Services - 36455-2022

21/01/2022    S15

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 015-036455

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin Satama Oy
National registration number: 2630555-8
Postal address: Olympiaranta 3
Town: Helsinki
NUTS code: FI Suomi / Finland
Postal code: 00140
Country: Finland
Contact person: Tuukka Lappalainen
E-mail: tuukka.lappalainen@ptcs.fi
Internet address(es):
Main address: https://www.portofhelsinki.fi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=363901&tpk=3c1dc5db-9212-40ab-a7d4-5cafbe5f85c2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=363901&tpk=3c1dc5db-9212-40ab-a7d4-5cafbe5f85c2
I.6)Main activity
Port-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

HELSINGIN SATAMA OY:N IT-PALVELUJEN HANKINTAA KOSKEVA TARJOUSKILPAILU

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Helsingin Satama Oy (jäljempänä myös ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen Helsingin Satama Oy:n IT-palvelujen hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa. Tarjouskilpailu toteutetaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 39 §:n mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Hankinnan kohteeseen liittyvät palvelut ja hankintayksikön tarpeet on kuvattu tarkemmin alustavassa tarjouspyynnössä ja liitteessä "Liite 1 Hankintayksikön ja hankinnan kohteen alustava yleiskuvaus".

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 750 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohde on kuvattu alustavassa tarjouspyynnössä ja sen liitteessä "Liite 1 Hankintayksikön ja hankinnan kohteen alustava yleiskuvaus".

Tilaaja valitsee yhden (1) kokonaisvastuullisen palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Hankinnassa noudatetaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, erityisalojen hankintalaki). Hankintamenettelynä käytetään erityisalojen hankintalain 39 §:n mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (erityisalojen hankintalain 116 §).

Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.

Hankintaan liittyvät tilaajan hankinta-asiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Jos ehdokas/ tarjoaja haluaa asiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat ehdokkaan/tarjoajan itsensä vastattavia.

Valittavien tarjoajien määrä

Hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden pakolliset vaatimukset täyttävien ehdokkaiden joukosta tarjoajat, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Hankintayksikkö valitsee jatkoon 3–5 tarjoajaa, mikäli pakolliset vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi.

Mikäli pakolliset vaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin on ilmoitettu valittavaksi, vertailee hankintayksikkö osallistumishakemukset ja valitsee ehdokkaista 3–5 tarjoajaa alla tarkemmin kerrotuin perustein.

Jokaisen ehdokkaan on täytettävä hankintayksikön ESPD-lomakkeella asettamat soveltuvuusvaatimukset.

Ehdokkaiden vertailu

Ehdokkaiden vertailu tapahtuu vertailemalla referenssejä ja Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luottoluokitusta. Tarjoajalla voi olla Rating Alfa -luottoluokituksen sijaan myös vastaava ulkopuolisen tahon todentama luottoluokitus. Tällöin tarjoajan on hankintayksikön pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys siitä, että tarjoajan luottoluokitus vastaa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -luottoluokitusta.

Mikäli ehdokkaalla on esittää ESPD-lomakkeella ilmoitettujen pakollisten referenssien lisäksi referenssejä, jotka täyttävät pisteytettäville referensseille osallistumispyynnön liitteessä 2 yksilöidyt vaatimukset, huomioidaan ne vertailussa. Ehdokas voi esittää pakollisten referenssien lisäksi enintään viisi (5) pisteytettävää referenssiä. Pisteytettävät referenssit pisteytetään liitteessä 2 määritellyllä tavalla. Ehdokas voi ilmoittaa pisteytettävinä referensseinä samoja referenssikohteita kuin se on ilmoittanut pakollisten referenssien osalta, jos kyseiset referenssit täyttävät pisteytettäville referensseille asetetut vaatimukset.

Pisteytettävien referenssien lisäksi vertailussa huomioidaan ehdokkaan ratingluokitus. ESPD-lomakkeen mukaisesti ehdokkaan taloudellisen tilanteen on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa tai vastaavassa ulkopuolisen tahon todentamassa luokituksessa oltava vähintään tyydyttävä A. Ehdokas saa 5 lisäpistettä, jos sen Suomen Asiakastieto Oy:n (tai vastaavan luottoluokituksen) mukainen ratingluokitus on A+. Ehdokas saa 10 lisäpistettä, jos sen Suomen Asiakastieto Oy:n (tai vastaavan luottoluokituksen) mukainen ratingluokitus on AA. Ehdokas saa 15 lisäpistettä, jos sen Suomen Asiakastieto Oy:n (tai vastaavan luottoluokituksen) mukainen ratingluokitus on AA+ tai parempi. Tiedot luottoluokituksesta annetaan ESPD-lomakkeella.

Ehdokas voi siten saada ehdokkaiden vertailussa enintään 28 pistettä (enintään 13 pistettä pisteytettävistä referensseistä ja enintään 15 pistettä luottoluokituksesta).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 750 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 20/05/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se tulee voimaan sopimuksen allekirjoittamisesta.

Suunniteltu sopimuksen allekirjoitusajankohta on viikko 20/2022.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/02/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/10/2022

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee erityisalojen hankintalaki ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Merkitse osallistumishakemukseen selkeästi liikesalaisuudet ja erota nämä tiedot selvästi muusta aineistosta osallistumishakemuksessa.

Osallistumishakemusten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Osallistumishakemus liitteineen tulee olla laadittu suomen kielellä.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Sörnäistenkatu 1
Town: Helsinki
Postal code: 00580
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022