Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 364331-2021

19/07/2021    S137

България-Раднево: Фармацевтични продукти

2021/S 137-364331

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“
Национален регистрационен номер: 000812090
Пощенски адрес: ул. „Магда Петканова“ № 1
Град: гр. Раднево
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6260
Държава: България
Лице за контакт: Радостина Стоянова Добрева
Електронна поща: dpb.radnevo@abv.bg
Телефон: +359 882806182
Факс: +359 41782560
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.2dom.org/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20685
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/141187
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/141187
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти през 2021—2022 г.

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по 5 обособени позиции, подробно описани в техническите спецификации от документацията на ОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 42 869.42 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33610000 Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" гр. Раднево, ул. "Магда Петканова" № 1 - болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставят се следните медикаменти с годишна потребност:

Hyoscin butylbromid, tabl.,10 mg - 200 бр.;

Spasmalgon, amp., 1004 mg - 60 бр.;

Spasmalgon,tabl., 505 mg - 1000 бр.;

Silymarin, caps., 110 mg - 6000 бр.;

Silymarin, caps., 90 mg - 18000 бр.;

Bysacodyl, tabl., 5mg - 3000 бр.;

Loperamide, caps., 2 mg - 1000 бр.;

Drotaverin, tabl., 40 mg, - 400 бр.;

Bevit forte /B1, B6, B12 /, tabl., 500 mg - 9000 бр.;

Famotidin, tabl., 40 mg - 400 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 802.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечно-съдовата система

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33620000 Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" гр. Раднево, ул. "Магда Петканова" № 1 - болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставят се следните медикаменти с годишна потребност:

Sodium chlorid 0,9 % amp.10 ml, amp., 90mg, 200 бр.;

Dipyridamol, tabl., 25mg, 1200 бр.;

Clonidine & Chlorthalidone, tabl., 0.35mg, 4 000 бр.;

Atenolol, tabl., 50mg., 1 200 бр.;

Carvedilol, tabl., 6,25mg., 60 бр.;

Midodrine, tabl., 5mg, 2400 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 496.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система система и системни хормонални продукти

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33630000 Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" гр. Раднево, ул. "Магда Петканова" № 1 - болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставят се следните медикаменти с годишна потребност:

Ichthamol 10 %, tub.ungv, 15gr., 30 бр.;

Diclofenac, tabl., 50mg, 900 бр.;

Levothyroxin, tabl., 0.1mg, 1 000 бр.

Prednisolon, tabl., 5mg, 600 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 253.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медикаменти за нервната система и сетивните органи

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33660000 Медикаменти за нервната система и сетивните органи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" гр. Раднево, ул. "Магда Петканова" № 1 - болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставят се следните медикаменти с годишна потребност:

Trazodone, tabl., 150mg., 7 000 бр.;

Sertraline, tabl., 50mg., 1200 бр.;

Clozapine, tabl., 25mg., 1000 бр.;

Clozapine, tabl., 100mg., 32 000 бр.;

Chlorprothixene, tabl., 15mg., 180 000 бр.;

Paracetamol, tabl., 500mg., 20 000 бр.;

Metamizole sodium, tabl., 500mg., 14 400 бр.;

Acetylsalicylic Acid, tabl., 100mg., 9 000 бр.;

Acetylsalicylic Acid, tabl., 500mg., 1200 бр.;

Diazepam; tabl.; 10mg.; 10 000 бр.;

Alprazolam, tabl., 0,500mg., 360 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 915.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Медикаменти за дихателната система

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33670000 Медикаменти за дихателната система
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

ДПБ "Д-р Г. Кисьов" гр. Раднево, ул. "Магда Петканова" № 1 - болнична аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставят се следните медикаменти с годишна потребност:

Amoxicillin & clavulanic acid, tabl., 1000mg., 840 бр.;

Cefalexin, tabl., 1000mg., 840 бр.;

Clarithromycin, tabl., 500mg., 1 120 бр.;

Cefixim, tabl., 400mg., 200 бр.;

Inosin acedoben dimepranol, tabl., 500mg., 1000 бр.;

Tetanus Vaccine Adsorbed(ТАП), amp., 0,5ml., 90 бр.;

Amoxicillin, tabl., 1000mg., 3000 бр.;

Bromhexin tabl., tabl., 8mg., 1 000 бр.;

TobreDex sol. 3mg/1mg, fl., 5ml., 21 бр.;

Xylomethazoline 0,1 %; fl., 10ml., 60 бр.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 402.08 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията

На Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ и да имат право да извършват дейности с

Наркотични вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

/ЗКНВП/ - в случай, че участникът оферира продукти, попадащи в приложното поле на закона /когато е приложимо/.

Участниците - чуждестранни лица следва да са вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на

Държавата членка, в която им позволява да извършват посочените дейности.

Съответствието с поставените условия се доказва при подаването на оферта с попълването на раздел А, част IV от

ЕЕДОП, а при подписване на договора за ОП се доказва със следните документи:

1. Относно правото за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ – доказва се с действащи разрешение

И / или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ и / или

Разрешение за производство в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ, и / или разрешение за внос в случаите по чл.

196, ал. 2 от ЗЛПХМ, издадени по реда и условията по този закон.

2. Относно правото за дейности по ЗКНВП – доказва се с действаща лицензия по чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол

Върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества за медицински

Цели, издадена по реда и условията на този закон. При подписване на договора за ОП чуждестранните лица

Представят доказателства по т. 1 и т. 2.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките се извършват всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа в болничната аптека на адрес: гр. Раднево,

Ул. „Магда Петканова“ № 1, въз основа на заявка на възложителя, изпратена по пощенски път, на e-mail адрес или

По факс.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/08/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/08/2021
Местно време: 09:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м.май 2022 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Офертата се подава за избрани от участника лекарствени продукти /един или повече/ от съответната обособена

Позиция. По отношение на личното състояние на участниците не следва да са налице основанията за

Задължителното им отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, не следва да са свързани лица с други участници, по

Отношение на тях не следва на са налице ограниченията по Закона за икономическите и финансовите отношения с

Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и

Техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКЛТДС/ и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ т.е. ще

Бъде отстранен участник, за когото са налице следните основания: 1. по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. по чл. 54, ал. 1,

т. 2 от ЗОП; 3. по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 4. по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП; 5. по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП; 6. по чл. 54, ал.

1 т. 6 от ЗОП; 7. по чл. 54, ал. 1 т. 7 от ЗОП; 8. е свързано лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на

ЗОП; 9. е налице условието по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДДРЮПФРКЛТДС; 10. са налице обстоятелствата по чл. 69 от

ЗПКОНПИ.

При подаване на оферти те удостоверяват отсъствието на тези основания с попълване на приложимите полета от

Част III на ЕЕДОП, а при сключване на договора за възлагане на ОП – със следните документи: по т. 1 – със

Свидетелство за съдимост, издадено от компетентния Районен съд, по т. 2 – от съответния компетентен орган, по т.

3 – с удостоверение от Общината по седалище на участника, по т. 6 – с удостоверение от органите на ИА „Главна

Инспекция по труда“. В приложимите случаи се представя декларация в свободен текст за обстоятелствата по чл.

112, ал. 10 от ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП Възложителят оповестява, че оценката на техническите и ценовите

Предложения ще се извърши преди предварителния подбор на участниците. Когато участник в ОП е обединение,

Което не е ЮЛ, той представя документи, от които е видно: правата и задълженията на участниците в

Обединението, разпределението на отговорността между членовете му, дейностите, които ще изпълнява всеки

Член на обединението, определяне на партньор, който представлява обединението за целите на ОП, уговаряне на

Солидарна отговорност между участниците в обединението. Участникът, определен за изпълнител представя

Гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер 2 % от стойността му без ДДС, в една от допустимите форми от

ЗОП – банкова гаранция, застраховка или парична сума внесена по сметка на възложителя – IBAN

BG41STSA93003307018121, BIC:STSABGSF, Банка ДСК АД клон Раднево. Минималното съдържание на първите две е

Посочено в „Указания за подготовка на офертите на участниците“ от документацията на ОП. Срок на валидност на

Гаранцията - до 30 дни след прекратяване на договора. Условията на плащане по договора – по банков път, в срок

До 60 дни от издаване на фактурата за извършената доставка. Източник на финансиране – бюджета на

Възложителя. Количествата, които са посочени в „спецификация на лекарствени продукти“ от „технически

Спецификации“ на документацията на ОП са „количества до“, т. е. възложителят НЕ Е длъжен да заяви за доставка

Цялото количество, а има право да заявява количества, съобразно действителните си нужди, но не повече от

Посоченото. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП-а се предоставя в електронен вид, подписан с електронен

Подпис.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2021