruky v elektronickom formáte dokumentu vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie záruky.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta realizácie stavebných prác.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.

Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať obstarávateľovi:

— predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo

— doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

2. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO,

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

K bodu III.1.2) tohto oznámenia uvádzame, že ekonomické a finančné postavenie požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) ZVO.

K bodu III.1.3) tohto oznámenia uvádzame, že technickú a odbornú spôsobilosť požaduje obstarávateľ preukázať v zmysle § 34 ods. 1. písm. b), g) a j) ZVO.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/08/2021
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/08/2021
Local time: 09:00
Place:

Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, v zasadačke č. 3.

Information about authorised persons and opening procedure:

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.

2) Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.

3) Obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").

4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.

5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.

6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.

7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vždy vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u.

Formulár JED-u je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie. Formulár JED-u tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.

8) Po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia obstarávateľovi výsledky z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.

9) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy obstarávateľa doklady a dokumenty uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov.

10) V bode II.2.7) je uvedená doba desať mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa odovzdania prvého staveniska.

11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2021