A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 363976-2017

16/09/2017    S178

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2017/S 178-363976

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nefpi.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvár település közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00099 azonosítószámú projekt keretében, Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”.

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Meglévő szennyvíztisztító telep technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és korszerűsítése:

Telep biológiai kapacitása: 131 050 LE.

Telep hidraulikai kapacitása: 14 000 m3/d.

Telep elhelyezkedése: Kaposvár 0325/6. hrsz.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

Folyt.: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00099.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083944

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződéses megállapodás

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/07/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Strabag Építőipari Zrt.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 998 463 956.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

(Folytatás innen: VII.2.1) A módosítások ismertetése

3.7. eredeti szövegének alábbi része:

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) részére.

A Következőre módosult:

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.

3.7. eredeti szövegének alábbi része:

A biztosíték címzettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.). A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

A következőre módosult:

A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

(Folytatás innen: II.2.4) A közbeszerzés ismertetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/09/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Kaposvár település közigazgatási területe.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2-15-2016-00099 azonosítószámú projekt keretében, Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”.

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Meglévő szennyvíztisztító telep technológai fejlesztése (ide értve a biológiai műtárgysor és biológiai gépészet fejlesztését is) és korszerűsítése:

Telep biológiai kapacitása: 131 050 LE.

Telep hidraulikai kapacitása: 14 000 m3/d.

Telep elhelyezkedése: Kaposvár 0325/6. hrsz.

A tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezik továbbá különösen:

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

Folyt.: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 998 463 956.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Strabag Építőipari Zrt.
Postai cím: Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés korábban nem került módosításra.

A szerződés 3.5., 3.6. valamint 3.7. pontjai a következők szerint módosulnak

3.5. eredeti szövegének alábbi része:

A Vállalkozó az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában előírtak alapján legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania.

a következőre módosult:

A Vállalkozó a Megrendelő javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában előírtak alapján legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania.

3.6. eredeti szövegének alábbi része:

3.6 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) részére az alábbiak szerint: Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) részére.

a következőre módosult:

A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, Létesítményelemenként, a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére.

3.6. eredeti szövegének alábbi része:

A biztosíték címzettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.). A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

a következőre módosult:

A biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű folyamatos fenntartására.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata mint megrendelő és a Strabag Építőipari Zrt. mint vállalkozó között jött létre szerződéses megállapodás. A Szerződéses megállapodás 3.5., 3.6. valamint 3.7. pontja értelmében a Vállalkozónak az előleg-visszafizetési biztosítékot, a teljesítési biztosítékot valamint a jólteljesítési biztosítékot a Szerződéses megállapodásban foglalt határidőre nem a Megrendelő, hanem az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4–6.) részére kell rendelkezésre bocsátania.

Felek a Szerződéses megállapodás 3.5., 3.6. valamint 3.7. pontja tekintetében, egybehangzó akaratukkal, a biztosítékok rendelkezésre bocsátási módjának egyszerűsége és ésszerűsége, valamint a rendelkezésre bocsátás körülményeinek átláthatósága érdekében állapodnak meg a lenti módosításban.

A szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) szerint nem tekintendő lényeges módosításnak.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 998 463 956.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 998 463 956.00 HUF