Services - 364618-2017

16/09/2017    S178    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Praha: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2017/S 178-364618

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Hlavní město Praha
00064581
Mariánské náměstí 2/2
Praha 1
110 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Operátor ICT, a.s.
E-mail: smartcity@operatorict.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.praha.eu/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha
Další informace lze získat na jiné adrese:
Operátor ICT, a.s.
02795281
Dělnická 213/12
Praha 7
170 00
Česká republika
E-mail: smartcity@operatorict.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.praha.eu/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Operátor ICT, a.s.
02795281
Dělnická 213/12
Praha 7
170 00
Česká republika
E-mail: smartcity@operatorict.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.praha.eu/

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nabíjecí stanice – vybudování nových nabíjecích bodů pro elektromobily (rámcová dohoda na projekční a inženýrské práce).

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení činností nutných pro přípravu výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou umístěny na různých místech na území hlavního města Prahy, a to v tomto rozsahu:

a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr,

b) zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr,

c) provedení kompletní inženýrské činnosti,

d) poskytnutí spolupráce Objednateli,

e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provedení činností nutných pro přípravu výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily, které budou umístěny na různých místech na území hlavního města Prahy, a to v tomto rozsahu:

a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr,

b) zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, a to včetně soupisu prací a výkazu výměr,

c) provedení kompletní inženýrské činnosti,

d) poskytnutí spolupráce Objednateli,

e) výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenost členů realizačního týmu / Váha: 10
Cena - Váha: 90
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 31/12/2019
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

b) dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, popřípadě listy) v oblasti:

— projektová činnost ve výstavbě.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele podle ustanovení § 79 zákona splněním těchto požadavků zadavatele:

a) v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) zákona seznam významných služeb poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na 10 zakázek spočívajících ve zpracování projektové dokumentace pro výstavbu energetického zařízení.

U každé referenční služby, kterými dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace, musí být dodavatel v pozici projektanta;

b) v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to ve vztahu k fyzickým osobám, které budou služby poskytovat.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena pro uvedenou osobu, kterou dodavatel zaměstnává na základě pracovněprávního vztahu, následovně:

Projektant:

— autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

— minimálně tříletá praxe v oboru své autorizace,

— disponuje alespoň jednou zkušeností splňující požadavky zadavatele uvedené v bodě 9.4. písm. a) ZD – takovouto zkušeností tedy je zakázka spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro výstavbu energetického zařízení, přičemž zakázka byla poskytnuta v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 19/10/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/10/2017
Místní čas: 10:15

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/09/2017