We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 36539-2022

21/01/2022    S15

Poland-Jaworzno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 015-036539

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
Postal address: ul.św.Wojciecha 34
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 43-600
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Jakus
E-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl
Telephone: +48 323186014
Fax: +48 323186048
Internet address(es):
Main address: http://www.wodociagi.jaworzno.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Reference number: ZZP/ZU/D/37/2021
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 4 378 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Jaworzno

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest „Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

1. Celem zadania jest odbiór, transport i bieżące zagospodarowywanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 190805) z Oczyszczalni Ścieków Jeleń-Dąb w Jaworznie. Stacja odwadniania jest przygotowana pod wywóz osadu samochodami samowyładowczymi lub naczepą-wywrotką o pojemności 24 tony. Wykonawca będzie prowadzić przetwarzanie osadów w dopuszczonym przez prawo procesie R10 i R3 unieszkodliwiania /odzysku dla odpadu 19 08 05, pod warunkiem posiadania stosownych zezwoleń w zakresie prowadzonej działalności na cały okres trwania umowy. Należy niezwłocznie informować o zmianach w posiadanych pozwoleniach.

2. Przewidywana ilość osadu ściekowego przeznaczonego do załadunku, wywozu

i zagospodarowania w trakcie umowy wynosi 20 000 Mg w tym 12 000 Mg w procesie R10 oraz 8 000 w procesie R3.

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca będzie odbierał 8000 Mg osadów w okresie zimowym uniemożliwiającym rolnicze wykorzystanie lub w pozostałym okresie w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych. Pozostała część zamówienia tj. 12000 Mg osadu będzie podlegać rolniczemu wykorzystaniu zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach. Podana ilość jest szacunkową ilością maksymalną. Zamawiający nie jest zobowiązany zlecić wywozu całej maksymalnej ilości osadu. Minimalny zakres świadczenia Wykonawczy Zamawiający określa na 16 000 Mg wartości Przedmiotu umowy (11 000 Mg R10 i 5 000 Mg R3). Wykonawca zaakceptuje, że w przypadku wywiezienia mniejszej ilości osadu niż podana w opisie przedmiotu zamówienia maksymalna wielkość, Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega, że wywóz i rolniczy odzysk komunalnych osadów ściekowych będzie odbywał się od marca do listopada, a w miesiącach grudzień – luty Wykonawca jest zobowiązany prowadzić odzysk metodą R3 zgodną z przepisami prawa. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków klimatycznych w miesiącach grudzień - luty (dodatnie temperatury, brak zmarzlin i pokrywy śnieżnej) Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji całego zamówienia w oparciu o proces R10 zgodnie z art.96 ust.1.

W okresie marzec – listopad w przypadkach uniemożliwiających Wykonawcy odzysk osadów w procesie R10 (np. długoterminowe opady deszczu), Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania osadów ściekowych w procesie R3. Należy o tym fakcie pisemnie powiadomić Zamawiającego, który będzie miał prawo do przeprowadzenia oględzin działki wraz z przedstawicielem Wykonawcy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, oraz umową, której wzór będzie zawarty w II części SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 199-520460
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych metodą R3 i R10 z Oczyszczalni Ścieków Dąb w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: K.T.M. Sp. z o.o. Lider Konsorcjum
Postal address: Gorzesław 76, 56-420 Bierutów
Town: Bierutów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 56-420
Country: Poland
E-mail: ktm@onet.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Igoma Sp. z .o. - Partner I
Postal address: Gorzesław 76 lok. 2, 56-420 Bierutów
Town: Bierutów
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 56-420
Country: Poland
E-mail: ktm@onet.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Kozera Sp. z o.o. - Partner II
Postal address: ul. Strzelecka 15
Town: Domaszowice
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
Postal code: 46-146
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 4 378 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której

mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: x
Town: x
Country: Poland
Internet address: www.wodociagi.jaworzno.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022